<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی جریان مستغرق عبوری از روی سرریزهای قوسی

خلاصه
سرریزها یکی از بخشهای اصلی سد جهت حفظ ایمنی و پایداری سد در مواقع سیلابی بوده و کاهش هزینههای ساخت آن ضمن حفظ و ارتقاکارایی سرریز از جمله دغدغههای مهم طراحان است. از این رو از سرریزهای غیر خطی مانند سرریزهای قوسی که ظرفیت آبگذری بیشتری بهازای بار هیدرولیکی یکسان از طریق افزایش طول موثر تاج سرریز در یک عرض مشخص را دارند، استفاده میشود.از آنجایی که تحقیقات در مورد میدان جریان عبوری از روی سرریز قوسی بسیار محدود است، در این تحقیق مدلسازی عددی جریان روی یکسرریز قوسی قرار گرفته در مخزن با استفاده از نرم افزار flow-3D انجام شد و قابلیت این نرمک افزار برای مدلسازی جریان عبوری از روی اینسرریزها بررسی شد.نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که مدلسازی عددی بخوبی میزان ضریب آبگذری سرریزها را پیش بینی میکند. علاوه بر این بررسی تاثیرات استغراق بر ضریب آبگذری نشان دهندۀ این است که با افزایش استغراق ضریب آبگذری سرریزهای قوسی کاهش مییابد .

کلمات کلیدی:

سرریز . مدلسازی عددی . استغراق . نرم افزار . Flow3D

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرریز , مدلسازی عددی , استغراق , نرم افزار , Flow3D ,
:: بازدید از این مطلب : 540
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی 2 بعدی هندسی ناپیوستگی ها در نرم افزار تحلیل عددی UDEC و رفع عیب آن با استفاده از برنامه 3DGM

چکیده
 مدل سازی هندسی یک توده سنگ درزه دار اساس مدل سازی های مکانیکی و تحلیل های پایداری آنجهت تحلیل عددی توده سنگ های درزه دار ارائه شده است. UDEC توده سنگ می باشد. نرم افزار مدل سازی هندسی در این نرم افزار به روش آماری و بدون انتخاب نوع توزیع پارامترهای هندسی 3 جهت DGM ناپیوستگی ها صورت می پذیرد و این از جمله معایب این نرم افزار می باشد. برنامه توسط Mathematica مدل سازی هندسی سه بعدی توده سنگ های درزه دار در محیط نرم افزاری 3 می توان به مد لسازی آماری به روش سیستم DGM نویسندگان تهیه شده است. از ویژگی های ناپیوستگی های محدود و نامحدود، مدل سازی بر اساس پارامترها و توابع آماری بدست آمده از اطلاعات برداشت شده، ارائه فرم گرافیکی سه بعدی از توده سنگ شبیه سازی شده، ایجاد مقاطع 3DEC و UDEC دلخواه در هرنقطه از بلوک و همچنین قابلیت اخذ فایل قابل ورود به نرم افزار های را UDEC اشاره نمود. که نتیجه اخیر می تواند به خوبی عیب مدل سازی هندسی در نرم افزار پوشش دهد.

واژه های کلیدی:

توده سنگ، ناپیوستگ یها، مدل سازی هندسی، نرم افزار .3DGM، UDEC

نویسندگان :

هادی گودرزی ، علیرضا یاراحمدی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توده سنگ , ناپیوستگ یها , مدل سازی هندسی , نرم افزار , 3DGM ، UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 907
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پتانسیل ریزش سنگ بر روی نیروگاه برقابی سد شهید عباسپور و پیشنهاد روش پایدارسازی

چکیده
 امروزه مبحث پایداری تکیهگاهها یکی از پارامترهای اصلی و تعیین کننده در اقتصاد و ایمنی سدهای برقابی است. به منظور تحلیل پایداری و ایمنسازی شیبهای سنگی مشرف به نیروگاه- های برقابی، بکارگیری روشهای پیشرفتة عددی جهت برآورد پایداری توده سنگ  بالادست این گونه سازهها با استفاده از برنامههای کامپیوتری گسترش شایانی یافته است. در کنار این نرم- افزارها، استفاده از روشهای کیفی- کمی برآورد ریسک ریزش سنگ جهت تعیین میزان ریسک ریزش و لزوم پایداری بسیار کارآمد میباشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل ریسک به تحلیل پایداری تکیهگاه چپ سد شهید UDEC و برنامه تحلیل عددی SRRA توصیفی- کمی عباسپور پرداخته شده است. نیروگاه برقابی سد شهید عباسپور یکی از مهمترین منابع تولید انرژی برق کشور است که به دلیل قرار گرفتن در درهای با شیب تند متشکل از تودهسنگهای به شدت درزهدار سازند آهکی آسماری همواره در معرض تهدید ناشی از ریزش سنگ بوده است. بطوری که در تازه ترین مورد ریزش در سال 1389 سازههای اطراف نیروگاه به کلی نابود شد. بنابراین با توجه به سابقه ریزش و وجود یک بلوک دارای پتانسیل ناپایداری در تکیهگاه چپ و همچنین احتمال رخداد مجدد ریزش، تحلیل پایداری تکیهگاه چپ امری ضروری به نظر میرسد. بدین منظور با استفاده از اطلاعات موجود در مورد ریزشهای ثبتشده در محدودهی ساختگاه، میزان ریسک ریزش و لزوم پایدارسازی تکیهگاه چپ تعیین شد و سپس، پایداری این تکیهگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تکیهگاه در حالت استاتیک بدون نگهدارنده ناپایدار بوده و در صورت ریزش، حجم بالایی از سنگ بصورت بلوکهای منفرد و پیوسته بر روی نیروگاه و سازههای جانبی ریزش خواهد کرد. در تحلیل پایدارسازی جهت مهار سنگ و محافظت از نیروگاه و سازههای پاییندست، محدودهی مشرف به نیروگاه و سازههای جانبی با یک پرده از سیستم هدایت کنندهی سنگ با هدف جلوگیری از پرتاب، کنترل و هدایت سنگ و یک خط سیستم سنگگیر به منظور مهار و به دام انداختن بلوکهای ریزشی بطور ترکیبی استفاده شد. پس از مدلسازیسیستم محافظتی و حل مجدد مدل، نتایج نشان میدهد که سیستم مذکور میتواند کلیهی سنگهای ریزشی این محدوده را بدون ایجاد شکست، تحمل، کنترل، هدایت و مهار کند.

واژه های کلیدی:


تحلیل پایداری، سد شهید عباسپور، سیستم هدایتکننده سنگ، نرم افزار. UDEC

نویسندگان :

اسکندر فرجی ، پرویز رفعتی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , سد شهید عباسپور , سیستم هدایتکننده سنگ , نرم افزار , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1026
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشنهاد سیستم نگهداری براساس نتایج آنالیز برگشتی با استفاده از داد ههای همگرایی سنجی- مطالعه موردی تونل انتقال آب بابلک

عدم انجام مطالعات ژئوتکنیکی مورد نیاز، موجب بروز اشتباه و یا کم شدن دقت در تعیین پارامترها به منظور تحلیل پایداری می شود. رفتارسنجی توده سنگ در اطراف مقاطع اولیه حفاری با توجه به قرائت مستمر تغییرات و انجام تحلیل برگشتی بر اساس اطلاعات حاصله م یتواند برای تخمین پارامترهای توده سنگ اطراف تونل برای طراحی در مراحل بعدی استفاده گردد. با توجه به عدم حفر گمانه های کافی در مسیر تونل انتقال آب بابلک و همچنین عدم انجام مطالعات مکانیک سنگی لازمه در مسیر تونل، در این تحقیق، تعیین پارامترهای توده سنگ از طریق تحلیل برگشتی با هدف تعیین سیستم نگهداری مناسب و اقتصادی، در دستور کار قرار گرفته است . در این راستا نتایج همگرایی سنجی های انجام شده طی حفاری تونل انتقال آب به عنوان پارامتر کنترل کننده برای انجام تحلیل برگشتی مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور حفاری و نصب پوشش اولیه این تونل با استفاده از نر مافزار FLAC مدل سازی و تحلیل برگشتی با استفاده از روش مستقیم، مبتنی بر جابجایی و براساس الگوریتم بهین هسازی تک متغییره انجام شد . براین اساس پارامترهای ژئومکانیکی بهینه تود هسنگ دربرگیرنده تونل و نسبت تنش بدست آمد . درنهایت براساس پارامترهای کسب شده از نتایج تحلیل برگشتی، سیستم نگهداری تونل بابلک براساس مجموعه ای مرکب از شاتکریت، قاب مشبک و شبکه فولادی و حذف پیچ سنگ طراحی شده پیشنهاد شد.

واژه های کلیدی:

تحلیل برگشتی، تونل بابلک، همگرایی سنج، نرم افزار . FLAC

نویسندگان :

احسان داداشی ، کاوه آهنگری ، علی نورزاد

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل برگشتی , تونل بابلک , همگرایی سنج , نرم افزار , FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 1240
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین مکان بهینه دپوی باطله معدن چادرملو با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی

معدن سنگ آهن چادر ملو یکی از معادن بزرگ روباز ایران است که در استان یزد واقع میباشد. از مهمترین پارامترهای هزینه در معدن، هزینههای مربوط به باطله برداری و هزینههای باربری می- باشد. بخش مهمی از این هزینههای باربری مربوط به حمل باطلههای استخراج شده از معدن تا دپوی باطله میباشد. بنابراین محل دپوی باطله نسبت به معدن باید به گونهای تعیین گردد که ضمن کاهش هزینههای باربری، باعث ناپایداری دیوارههای معدن نشود. در این مقاله به تعیین مکان بهینة دپوی باطله به وزن 150 میلیون تن در معدن چادر ملو پرداخته شد که این امر با توجه به ملاحظات اقتصادی و اهمیت کاهش هزینههای باربری در معدن روباز و همچنین اهمیت پایداری دیوارههای معدن در طول عمر آن انجام شد. مکان دپوی باطله در نزدیکی دیوارهی شرقی معدن می باشد و عرض دپوی باطله 700 متر در نظر گرفته شده است. مکان بهینة دپوی باطله با استفاده از روش تعادل حدی و نرم افزار Slide 5 و روش عددی و نرم افزار Plaxis 3D ، از لبه دیواره شرقی و در دو مقطع C و D به دست آورده شد. نتایج نشان داد که دپوی باطله به فاصله 274 و 171 متر از لبه دیواره در مقاطع C و D قرار میگیرد.


واژه های کلیدی:

دپوی باطله، نرم افزار Slide 5 ، نرم افزار . Plaxis3D

نویسندگان :

محمدی حسین آبادی مهدی ، ترابی سید رحمان ، رازانی مجتبی ، غلام نژاد جواد

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دپوی باطله , نرم افزار Slide 5 , نرم افزار , Plaxis3D ,
:: بازدید از این مطلب : 1378
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود پروژه آموزش تصویری مراحل مختلف مدل سازی بار گذاری استاتیکی و سیکلی روی پی و رسم نمودار تنش بر حسب جابجایی در نرم افزار ABAQUS

دانلود پروژه آموزش تصویری مراحل مختلف مدل سازی بار گذاری استاتیکی و سیکلی روی پی و رسم نمودار تنش بر حسب جابجایی در نرم افزار ABAQUS

در این پروژه مراحل مختلف مدل سازی از ساخت part ها گرفته تا تعریف خروجی ها و تهیه و تحلیل آنها بصورت کامل و همراه با عکس از محیط نرم افزار تشریح گردیده است.

بخش های مختلف ایت پروژه به شرح زیر می باشد:

محیط Part و ساخت هندسه پی های مختلف نواری، مربع ای و دایره ای

محیط Property و تعریف مدل رفتاری مواد

محیط Assembly

محیط Step

محیط Interaction

محیط Load  و تعریف بارگذاری استاتیکی و سیکلی و بررسی اثر زمان، فرکانس، تعداد سیکل و ... در بارگذاری سیکلی

محیط Mesh

محیط Job

محیط Visualization جهت تعریف خروجی ها مد نظر

 

تعداد صفحات:38

برای دانلود نسخه word (قابل ویرایش) و نسخه PDF این پروژه به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , مطالب آموزشی , مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار آباکوس (ABAQUS) , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , پروژه , آموزش , تصویری , مراحل , مختلف , مدل سازی , بار گذاری , استاتیکی , سیکلی , پی , رسم نمودار , تنش , جابجایی , نرم افزار , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 3459
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود پایان نامه آناليز ديناميكي سد خاكي با نرم افزار PLAXIS

با توجه به دامنه كاربرد سدهاي خاكي در مقايسه با ديگر انواع سدها در كشور لرزه خيز ايران، تحليل ديناميكي
اين گونه سدها از اهميت ويژه اي برخوردار است. روشهاي مختلفي تاكنون براي پيش بيني رفتار انواع مختلف
سدهاي خاكي توصيه و بكار رفته است. روش شبه استاتيكي كه بر مبناي تحليلهاي تعادل حدي قرار گرفته
است، هر چند با كاربرد آسان و فرضيات ساده ايمني سد را ارائه مي دهد، اما در كنار اين مزايا اين روش قادر به
در نظر گرفتن عامل افزايش فشار آب حفره اي در سد نمي باشد. از طرف ديگر روش شبه استاتيكي، بعضاً مي
تواند به نتايج بسيار بدبينانه نسبت به پايداري لرزه اي سازه منجر شود كه خود به ارائه طرحي غيراقتصادي
[ ختم مي گردد.

امروزه با پيشرفت روزافزون و فراگيرشدن كامپيوتر، استفاده از روشهاي عددي در تحليل و طراحي سدهاي
خاكي در مقابل زلزله بمراتب از گذشته بيشتر شده است. انتخاب مدل رفتاري مناسب مهمترين فاكتور در آناليز
با روشهاي اجزاي محدود يا تفاضل محدود سدهاي خاكي، براي مدل كردن رفتار تنش  كرنش خاكريز مي
باشد. به دليل اينكه رفتار خاك الاستيك خطي نيست، استفاده از چنين مدلهايي مي تواند به نتايج غيرايمن و
غير اقتصادي منجر شود. همچنين در حين ساخت سد و بعد از آن بويژه در مرحله آبگيري، مسيرهاي مختلفي
از تنش همراه با دوران جهت تنشهاي اصلي در خاكريز رخ مي دهند كه در نتيجه مدلهاي الاستيك غيرخطي
نيز قادر به در نظر گرفتن وابستگي رفتار به مسير تنش كه در اثر رفتار غيرارتجاعي خاك حادث مي شود، نمي
باشند.[ 3] در همين راستا سعي مي شود در اين تحقيق پاسخ ديناميكي سدهاي خاكي با استفاده از مدلهاي
مي باشد كه در حال حاضر PLAXIS V الاستوپلاستيك تحليل شود. نرم افزار اصلي مورد استفاده 8.2
بصورت گسترده اي در مسائل مكانيك خاك مورد استفاده قرار مي گيرد.

تعداد صفحات پایان نامه:140

برای دانلود نسخه PDF این پایان نامه به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: پایان نامه های فارسی , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , نمونه پایان نامه , دپارتمان مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , دپارتمان تونل سازی , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار پلکسیز دو بعدی (PLAXIS 2D) , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , پایان نامه , آناليز , ديناميكي , سد , خاكي , نرم افزار , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 3299
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود پایان نامه+سمینار بررسی اثر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در تونل سازی سپری با تعادل فشار زمین (EPB) با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D TUNNEL  (نسخه WORD-قابل ویرایش)

ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺴﺖ و رﯾﺰﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﭙﺮﻫﺎي ﻓﻮﻻدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . بطور کلی به تونلزنی مکانیزه در زمین های نرم، تونلزنی سپری اطلاق می شود. در تونلسازی با استفاده از سپر سیستم سپر نقش نگهداری موقت و ایمن شدن شرایط حفاری را ایفا می کند. مقطع این سپرها دایره ای شکل می باشد. سپرها در خاک های ضعیف غیر چسبنده؛ خاک های رسی و خمیری و خاک های تحت فشار آب بکار می روند.

در تونل هاي مناطق شهري كه بيش تر در عمق كم و در بستر خاكي حفر مي شوند، فشار جبهه كار مي تواند يكي از عوامل پيشگيري كننده ي نشست سطح زمين باشد.  عوامل موثر در نشست سطح زمين در روش حفاري مكانيزه را مي توان عمدتا به سه دسته عوامل هندسي ، عوامل ژئومكانيكي و نيز پارامتر هاي كاري ماشين حفاري تقسيم بندي كرد. عوامل هندسي شامل عمق و قطر تونل مي باشند پارامتر هاي كاري ماشين شامل فشار وارد بر جبهه حفاري ، فشار تزريق در پشت سگمنت ها و نيز ميزان تغيير قطر (كاهش قطر دستگاه در طول) دستگاه مي باشد و پارامتر هاي ژئومكانيكي شامل مشخصات مكانيكي لايه هاي خاك مابين تونل تا سطح زمين مي باشد.

تقسیم بندی سپرها می تواند از منظر های مختلفی همچون تکنیک حفر روش نگهداری سینه کار طریقه جابجای مواد و نوع سیستم نگهداری به کار گرفته شده انجام می گیرد. اما امتیاز تونلسازی با سپر نسبت به سایر روش ها قابلیت این روش در زمین های سس ریزشی و جریانی است. بنابراین در این روش نگهداری سینه کار و دیوار های تونل اهمیت بیشتری نسبت به سایر جنبه های تونلزنی داشته است. یکی از موارد مهم در تونلسازی سپری اعمال فشار سینه کار  مناسب می باشد که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. ما در این مدلسازی حفاری تونل و ساخت لاینینگ آن را به همراه سایر جزئیات از قبیل فشار تزریق، فشار سینه کار، مخروطی بودن سپر حفاری، برهمکنش بین سپر و خاک هنگام حرکت سپر، فشار جک های پیشران سپر و خود سپر را مدل کردیم. برای اینکه اثر حفاری را بررسی کنیم 5 مرحله گام پیشروی کافی خواهد بود، لذا 5 فاز محاسباتی در نظر گرفته می شود که البته کلیت آنها با هم یکسان خواهد بود. خاک جلوی TBM حفاری شده، فشار روی سینه کار اعمال می شود، پلیت (Plate) مربوط به بدنه سپر فعال می شود، فشار تزریق در پشت لاینیگ اعمال می گردد و فشار جک های پیشران روی اخرین حلقه نصب شده لاینینگ اعمال می گردد.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه

 

1-فصل اول : کلیات.. 7

1-1- مقدمه. 7

1-2- بیان مسئله. 7

1-3- اهداف و ضرورت تحقیق.. 8

1-4- روش تحقیق.. 9

1-5- ساختار پایان نامه. 9

2-فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق.. 11

2-1- تونل سازی سپری (Shield tunnelling) 11

2-1-1- روش تونل سازی سپری (Shield tunnelling) 11

2-1-3-1-سپر متعادل کننده فشار زمین.. 13

2-2-روش های تعیین فشار سینه کار در سپر EPB. 26

2-2-1-مقدمه. 26

2-2-2- روش های تجربی.. 27

2-2-2- 1-روش ترزاقی.. 27

2-2-2-2- روش پیشنهادی انجمن زیرزمینی هلند. 29

2-2- 3-روش های تحلیلی.. 30

2-2-3-1- روش های تعادل حدی کلی.. 30

2-2-3-2- روش برانز و بنمارک (1967) 31

2-2-3-3- روش کراس... 31

2-2-3-4- روش جانکسز و استینر. 32

2-2-3-5- روش آنگنستو و کواری.. 35

2-2-3-6- روش گوه چند لایه ای بروئر (1996) 36

2-2-4- روش های تحلیل حدی تنش... 39

2-2-4-1- روش اتکینسون و پوتس (1977) 39

2-2-4-2-روش لکا و دورمیکس(1990) 40

2-2- 5-روش های عددی.. 42

2-2-6-تعیین فشار سینه کار با استفاده از ابزاربندی.. 45

3-معرفی پروژه . 46

3-1- مقدمه. 46

3- 2- شرح پروژه. 46

3-3- زمینشناسی عمومی گستره طرح. 47

3-4- حفاریهای اکتشافی.. 48

3-5- آزمایشهای بر جا (صحرایی) 49

3-5-1- آزمون نفوذ استاندارد یا SPT. 50

3-5-2-آزمون دانسیته در محل.. 52

3-5-3-آزمون برش برجا 55

3-5-4-آزمون بارگذاری صفحهای.. 59

3-5-5-آزمایش پرسیومتری (Pressuremeter). 63

3-5-6-آزمون لوفران. 69

3-6- آزمونهای آزمایشگاهی.. 71

3-6-1 آزمونهاي شناسايي، تفكيك و رده‌بندي خاك.. 71

3-6-2- آزمونهاي مقاومتي خاك.. 74

3-6-3- آزمون نفوذپذیری.. 79

3-7- نوسانات سطح آب زیرزمینی.. 80

3-8-تفكيك واحدهاي زمين‌شناسي مهندسي.. 81

3-9-شرایط زمین‌شناسی مهندسی سینه‌كار تونل.. 83

10-7- شناسایی مخاطرات زمین شناسی در مسیر پروژه. 85

4-فصل چهارم: بررسی اثر فشار سینه کار بر نشست زمین.. 87

4-1-مقدمه. 87

4-2-معرفی نرم افزار PLAXIS 3D TUNNEL. 87

4-3-نحوه مدل سازی.. 88

4-3-1-ساخت هندسه مدل و انتخاب مقاطع مورد بررسی در مسیر تونل.. 89

4-3-2- مشخصات مواد و المان های سازه ای.. 94

4-3-3-تعریف شرایط مرزی مدل. 96

4-3-4-مش بندی مدل دو بعدی.. 96

4-3-5-تعریف شرایط اولیه مدل. 97

4-3-6-ساخت مدل سه بعدی.. 100

4-3-7-تعریف فازهای مختلف محاسباتی.. 101

4-4-نتایج مدل سازی.. 102

4-4-1-مقطع A.. 102

4-4-2-مقطع B. 108

4-4-3-مقطع C. 109

4-4-4-مقطع D.. 111

4-4-5-مقطع E. 112

4-4-6- اعتبار سنجی نتایج. 113

5- فصل پنجم: ارائه رابطه ای بین فشار سینه کار و نشست ایجاد شده در سطح زمین.. 116

5-1-معرفی نرم افزار SPSS. 116

5-2-نتایج حاصل از تحلیل آماری نتایج شبیه سازی.. 117

6-فصل هفتم: بحث و نتیجه گیری.. 118

منابع. 120

 

برای دانلود نسخه WORD این پایان نامه+سمینار به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: پایان نامه های فارسی , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , مدل سازی با نرم افزار پلکسیز سه بعدی (PLAXIS 3D TUNNEL) , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , پایان نامه , سمینار , بررسی , اثر فشار سینه کار , نشست , سطح زمین , تونل سازی سپری , تعادل فشار زمین , (EPB) , نرم افزار , PLAXIS 3D TUNNEL ,
:: بازدید از این مطلب : 3156
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود پایان نامه+پروپوزال مطالعه و بررسي تنش‌هاي القايي ناشي از حفر چاه‌هاي نفت و گاز بر پديده تخريب سازند با نرم افزار  FLAC 3D   (نسخه WORD-قابل ویرایش)

تخريب سازند به پديده‌ايي اطلاق مي‌شود كه در آن، طي فرآيندي خاص، ساختار محيط متخلخل اطراف چاه، دچار دگرگوني مي‌شود. تخريب سازند سبب كاهش تراوايي (نفوذپذيري)، كاهش توليد يا ظرفيت تزريق چاه مي‌شود. تخريب سازند پديده‌ای غير مطلوب و يك مشكل اقتصادي است، كه مي‌تواند در خلال مراحل حفاري، عمليات‌ تعمير و استحصال نفت و گاز، رخ دهد. امروزه مرتفع نمودن تخريب ايجاد شده، يكي از اهداف عمده مهندسان صنعت نفت مي‌باشد.

طراحي نامناسب هريك از مراحل استحصال هيدروكربن، از حفاري تا توليد مي‌تواند آسيب جدي و برگشت ناپذيري بر پيكره سازند وارد نمايد كه جبران آن مستلزم صرف هزينه بسيار و گاه غير ممكن است . تخريب سازند اغلب برگشت‌پذير نبوده و آنچه كه وارد محيط متخلخل گرديد، ضرورتاً خارج نمي‌گردد. از اين رو پورتر اين رفتار محيط متخلخل را به ‌قيفی يک سويه تشبيه نموده است . شايان ذكر است كه كليه انواع تخريب سازند احتياج به عمليات اصلاحي ندارند و برخي از انواع آن در حين توليد مرتفع مي‌شوند و انواع ديگر آن با تغيير در فرآيند عمليات چاهي قابل اصلاح مي‌باشند. از اين رو شناسايي راه‌هاي تشكيل انواع تخريب و از ميان برداشتن مشكلات به وجود آمده ناشي از اين پديده، يكي از مهمترين مراحل عملياتي در خلال حفر و بهره‌برداري يك چاه نفت يا گاز است.

در گذشته، به دليل پايين بودن هزينه‌هاي استحصال منابع هيدروكربني، تخريب سازند و آسيب وارده، كمتر مورد توجه بود و كاهش هرچه بيشتر هزينه‌هاي عملياتي، بيش از همه مد نظر قرار مي‌گرفته است. امروزه با افزايش روز افزون هزينه‌هاي برداشت و كاهش منابع هيدروكربني، پديده تخريب سازند و جلوگيري از تشكيل يا حذف آن، جهت دستيابی به بهره‌گيری بيشتر از مخازن، به طور ويژه مورد توجه مهندسان صنعت نفت و گاز قرار گرفته است.

با توجه به آنكه حذف آسيب وارد شده به سازند سخت و پرهزينه است، لذا پيش‌گيري از وقوع، بر عمليات اصلاح مقدم شناخته مي‌شود. جلوگيري از تخريب سازند نيازمند آگاهي از انواع تخريب و نحوه تشكيل هر يك از آنها مي‌باشد. تشخيص دلايل ايجاد تخريب داراي اهميت بالايي است، زيرا تنها با دانستن مكانيزم تخريب،‌ موقعيت آن و چگونگي تأثير آن بر جريان سيال است، كه مي‌توان روش مؤثر اصلاح را انتخاب نمود. در سال‌هاي اخير پيشرفت‌هاي مهمي در زمينه تشخيص و تشريح انواع تخريب به عمل آمده و تأليفات زيادي در اين زمينه به چاپ رسيده است.

از جمله فعاليت‌هايي كه مي‌تواند آسيب بسيار جدي به سازند وارد كند، فرآيند حفاري چاه است. در زمان حفاري، تخريب گسترده‌ايي مي‌تواند به سازند تحميل شود، كه از جمله آنها مي‌توان به نفوذ گل حفاري به درون سازند و تخريب‌های مكانيكي ناشی از حفر سنگ‌ها، اشاره نمود. در اين پايان‌نامه، نقش تنش‌هاي القايي ناشي از حفر سنگ‌هاي درون چاه بر ميزان تمركز تنش در اطراف چاه و تاثير آن بر ميزان تغييرات تراوايي و تخلخل، مورد برسي قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب پایان نامه

1. مقدمه. 1

2. تخريب سازند.. 3

2-1. طبقه بندي انواع تخريب... 4

2-2. تخريب مجازي.. 4

2-3. انواع تخريب سازند. 5

2-4. تخريب طبيعي سازند. 10

1. مهاجرت ذرات... 10

2.رس‌هاي متورم شونده 12

4. نهشته‌هاي آلي.. 13

5. نشته‌هاي آميخته. 14

6. امولسيون‌ها 14

2-4-1. تخريب القايي سازند. 15

1. مشكلات ناشي از حفاري.. 15

2. سيمان كاري.. 18

3. سوراخ‌کاری.. 19

4. مشكلات ناشي از سيالات تعمير و تكميل چاه 20

5. مشكلات مرتبط با تحريك و اصلاح تخريب سازند. 21

6. توليد و عمليات تزريق.. 22

7. تغيير خاصيت ترشدگي.. 23

8. مشکلات مرتبط با باكتري‌ها 24

2-5. اثر پوسته. 25

3. تنش‌هاي القايي ناشي از حفر فضاهاي زيرزميني.. 35

3-1. تنش‌هاي برجا 35

3-2. نقشه جهاني تنش.... 38

3-3. اندازه‌گيري تنش‌هاي القايي.. 40

3-3-1. روش كرش.... 41

3-3-2. روش سالنكون.. 43

3-3-3. روش‌هاي عددي محاسبه تنش.... 45

4. مخزن سراجه. 50

4-1. زمين‌شناسي.. 51

4-1-1. سازند قرمز فوقاني(U.R.F) 51

4-1-2. سازند قم.. 52

4-1-3. سازند قرمز تحتاني (L.R.F) 53

4-2. چاه‌هاي حفاري شده مخزن.. 53

4-2-1. چاه شماره 1.. 53

4-2-2. چاه شماره 2.. 53

4-2-3. چاه شماره 3.. 54

4-2-4. چاه شماره 4.. 55

4-2-5. چاه شماره 5.. 55

4-2-6. چاه شماره 6.. 55

4-2-7. چاه شماره 7.. 56

4-2-8. چاه شماره 8.. 56

5. تخريب مكانيكي سازند سراجه. 59

5-1. نرم افزارFLAC3D.. 61

5-2. روش تفاضل محدود صريح.. 62

5-3. تغييرات تخلخل و تراوايي ناشي از حفر چاه شماره 8 مخزن سراجه. 63

5-4. تغييرات تخلخل و تراوايي بر اثر افزايش عمق.. 70

5-5. تغييرات تخلخل و تراوايي ناشي از تغييرات فشار گل.. 75

5-5-1. فشار گل 6/34 مگا پاسكال در عمق2543 متر. 75

5-5-2. فشار گل 6/29 مگا پاسكال در عمق 2543 متري.. 78

6. نتيجه‌گيري.. 82

7. پيوست... 84

7-1. پيوست الف... 84

7-2. پيوست ب. 105

منابع  126

برای دانلود نسخه WORD این پایان نامه+پروپوزال به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: پایان نامه های فارسی , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , نمونه پایان نامه , دپارتمان مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , مدل سازی با نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D) , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , پایان نامه , پروپوزال , مطالعه , بررسي , تنش‌ , القايي , حفر , چاه‌ , نفت , گاز , پديده تخريب سازند , نرم افزار , FLAC 3D ,
:: بازدید از این مطلب : 2355
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انجام پایان نامه مدل سازی نگهداری جبهه کار تونل یا روش فورپولینگ (forepolling) در نرم افزار ABAQUS

 

 :: موضوعات مرتبط: نمونه پایان نامه , دپارتمان مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , دپارتمان تونل سازی , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار آباکوس (ABAQUS) , ,
:: برچسب‌ها: انجام , پایان نامه , مدل سازی , نگهداری , جبهه کار , تونل , روش , فورپولینگ , (forepolling) , نرم افزار , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 3236
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه