<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاربرد مهندسی ارزش در دمونتاژ بهینه TBMS-357 به روش معکوس (تونا انتقال آب دز)

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مهندسی ارزش . تونل . TBM . دمونتاژ . روش معکوس

 

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی ارزش , تونل , TBM , دمونتاژ , روش معکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 593
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد مهندسی ارزش در دمونتاژ بهينه TBM S-357 به روش معكوس (تونل انتقال آب دز)

چكيده
تونل انتقال آب دز با هدف آبرسانی به شهرهای استان خوزستان از محل دریاچه سد دز در دست اجرا می باشد. بخش عمده ای از تونلبوسیله دستگاه حفاری تمام مقطع، از دهانه خروجی حفاری شده و ادامه طرح در مرحله تکمیل مطالعات و طراحی قرار دارد.مطالعات تکمیلی حین حفاری نشان داد با توجه به توده سنگ در برگیرنده انتهای تونل، ادامه حفاری TBM در محیط پیش رو،سبب بروز خطرات غیرقابل جبران برای تونل و ماشین حفاری خواهد شد. بنابراین تصمیم به دمونتاژ ماشین گرفته شد.نظر به اهمیت موضوع مقرر شد، روش اجرای دمونتاژ با تشکیل کارگروه مهندسی ارزش مورد بررسی دقیق تر قرار گرفته وراهکارهایی در جهت کاهش زمان و هزینه های اجرایی دمونتاژ، شناسایی و ارایه گردد.این مقاله شرحی بر نحوه اجرای کارگاه مهندسی ارزش به منظور بهینه کردن مراحل دمونتاژ، ارایه می دهد و در آن صرفه جویی هایریالی و زمانی اجرای طرح بهینه در مقایسه با طرح اولیه بررسی می گردد. با تشکیل کارگاه مهندسی ارزش دمونتاژ ماشین حفاریتونل انتقال آب دز حدود 56 میلیارد ریال به دلیل انتخاب بهینه نحوه خروج ماشین حفاری و 91 میلیارد ریال با بهینه سازی جزییات روش منتخب صرفه جویی ریالی گردید.


واژه هاي کليدي:

مهندسی ارزش . تونل . TBM . دمونتاژ . روش معکوس

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی ارزش , تونل , TBM , دمونتاژ , روش معکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تغییر نوع بدنه سد دشت پلنگ از طرح ترکیبی به طرح مصالح سیمانته شده با رویکرد مهندسی ارزش

خلاصه
تجربیات حاصل از طرحهای عمرانی بهویژه طرحهای بزرگ و منحصربهفرد مانند سدسازی نشان میدهد که حین اجرای این طرحها پیدایش مسائلو مشکلات خاصی به لحاظ شرایط زمان اجرا، نحوه تامین اعتبار، قرارداد، نقص اطلاعات اولیه، تکنولوژی اجرا و بروز پدیدههای ناشناخته ایجابمیکند تا تجدیدنظرهایی در قسمتهایی از عملیات اجرایی طرحها اعمال شود. این تغییرات که باهدف بهینهسازی و استفاده حداکثری از امکاناتو با توجه به محدودیتها و شرایط کاری بوده تحت عنوان مهندسی ارزش مطرح میشوند. در طرح سد دشت پلنگ واقع در استان بوشهر همزمانبا فرآیند ساخت استفاده از رویکرد مهندسی ارزش و تغییر نوع بدنه سد از نوع ترکیبی خاکی بتن غلتکی به نوع سد با مصالح سیمانته شده علاوه - بر بهینهسازی طرح سبب کاهش مشکلات اجرایی موجود در منطقه دشت پلنگ شد.


کلمات کلیدی:

سد خاکی . سد بتن غلتکی . سد با مصالح سیمانته شده . مهندسی ارزش

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , سد بتن غلتکی , سد با مصالح سیمانته شده , مهندسی ارزش ,
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در اجرای سازه های هیدرولیکی سدها (مطالعه موردی سد کوچری)

چکیده
 سازه های هیدرولیکی به عنوان یکی از اجزاء اصلی سدها، از آنجایی که دارای دشواری های فراوان و ظرافت های خاص اجرایی می باشند، برنامه ریزی های دقیق مالی، اجرایی و زمانی را نیز طلب می کنند. این مقاله در ابتدا به آنالیز هزینه و درآمد اجرای یک سازه هیدرولیکی واقع در سد کوچری گلپایگان می پردازد. طی بررسی های بعمل آمده، درآمد اجرای یک سازه با احجام 1000 مترمکعب بتن ریزی، 1200 مترمربع قالب بندی و بیش از 100 تن آرماتوربندی، در حدود 4.6 میلیارد ریال و هزینه اجرای آن 4.3 میلیارد ریال برآورد می گردد. همچنین بیشترین هزینه اجرای یک سازه هیدرولیکی مربوط به تهیه مصالح مورد نیاز و از بین مصالح مختلف، مربوط به تهیه میلگرد می باشد. در مرحله بعد تعدادی از راهکارهای بکار گرفته شده در جهت کاهش زمان و هزینه های اجرا اعم از ساخت قالب های خاص در کارگاه، تغییر و اصلاح نقشه های اولیه، بهینه سازی لیستوفرها و ... مورد توجه قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که ساخت قالب سازه های خاص در کارگاه به جای خرید آن، ضمن حفظ کیفیت، صرفه جویی 1 ماهه در زمان و 30 درصدی در هزینه را به دنبال داشته است. همچنین تغییر مقطع بخشی از یک سازه، صرفه جویی 20 روزه در زمان و 80 میلیون ریالی در هزینه را در پی داشت. علاوه بر این، بهینه سازی جداول خم و برش میلگرد تنها برای دو سازه، بیش از 100 میلیون ریال آورد اقتصادی به دنبال داشته است.

کلمات کلیدی :

مهندسی ارزش . سازه های هیدرولیکی . آنالیز هزینه و درآمد . قالب های خاص . سد کوچری

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی ارزش , سازه های هیدرولیکی , آنالیز هزینه و درآمد , قالب های خاص , سد کوچری ,
:: بازدید از این مطلب : 737
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مهندسی ارزش در پوشش نهایی تونل چالوس با استفاده از بتن الیافی

خلاصه
مهندسی ارزش تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت های یک طرح، از زمان شکل گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری انجام می شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روش های اقتصادی در عرصه فعالیت های مهندسی، شناخته شده است. در واقع مهندسی ارزش یک روش منسجم برای رسیدن به بالاترین ارزش به ازای هر واحد پولی که هزینه شده است می باشد در حالی که کیفیت، ایمنی، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری حفظ و یا ارتقاء یابد. در سالهای اخیر در برخی از طرحهای عمرانی اقداماتی بمنظور کاستن هزینه های اجرایی و کاهش زمان ساخت در راستای مهندسی ارزش صورت گرفته است که با توجه به اینکه کشور ما در حال رشد، توسعه و پیشرفت بوده و در حال حاضر دارای پروژه های عظیم عمرانی می باشد این امر ضروری به نظر می رسد. در همین راستا طرح پوشش نهایی تونل چالوس توسط پیمانکار مورد بررسی قرار گرفت؛ طی مطالعه مهندسی ارزش و با همکاری شرکت ساختمانی بتن پاش، طرح پوشش تک پوسته ای تونل با استفاده از بتن الیافی مورد ارزیابی قرار گرفت که با توجه به دلایل ذیل: 1 - افزایش دوام و عمر مفید سازه نسبت به سیستم متداول 2 - افزایش سرعت اجرا بدلیل حذف بخشی از عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی 3 - توجیه اقتصادی طرح 4 - افزایش ظرفیت جذب انرژی بدلیل استفاده از الیاف و قابلیت تحمل بهتر بارهای فوق العاده مانند انفجار و زلزله و حرکات شدید زمین، نشست، روانگرایی، جابجایی گسل و غیره ، نسبت به طرح اولیه و سیستم متداول و سنتی اجرای پوشش نهایی تونل از برتری ویژه ای برخوردار می باشد.

واژه های کلیدی:

مهندسی ارزش . پوشش نهایی تونل . بتن الیافی

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی ارزش , پوشش نهایی تونل , بتن الیافی ,
:: بازدید از این مطلب : 875
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مبانی مهندسی ارزش در ساخت فضاهای زیرزمینی با نگرشی بر تجربیات اجرای تونل امامزاده هاشم (ع)

 

بررسی مبانی مهندسی ارزش در ساخت فضاهای زیرزمینی با نگرشی بر تجربیات اجرای تونل امامزاده هاشم (ع)

 

کلمات کلیدی :

مهندسی ارزش ، فضاهای زیرزمینی ، تونل امامزاده هاشم (ع)

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی ارزش , فضاهای زیرزمینی , تونل امامزاده هاشم (ع) ,
:: بازدید از این مطلب : 1301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی پایگاه دادههاي مهندسی ارزش پروژههاي ژئوتکنیکی ایران

امروزه مهندسی ارزش به عنوان یکی از کارآمدترین روشهاي اقتصادي در عرصۀ فعالیتهاي مهندسی، شناخته شده است. مهندسی ارزش باعث صرفهجویی هاي فراوان در هزینه و زمان اجراي پروژه ها و افزایش کارایی آنها شده است. در ایران هم در چندین سال گذشته، از این روش در اجراي طرحهاي بزرگ، خصوصاً در طرحهاي عمرانی و ژئوتکنیکی، استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد که بازدهی مطالعات مهندسی ارزش را میتوان با استفاده از تجربیات مشابه قبلی، بهبود بخشید. در این راستا دستیابی بهدادههاي کارگاههاي مهندسی ارزش انجام شده، علاوه بر بهبود کیفیت مطالعات مهندسی ارزش، باعث صرفهجویی در زمان این مطالعات نیز خواهد شد. متأسفانه در ایران استانداردي براي
مدیریت و مستندسازي دادههاي کارگاههاي مهندسی ارزش در بخش ژئوتکنیک وجود ندارد. در این مقاله فرایند طراحی پایگاه دادههاي مهندسی ارزش، براي مستندسازي و مدیریت دادههاي کارگاههاي مهندسی ارزش در بخش ژئوتکنیک، ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

مهندسی ارزش، ژئوتکنیک، پایگاه داده، ایران.

نویسندگان :

شقایق السادات یوسفی خوانساري (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تهران)

حسین معماریان (استاد مهندسی زمین، دانشکده فنی دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی ارزش , ژئوتکنیک , پایگاه داده , ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 1525
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه