<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی کمی حجم مصالح مصرفی در مخازن ذخیره فولادي از نظرگاه شدت زلزله و اندرکنش خاك و مخزن

خلاصه
تجربه زلزلههاي گذشته نشان از بروز آسیب و وقوع مودهاي مختلف خرابی در مخازن ذخیره فولادي روزمینی دارد که یکی از مهمترین مودهايخرابی لرزهاي کمانش جداره مخزن میباشد. میزان فولاد مصرفی که فقط به خاطر اعمال بارهاي لرزه اي باید در مخزن استفاده شود، می تواند بینشبهتري نسبت به انتخاب روش هاي کاهش تنش لرزه اي و انتخاب ابعاد مخزن ارائه نماید. در این مقاله سعی شده است که بر مبناي روابط تحلیلیآیین نام ههاي معتبر، حجم فولاد مصرفی اضافی ناشی از وقوع زلزل ههاي با شدت مختلف ارائه شده و نحوه تغییرات این پارامتر اقتصادي با نوع خاك و ابعاد هندسی مخزن تبیین گردد.


کلمات کلیدي:

مخازن ذخیره فولادي . مود خرابی . حجم فولاد مصرفی . اندرکنش خاك و مخزن . هزینه

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخازن ذخیره فولادي , مود خرابی , حجم فولاد مصرفی , اندرکنش خاك و مخزن , هزینه ,
:: بازدید از این مطلب : 298
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت در اجرای دیوار و پرده آب بند نسبت به دیوار آب بند تا بستر ناتراوا

چکیده
امروزه احداث سدهای بزرگ به خصوص سدهای خاکی با توجه به برنامه زمان بندی، مسائل اجرایی، مالی، زمانی و تحریم ها در زمان مشخص میسر نمی باشد. آنالیز حساسیت به عنوان روشی موثر در حین اجرای کار، می تواند بسیاری از این مشکلات را بهبود بخشیده و در کاهش هزینه و زمان اثر بخش باشد. مطمئنا آنچه در احداث سدها حائز اهمیت است تداخل جبهه های کاری و اثربخشی آن ها بر روی یکدیگر است که می توان با مدیریت ارزش و تغییر در الگوی روش های ساخت و انجام آنالیزهای متعدد به این امر دست یافت. به همین منظور در تحقیق حاضر با انجام آنالیز حساسیت در اجرای سیستم دیوار و پرده آببند سد خاکی نرگسی و تبدیل آن به دیوار آببند تا بستر ناتراوا و با توجه به تداخل عملیات اجرایی گذشته و پیش رو، هزینه های کنونی پروژه ثابت و زمان اجرای آن تا 25 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع نه تنها باعث کاهش هزینه های آتی و زمان اجرای پروژه شده است بلکه باعث افزایش ضریب ایمنی کارگاه در برابر خطرات جانی و مالی ناشی از اجرای طرح ماقبل آن نیز خواهد بود.

کلمات کلیدی :

آنالیز حساسیت . دیوار آببند . پرده آببند . هزینه . زمان

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز حساسیت , دیوار آببند , پرده آببند , هزینه , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 754
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی روشهای اجرایی سدهای بتن غلتکی با رویکرد مهندسی ارزش؛ مطالعه موردی

چکیده :
 صرفه جویی در زمان، هزینه و سهولت در روش اجرای کار در عین رعایت اصول کیفی به عنوان یک اصل اساسی در پروژههای عمرانی مد نظر قرار دارد.اجرای پروژه سد بتن غلتکی به علت سابقه کوتاه مدت ساخت در کشور عزیزمان، میتواند تجارب متعددی را در مهندسی ارزش انتقال دهد. در این مقاله سعی شده با استفاده از تجربیات، ایدههای خلاقانه، روش علمی متفاوت در اجرای سد بتن غلتکی با کاهش هزینه و زمان توام با افزایش راندمان ارائه گردد.

واژههای کلیدی :

سد بتن غلتکی . نوار ژئو تکستال . قالب چیفا . هزینه . زمان.

نویسندگان :

علی حقیقت بین . مجتبی سرمست

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد بتن غلتکی , نوار ژئو تکستال , قالب چیفا , هزینه , زمان , ,
:: بازدید از این مطلب : 472
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی روشهای اجرایی سدهای بتن غلتکی با رویکرد مهندسی ارزش؛ مطالعه موردی

چکیده :
 صرفه جویی در زمان، هزینه و سهولت در روش اجرای کار در عین رعایت اصول کیفی به عنوان یک اصل اساسی در پروژهها عمرانی مد نظر قرار دارد. اجرای پروژه سد بتن غلتکی به علت سابقه کوتاه مدت ساخت در کشور عزیزمان، میتواند تجارب متعددی را در مهندسی ارزش انتقال دهد. در این مقاله سعی شده با استفاده از تجربیات، ایدههای خلاقانه، روش علمی متفاوت در اجرای سد بتن غلتکی با کاهش هزینه و زمان توام با افزایش راندمان ارائه گردد .


واژههای کلیدی :

سد بتن غلتکی . نوار ژئو تکستال . قالب چیفا . هزینه . زمان.

نویسندگان :

علی حقیقت بین . مجتبی سرمست

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد بتن غلتکی , نوار ژئو تکستال , قالب چیفا , هزینه , زمان , ,
:: بازدید از این مطلب : 535
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی فنی- اقتصادی الگوی چالزنی و آتشکاری تونل آبرسانی به شهر شیراز

چکیده
 طراحی الگوی انفجار تونل نسبت به انفجار روباز بسیار پیچیده تر است. ایجاد تغییرات اندک در الگوی انفجار میتواند نتایج به سزایی در انفجار ایجاد کند. در تونل آبرسانی به شهر شیراز از الگوی انفجار به روش برش زاویه دار استفاده میشود که نرخ پیشروی نوع مرسوم این الگو چندان رضایت بخش نیست. یکی از مهمترین دلایل این مشکل کمبود سطح آزاد جهت انفجار در تونل میباشد. در این تحقیق سعی شد با تغییر الگو در بخش برش، سطح آزاد اولیه جهت بهینه سازی نتایج انفجار ایجاد گردد. الگوهای پیشنهادی به صورت برش زاویه دار با حفر یک ردیف چال کمکی در مرکز سینه کار میباشد، که در یک روش این ردیف چال خرج گذاری شده و در روش دیگر خالی گذاشته میشود. پس از پیاده سازی و اجرای الگوهای پیشنهادی، پیشروی به میزان 47 سانتی متر در هر پاس انفجار افزایش یافت. همچنین هزینههای انفجار به ازای حفاری هر متر مکعب سنگ به 4 میلیارد ریال هزینه انفجار را کاهش میدهد.


واژههای کلیدی :

چالزنی و آتشکاری . تونل . بهینه سازی . برش . هزینه

نویسندگان :

هادی شایان، سید رامین مرتضوی، حامد شکوری، سیاوش بدری

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , چالزنی و آتشکاری , تونل , بهینه سازی , برش , هزینه ,
:: بازدید از این مطلب : 478
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

قایسهي اقتصادي اجراي روسازيهاي بتن سیمانی غیر مسلح و بتن آسفالتی گرم (مطالعه موردي استان خوزستان)

خلاصه
راهها را میتوان شریانهاي اقتصادي هر کشور دانست چراکه به طور معمول بیشترین حجم حمل و نقل داخل کشورها را به خود اختصاص دادهاند؛ لذا بدیهی است که کیفیت و کمیتآنها تاثیرات مستقیم بر میزان حمل و نقل خواهد داشت. یکی از ابعاد کیفی راهها را نوع و کیفیت روسازي آنها تعیین مینماید که میتواند تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر هزینههاي حمل و نقل داشته باشد. روسازيهاي مورد استفاده در جهان عموما متشکل از انواع روسازيهاي بتنی و آسفالتی میباشند که هر یک از آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند. در ایران روسازيهاي آسفالتی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. در این مقاله مقایسهاي میان انواع روسازيهاي بتن سیمانی و روسازيهاي بتن آسفالتی از نظر مسائل اقتصادي با نگاهی به وضعیت استان خوزستان انجام گرفته است .


کلمات کلیدي:

روسازي، بتنی، آسفالتی، اقتصاد، هزینه

نویسندگان :

سید عباس طباطبایی ، سینا خالدي ، مهردادعیسیزاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روسازي , بتنی , آسفالتی , اقتصاد , هزینه ,
:: بازدید از این مطلب : 526
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اندرکنش زمان و هزینۀ انجام پروژههاي عمرانی اتمام یافته با تأخیر

خلاصه
اجراي پروژه هاي عمرانی از قبیل راه سازي، ساختمان سازي، آب و فاضلاب و غیره تاثیر فراوانی بر کیفیت زندگی، شرایط اجتماعی و اقتصادي جامعه دارد به همین علت هرچه زمان اتمام آنها کوتاه تر باشد اثرات مثبت ناشی از انجام این پروژه ها زودتر نمایان می شود از طرفی این پروژه ها از لحاظ مالی حجم زیادي از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند که بیانگر لزوم انجام پروژه هاي عمرانی در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ممکن است . در مورد یافتن نقطه بهینه رابطه هزینه-زمان اجراي پروژه هاي عمرانی و فشرده کردن زمان کار، تحقیقات زیادي صورت گرفته اما آنچه در این میان بی نصیب یا کم نصیب مانده است بررسی شرایطی و عواقب حالتی است که پروژه با تاخیر و در زمانی بسیار طولانی تراز زمانی بهینه به اتمام می رسد و تاثیري که این مسئله در هزینه صرف شده براي پروژه برجاي می گذارد. در این مقاله به بررسی هزینه هاي مختلف یک پروژه عمرانی یعنی هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم همچنین هزینه کل پروژه و رابطه این  هزینه ها با زمان لازم براي انجام پروژه می پردازیم. سپس باعنایت به شرایط انجام این پروژه ها در کشور ما که در بسیاري مواد با تاخیر و صرف هزینه هاي بیشتري از بودجه پیش بینی شده صورت می پذیرند، به بررسی هزینه اجراي آنها با توجه به طولانی شدن زمان و تغییراتی که به این دلیل در هزینه ها رخ می دهد با استخراج، تحلیل و انجام محاسبات لازم بر روي آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در مورد تغییرات قیمت مصالح، 1386  و 1387 می پردازیم تا بتوانیم رابطه زمان -هزینه حالتی را که مدت اجراي یک ، دستمزد نیروي کار وکرایه ماشین آلات در سالهاي 1385 پروژه چند برابر زمان قرارداد به طول می انجامد مورد ارزیابی قرار دهیم.


کلمات کلیدي:

پروژه عمرانی، هزینه، زمان

نویسندگان :

عبدالحسین چاغروندي، مهدي مهدوي عادلی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پروژه عمرانی , هزینه , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 492
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه