<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پیش بینی شاخص فشردگی خاکهاي رسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)

خلاصه
که براي محاسبه میزان نشست تحکیمی کاربرد دارد و پارامترهاي دیگر خاك از جمله رطوبت (Cc) در تحقیق حاضر رابطهي بین شاخص فشردگیدر خاك هاي رسی با (Gs) وچگالی ذرات جامد (e) تخلخل خاك ، (PI) دامنه خمیري خاك ،(LL) حد روانی خاك ، (Wn) طبیعی خاكمورد بررسی قرار گرفته است. از 125 مجموعهي اطلاعاتی بدست آمده از آزمایشگاههاي شمال (SVM) استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبانکشور براي آموزش و کنترل مدل استفاده شده است . براي ارزیابی میزان دقت مدل از شاخص هاي آماري مانند ضریب تبیین ، میانگین خطاي مطلق و میانگین مربعات خطا استفاده شده است ونتیجه حاصله با دیگر رابطه هاي بدست آمده مقایسه شده است.


کلمات کلیدي:

شاخص فشردگی . نشست تحکیمی . ماشین بردار پشتیبان

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شاخص فشردگی , نشست تحکیمی , ماشین بردار پشتیبان ,
:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پتانسیل نشست در رسوبات حاشیه دریاچه ارومیه و ارائه راهکار براي پیشگیري از تخریب کانال هاي شبکه غرب دشت بناب

خلاصه
احداث کانال از نوع بدنه خاکی با پوشش بتنی در بسیاري کشور بسیار متداول بوده و هست که این نوع کانالها در برابر نشست بستر و یا تورم بستر خاکی خود بسیار حساس بوده و این دو عامل می تواند باعث ایجاد ترك خوردگی در لاینینگ بتنی شده و به دنبال آن و با نفوذ آب به بستر خاکی مجموعه کانال را تخریب کند. لذا در این پژوهش نشست بستر کانال انتقال آب دشت بناب به ظرفیت 5.5 متر مکعب بر ثانیه در یک  کیلومتر آن که حاصل از رسوبات رسی دریاچه ارومیه می باشد مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی براي تحکیم و نشست بستر ارائه گردیده است که در پروژه مذکور موفقیت آمیز بوده ولی معایبی را نیز در بر دارد که به نقد و بررسی آنها پرداخته شده و پیشنهاد هایی ارائه شده است.


کلمات کلیدي :

نشست تحکیمی ، کانال ، رس ، رسوب ، پیش بارگذاري

نویسندگان :

علی حاجی سقطی ، رضا گلداران ، زین العابدین رسول نژاد ، محمد نوبري نیا

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست تحکیمی , کانال , رس , رسوب , پیش بارگذاري ,
:: بازدید از این مطلب : 432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالز ی برگشتی نتایج حاصل از ابزار دقیق در پروژه بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری با استفاده از روش عددی- مطالعه موردی

در پروژه های مهندسي پيش از احداث سازه ها بر روی خاک های نرم و تحکيم پذیر به منظور جلوگر یی از نشس ه تای بزرگ و غ ر ی یكنواخت به سازه مورد نظر، ترم م ی و اصلاح ا ین خاک ها اجتناب ناپذ ر ی است. پیش بارگذاری ه بعنوان یکی از را ی جترین روش های اصلاح خاک های نرم رسي جزو اقتصادیترین و كاراترین آنها مي باشد. پروژه انبار نفت ماهشهر ه بمنظور ذخيره سازی نفت در زمينی به مساحت 50 هکتار واقع در بندر ماهشهر احداث شده است. در این منطقه ه بعلت وجود لایه های زیرسطحي نرم رسي و بالا بودن تراز آب زیرزميني، در اثر اعمال بار مخازن انبارنفت، نشست عمده از نوع نشست تحکيمي مي باشد. به منظور بهسازی خاک در زیر پي مخازن، از روش پيش بارگذاری به كمک خاكریز، همراه با زهکش های نواری با 1متر تا عمق 15 متری استفاده شده است. برای كنترل نتایج محاسباتي و عملکرد مناسب خاكریزها از ابزار دقيق هایي نظير / الگوی مثلثي به فاصله 5 نشست سنج ها و پيزومترها كه در تمامي نقاط خاكریز نصب شده اند بهره گرفته شده است. در این مقاله با استفاده از روش آناليزبرگشتي، به مقایسه پارامترهای اوليه تاثيرگذار ژئوتکنيکي به دست آمده از آزمایش های آزمایشگاهي و صحرایي با نتایج به دست آمده از ابزار دقيق به وسيله نرم افزار پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان مي دهد كه مقادیر نشست حاصله از ابزارهای دقيق كمتر از نتایج حاصل از آناليزهای برگشتي ،Settle3D ميباشد. به عبارت دیگر، پارامتر های آزمایشگاهي موثر در نظر گرفته شده برای محاسبات نشست تحکيمي خاک و ارتفاع خاكریزها از مقادیر واقعي اندازه گيری شده بيشتر بوده است.


کلمات کلیدی:

پیش بارگذاری، ابزار دقیق، نشست تحکیمی، آنالیز برگشتی، مخازن انبار نفت

نویسندگان :

حمید علی الهی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران)

خسرو مهرشاهی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیش بارگذاری , ابزار دقیق , نشست تحکیمی , آنالیز برگشتی , مخازن انبار نفت ,
:: بازدید از این مطلب : 1219
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدل نشست تحکیمی خاکهایریزدانه رسی نیمه اشباع (مطالعه موردی رس رشت)

علم مکانيک خاک كلاسيک، به بررسي رفتار مهندسي خاكها در حالت كاملاً اشباع مي پردازد،و این در حالي است كه رفتار خاكهای نيمه اشباع تفاوت زیادی با رفتار آنها در شرایط كاملاً اشباع دارد. از طرفي بخشهای بزرگي از لایه های سطحي زمين كه سهم اصلي در تحمل بارهای وارده را دارند و در محدوده تنش های رو سازه هستند ، از خاكهای نيمه اشباع تشکيل شده اند.مشکلات آزمایشگاهي و پيچيدگي های تئوری ، همانند اندازه گيری مستقيمِ مکش، سبب گردیده است ، توسعه و پيشرفت درک رفتار خاكهای نيمه اشباع به كندی پيش رود.در این پژوهش به بررسي نشست تحکيمي خاک ریزدانه رسي نيمه اشباع با توجه به پارامترهای مؤثر ساده آزمایشگاهي پرداخته شده است. برای مطالعه نشست تحکيمي خاک رس ،مجموعه ای از آزمایشهای تحکيم یک بعدی، در دو حالت اشباع و نيمه اشباع انجام شده اند. در ادامه با استفاده از نتایج و داده های آزمایشگاهي بدست آمده ، یک مدل تجربي ساده به صورت تابع لگاریتمي ، برای تعيين نشست تحکيمي خاكهای ریزدانه رسي رشت،در حالت نيمه اشباع بر اساس پارامترهای مؤثر ساده آزمایشگاهي ارائه گردید.اساس كار در این رابطه ، سير تدریجي و پيوستگي روند نشست تحکيمي از حالت نيمه اشباع به اشباع كامل است.پارامترهای مؤثر مورد استفاده در رابطه مذكور،درجه اشباع ، وزن مخصوص خشک و نشانه فشردگي مي باشند.هدف اصلي در این تحقيق ، ارائه رابطه نشست تحکيمي خاك هایریزدانه رسي نيمه اشباع بدون در نظرگيری اثرات مکش و از طریق آزمایش نمونه ها در آزمایشگاههای معمول ژئوتکنيک و مکانيک خاک است ، تا مدل مذكور كاربرد عمومي و آسان داشته باشد .


کلمات کلیدی:

خاکهای نیمه اشباع ، نشست تحکیمی ، مکش ماتریک ، درجه اشباع ، مدل تجربی لگاریتمی

نویسندگان :

علی شفیعی (کارشناس ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی،دانشگاه گیلان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکهای نیمه اشباع , نشست تحکیمی , مکش ماتریک , درجه اشباع , مدل تجربی لگاریتمی ,
:: بازدید از این مطلب : 1461
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه