<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

نقش و اهميت برنامه ريزي و طراحي در توسعه پايدار فضاهاي زيرزميني

با توجه به اهميت روزافزون استفاده از فضاهاي زيرزميني در شرايط كاهش فضاهاي سطحي شهري نگرش به اين فضاها بعنوان يك منبع تجديد ناپذير در مقوله برنامه ريزي شهر اجتناب ناپذير مي نمايد اين مقاله در بخش اول با نگاهي به نقش فضاهاي زيرزميني در برنامه ريزي زيربنايي شهري اهميت برنامه ريزي شهري سهبعدي را مورد تاكيد قرار مي دهد و نمونه هايي از روند استفاده از فضاهاي زيرزميني را درشهرهاي بزرگ دنيا ارائه مي دهد دربخش دوم نقش مفاهيم نوين در طراحي و اجراي اين فضاهاي زيرزميني به منظور بهينه سازي استفادها ز منابع تجديد ناپذيري مانند زمان و مصالح ساختماني و محافظت از مستحدثات سطحي از طريق بهسازي زمين و كنترل نشست ها مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

كلمات كليدي:

برنامه ريزي شهري، توسعه پايدار ، فضاهاي زيرزميني، منابع تجديد ناپذير، طراحي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برنامه ريزي شهري , توسعه پايدار , فضاهاي زيرزميني , منابع تجديد ناپذير , طراحي ,
:: بازدید از این مطلب : 1516
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مطالعه زون خرابي پيرامون فضاهاي زيرزميني در سنگهاي شكننده براساس مكانيك خرابي

با عميق تر و وسيع تر شدن سازه هاي سنگي شرايط بارگذاري حاكم بر آنها معمولا موجب ايجاد و گسترش ناحيه تخريب پيرامون سازه هاي سنگي مي شود عموما سنگهاي دربرگيرنده سازه هاي سنگي به دليل اعمال تنش هاي القايي زياد يا ناهمسانگردي بالاي تنشهاي برجا داراي رفتار مكانيكي غيرالاستيك غيرخطي و تغيير شكلهاي بازگشت ناپذير مي باشند فرايند خرابي با ايجاد رشد و انتشار ريزتركها در سنگ آغاز مي شود و سپس چنانچه طول اين ريزتركها به حد بحراني برسد ريزتركها به هم پيوسته و تركهايموضعي ايجاد مي شود به دليل فرايند خرابي رفتار ماكروسكوپي سنگ با زوال صلبيت اتساع، كاهش ظرفيت باربري نرم شوندگي، ناهمسانگردي مي باشد شناخت رفتار غيرالاستيك سنگ تخريب شده و دربرگيرنده سازه هاي سنگي به ويژه پس از مقاومت حداكثر براي تحليل پايداري سازه هاي سنگي لازم است در اين مقاله ابتدا مفاهمي پايه مكانيك خرابي پيوسته ارائه شده است سپس يك تعريف دقيقتر و شفافتر از تابع تسليم خرابي پيشنهاد شده است.

 

كلمات كليدي:

خرابي سنگ، مدل رفتاري، مكانيك خرابي، تابع تسليم خرابي، نرم شوندگي، فضاهاي زيرزميني

نويسند‌گان:

 حامد ملاداوودي  - فارغ التحصيل دكتري دانشگاه صنعتي اميركبير
 
 علي مرتضوي - دانشيار دانشكده مهندسي معدن و متالورژي دانشگاه صنعتي اميركبير

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرابي سنگ , مدل رفتاري , مكانيك خرابي , تابع تسليم خرابي , نرم شوندگي , فضاهاي زيرزميني ,
:: بازدید از این مطلب : 1582
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

امكان سنجي استفاده از معادن زيرزميني متروكه به عنوان سازه هاي پدافند غيرعامل

امروزه پدافند غيرعامل تبديل به يكي از مهمترين مباحث تحقيقاتي و اجرايي در زمينه هاي مديريت و كنترل بحران و حوزه هاي نظامي شده است دسترسي و يا ايجاد سازه هاي امن يكي از مهمترين اصول مبحث پدافند غيرعامل است مكانهاي مختلف زيرزميني مانند تونلهاي شهري بيمارستانهاي زيرزميني عوارض طبيعي و نيز معادن متروك توانايي عملكرد به عنوان سازه هاي پدافند غيرعامل را دارا هستند فضاهاي حفر شده به منظور استخراج ذخاير معدني كه به هر عللي متروك شده و بلااستفاده مانده اند گزينه ي خوبي براي اين منظور محسوب مي شود از اين فضاها كه از نظر ابعاد با توجه به روش استخراجي به كار رفته از بسيار بزرگ تا كوچك متغير هستند مي توان براي اهداف ذخيره سازي نظامي و استقرار تجهيزات استفاده نمود. دراين مقاله تلاش براين است كه كاربري هاي مختلف معادن متروك زيرزميني ربا نگاه ويژه از ديدگاه پدافند غيرعامل مورد بررسي قرارگيرد.

 

كلمات كليدي:

پدافند غيرعامل، معادن زيرزميني متروكه، فضاهاي زيرزميني

نهمين همايش ملي تونل - 1390


نويسند‌گان:

[ مهرداد افتخاري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن
[ احمد رمضان زاده ] - استاديار دانشگاه صنعتي شاهرود
[ سيدمحمداسماعيل جلالي ] - دانشيار دانشگاه صنعتي شاهرود
[ مهدي نوروزي ] - دانشجوي دكتري استخراج معدن
 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدافند غيرعامل , معادن زيرزميني متروكه , فضاهاي زيرزميني ,
:: بازدید از این مطلب : 5664
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه