<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازي عددي گودبرداري پايدارشده توسط مهارهاي پيش تنيده در محيط اشباع و مقايسه نتايج با پايش نقشه برداري (مطالعه موردي)

خلاصه
روشهاي مختلفي براي پايدارسازي جداره هاي قائم گودهاي شهري وجود دارد كه يكي از بهترين روشها، اجراي توام مهارهاي پيش تنيده وشمع هاي فولادي مي باشد. چنانچه در مجاورت گود، ساختمان هاي همسايه وجود داشته باشد، كنترل تغييرشكلها ضروري مي باشد. در اينبه بررسي يكي از گودبرداريهاي عميق انجام گرفته در شهر تهران پرداخته شده است. ابتدا به PLAXIS پژوهش به وسيله نرم افزار المان محدودبه A&M منظور اطمينان از روند مدلسازي، با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و مدلسازي عددي يك گود مهاربندي شده در دانشگاه تگزاسصحت سنجي مدل پرداخته شده است. سپس مدلسازي براي پروژه مذكور انجام شده و با نتايج پايش به روش نقشه برداري مقايسه شده است. درنهايت مطالعات پارامتري روي موارد تاثير گذار در طراحي و همچنين تغييرشكل ديواره گود انجام گرفته است.


كلمات كليدي:

مهارهاي پيش تنيده . مدلسازي المان محدود . پايش نقشه برداري . مطالعه موردي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهارهاي پيش تنيده , مدلسازي المان محدود , پايش نقشه برداري , مطالعه موردي ,
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي عددي گودبرداري پايدارشده توسط مهارهاي پيش تنيده در محيط اشباع ومقايسه نتايج با پايش نقشه برداري (مطالعه موردي)

خلاصه
روشهاي مختلفي براي پايدارسازي جداره هاي قائم گودهاي شهري وجود دارد كه يكي از بهترين روشها، اجراي توام مهارهاي پيش تنيده و شمع هاي فولادي مي باشد. چنانچه در مجاورت گود، ساختمان هاي همسايه وجود داشته باشد، كنترل تغييرشكلها ضروري مي باشد. در اين به بررسي يكي از گودبرداريهاي عميق انجام گرفته در شهر تهران پرداخته شده است. ابتدا به PLAXIS پژوهش به وسيله نرم افزار المان محدود به A&M منظور اطمينان از روند مدلسازي، با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و مدلسازي عددي يك گود مهاربندي شده در دانشگاه تگزاس صحت سنجي مدل پرداخته شده است. سپس مدلسازي براي پروژه مذكور انجام شده و با نتايج پايش به روش نقشه برداري مقايسه شده است. در نهايت مطالعات پارامتري روي موارد تاثير گذار در طراحي و همچنين تغييرشكل ديواره گود انجام گرفته است.


كلمات كليدي:

مهارهاي پيش تنيده . مدلسازي المان محدود . پايش نقشه برداري . مطالعه موردي

نویسندگان :

محمدمهدي احمدي ، عليرضا احمدي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهارهاي پيش تنيده , مدلسازي المان محدود , پايش نقشه برداري , مطالعه موردي ,
:: بازدید از این مطلب : 508
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محاسبه ظرفيت باربري محوري شمع هاي پل روگذر تقاطع سلماس بكمك شبيهسازي عددي رفتار شمع و خاك

استفاده از پيهاي شمعي امروزه از متداولترين روشها براي انتقال بارهاي سطحي به طبقات زيرين خاك مي باشد. در اين راستا، محاسبه ظرفيت باربري شمعها، از مهمترين مراحل طراحي پروژههاي اجراي شمع ميباشد. براي محاسبه ظرفيت باربري شمعها، روابط تحليلي و تجربي مختلفي ارائه شده اند كه هر يك از اين روشها داراي محدوديتهايي هستند. از ديگر روشهاي مورد استفاده براي طراحي شمعها، روشهاي عددي هستند. اين روشها بدليل امكاناتي كه دارند، مي توانند در شبيهسازي محيط هاي پيچيده خاكي نيز مورد استفاده قرار بگيرند. در اين مقاله به كمك نرمافزار Flac 3D عددي و شبيه سازي محيط خاك و شمع، براي يك مطالعه موردي ظرفيت باربري شمعي بدست مي آيد.


كلمات كليدي:

شمع، ظرفيت باربري، شبيهسازي عددي، مطالعه موردي.

نویسندگان :

حامد نيكوئي (كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك سنگ، دانشگاه صنعتي اميركبير)

حسين سالاري راد (استاديار دانشكده معدن دانشگاه صنعتي اميركبير)

اميرحسين كاربر (كارشناس ارشد ژئوتكنيك)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , ظرفيت باربري , شبيه سازي عددي , مطالعه موردي ,
:: بازدید از این مطلب : 1453
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي عددي تغييرشكل هاي ماندگار ديوارهاي حائل وزني در اثر زلزله : مطالعه موردي

در مقاله حاضر، با مدلسازي عددي دو مورد ديوارحائل آزمايشگاهي سانتريفيوژي به كمك نرم افزار اختلاف محدود FLAC كه براي مطالعه رفتار لرزه اي ديوارهاي حائل وزني انجام گرفته بود، ملاحظه گرديد نرم افزار FLAC 2D  2تغييرمكان هاي ماندگار ديوارهاي حائل از قبيل لغزش و دوران ديوار، نشست پي و نشست خاكريز را با بكاربردن D مدل رفتاري مناسب به طور نسبتا قابل قبولي شبيه سازي مي كند.


كلمات كليدي:

ديوارحائل، تغييرشكل ماندگار، تحليل عدد ،FLAC 2D ، مطالعه موردي

نویسندگان :

محمدحسن بازيار (استاد دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران- نارمك- دانشگاه علم و صنعت ايران)

مسعود رابطي مقدم (دانشجوي كارشناسي ارشد ژئوتكنيك، تهران- نارمك- دانشگاه علم و صنعت ايران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ديوارحائل , تغييرشكل ماندگار , تحليل عدد , FLAC 2D , مطالعه موردي ,
:: بازدید از این مطلب : 1567
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ايستگاه راه آهن تهران مركز اصلي فعاليت هاي ريلي كشور مي باشد و هرروز حجم سنگيني از آمد و شد هاي ريلي از اين پايگاه به ديگر شهرها انجام مي پذيرد تداخل مسير راه آهن با خيابانهاي شهر آلودگي هواي منطقه خطر ناشي از تصادف قطار با خودروها و رهگذران پياده و يا از خط خارج شدن قطار از مسير راه آهن و .. ايجاب نمود تا بخشي از راه آهن تهران - تبريز پس از ساخت تونل به زيرزمين انتقال يابد تونل راه آهن تهران - تبريز در منطقه 17و 18 تهران با طول كل حدود 6400 متر كه بخش تونلي آن حدود 4150 متر مي باشداجراي ميگردد طول قابل توجه تونل و عبور آن از محيط شهري و ساخت تونلي عريض با دو دهانه 11/6 متري مستلزم اتخاذ طرحي مناسب است اين تونل در طراحي اوليه به روش كند و پوش طراحي شده بود كه با درنظر گرفتن ملزومات اجرايي و كاهش هزينه ها به روش پوش و كند تغيير داده شد و اجرا گرديد.

 

كلمات كليدي:

تونل راه آهن - تبريز، پوش و كند، كندوپوش، شمع درجاريز، معارضين شهري

 نهمين همايش ملي تونل - 1390
نويسند‌گان:

[ مهدي حاجي ميرزا آقاقناد ] - كارشناس ارشد مهندسي عمران خاك و پي
[ رشيد گرانمايه وانقي ] - كارشناسي ارشد مهندسي معدن مكانيك سنگ
[ شكراله زارع ] - استاديار دانشگاه صنعتي شاهرود
 

برای دانلود مقاله به ادامه بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , تونل , پوش و كند , محيط هاي شهري , مطالعه موردي , تونل راه آهن تهران , تبريز , تونل راه آهن - تبريز , پوش و كند , كندوپوش , شمع درجاريز , معارضين شهري ,
:: بازدید از این مطلب : 2872
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه