<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بازشناسایی سدهای خاکی همگن و بررسی علل تخریب حاصل از نشت آب

خلاصه
تخریب یك سد خاكي مساله اي است كه ميتواند در طي زمان و با توجه به عدم ارضاي برخي از موارد و عدم نگهداري صحيح از آن اتفاق افتاده و كارایيسازه را مختل نماید. تخریب سد به معناي عدم كارایي مناسب سد به دليل بروز برخي مسائل و مشكلات در سد مي باشد و ممكن است منجر به زوال و تخریبكلي نگردد اما در كارایي آن اختلالات جدي ایجاد مي كند. در این پژوهش به روش توصيفي تحليلي ، شيوه گردآوري اطلاعات به روش كتابخانه ایي و اسنادي و با -هدف شناخت عوامل و علل تخریب از طریق نشت آب به داخل سدهاي خاكي همگن، در نهایت به ارائه راهكارهایي براي كاهش این امر مهم پرداخته ميشود.


کلمات کلیدی:

سدهای خاکی . همگن . تخریب سدها . نشت آب

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , همگن , تخریب سدها , نشت آب ,
:: بازدید از این مطلب : 97
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی سرعت نشت در پایین دست سدهای خاکی همگن با استفاده از نرم افزار comsol multiphysics

خلاصه
نشت، نفوذ یا حرکت آرام آب از میان توده خاک است. به وجود آمدن نشت در سدهای خاکی باعث اتلاف آب،کاهش پایداری سد و درنهایت ایجادخطرات جانی میشود، ازاینجهت تجزیهوتحلیل و آنالیز نشت آب در سدهای خاکی اولین گام مؤثر و یکی از مهمترین مسائلی است که در طراحیسدها موردتوجه متخصصین امر قرار میگیرد. در این مقاله سدهای خاکی همگن و ایزوتروپ موردمطالعه قرارگرفته است. جهت آنالیز سرعت نشت وساخت مدلهای لازم، از برنامه comsol multiphysics استفاده گردیده است. در ساخت مدلها عوامل فیزیکی و هندسی سد همانند هدایتهیدرولیکی، شیب بالادست و پاییندست دامنه سد و ارتفاع آب بالادست مدنظر قرارگرفته است. سپس سرعت نشت در پاییندست بهصورت نمودار ارائهشده است.


کلمات کلیدی:

سرعت نشت . سدهای خاکی . پایین دست . همگن . نرم افزار Comsol Multiphysics 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرعت نشت , سدهای خاکی , پایین دست , همگن , نرم افزار Comsol Multiphysics ,
:: بازدید از این مطلب : 92
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد نرم افزار Comsol Multiphysics در مدل سازی خط نشت سدهای خاکی

خلاصه
مسئله نشت آب یک موضوع مهم و ضروری در سدهای خاکی است؛ که در صورت تجاوز از حد مجاز آن امکان خرابی و شکست سد وجود دارد.همچنین در رودخانههایی که دبی کمی دارند و مناطقی که محدودیت منابع آب در آنها وجود دارد، کنترل نشت از سدهای خاکی یکی از عوامل مهمبهمنظور کاهش تلفات و پایداری سدها محسوب میشود. هدف این پژوهش شناخت کاربرد نرم افزار Comsol Multiphysics در مدل سازیخط نشت درون سدهای خاکی است که در حین رسیدن به این مهم ، پرسش "چگونگی رسیدن به مدل سازی بهینه و صحیح با نرم افزار مذکور" نیزپاسخ داده می شود. روند کار با نرم افزار به صورت مرحله مرحله بیان شده و در نهایت این نتیجه حاصل شد که Comsol Multiphysics بسیاردقیق و کاربردی است و می تواند جایگزین نرم افزار هایی مانند Plaxis ، Seep/w و... که بسیار متداول در زمینه مهندسی سدهای خاکی می باشند، شود.


کلمات کلیدی:

نرم افزار Comsol Multiphysics . مدل سازی . خط نشت . سدهای خاکی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرم افزار Comsol Multiphysics , مدل سازی , خط نشت , سدهای خاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 123
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی با بکارگیری شبکه عصبی فازی تطبیقی

خلاصه
کشور ایران جزء یکی از نقاط خشک و کم بارش جهان به شمار میرود. از این رو، با توجه به افزایش سریع جمعیت و نیاز به تأمین آب برایبخشهای مختلف، کنترل آبهای سطحی و استفاده بهینه از منابع آبی محدود موجود، امری ضروری به نظر میرسد. یکی از راههای کنترل و مهارآبهای سطحی، احداث سد میباشد. یکی از انواع سد جهت ذخیرهسازی آب، سد خاکی میباشد. سدهای خاکی از مصالح خاکی ساخته می-شود، بنابراین تراوش از درون این مصالح خاکی اتفاق میافتد. به علت تأثیر مستقیم تراوش بر پایداری سدها، مطالعه تراوش در سدهای خاکیامری ضروری به نظر میآید. از این رو، در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از مدل عصبی- فازی تطبیقی پدیده تراوش از بدنه سد خاکی"ستارخان" پیشبینی شود. نتایج بدستآمده نشان میدهد که مدل ارائهشده از توانایی قابل توجهی در پیشبینی پدیده تراوش برخوردار است.


کلمات کلیدی:

سدهای خاکی . تراوش . مدل عصبی فازی تطبیقی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , تراوش , مدل عصبی فازی تطبیقی ,
:: بازدید از این مطلب : 362
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد میزان نشت از طریق سدهای خاکی با استفاده از یک روش بدون شبکه بر مبنای توابع پایه نمایی

 

 

 

کلمات کلیدی :

روش بدون شبکه . توابع پایه نمایی . سدهای خاکی . نشت

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش بدون شبکه , توابع پایه نمایی , سدهای خاکی , نشت ,
:: بازدید از این مطلب : 553
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر دیواره آب بند و پتوی رسی بر تراوش و گرادیان هیدرولیکی در سدهای خاکی

 

 

 

کلمات کلیدی :

سدهای خاکی . تراوش . گرادیان هیدرولیکی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , تراوش , گرادیان هیدرولیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 589
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراوا

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سدهای خاکی . شکل هسته رسی . پایداری دینامیکی . تغییر مکان . اضافه فشار آب منفذی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , شکل هسته رسی , پایداری دینامیکی , تغییر مکان , اضافه فشار آب منفذی ,
:: بازدید از این مطلب : 428
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر مایل بودن هسته بر رفتار سدهای خاکی بلند با هسته آسفالتی

چکیده
 استفاده از سدهای خاکی با هسته آسفالتی طی سالهای اخیر به سرعت در حال افزایش است. این سدها برای نواحی پرباران و سردسیر و همچنین مناطقی که با کمبود خاک رس مواجهاند، بسیار مناسب میباشند. شماره 48 که در سال 99 به چاپ رسیده است، برای سدهای با هسته ICOLD براساس پیشنهاد نشریه آسفالتی که دارای ارتفاع بیش از 06 متر میباشند، در قسمت 2 3 پایینی، هسته قائم و در قسمت 1 3 بالایی، این امر باعث کاهش خطر جدایی خاکریز بالادست از ، ICOLD هسته مایل توصیه شده است. بنابر همان نشریه اثر مایل بودن هسته بر رفتار FLAC 2D هسته در محدوده تاج میشود. در این پژوهش با استفاده از نرمافزار سدهای خاکی با هسته آسفالتی در دو مرحله پایان ساخت و نخستین آبگیری بررسی شده است. بدین منظور 66 و 56 متر، دو نوع پوسته سنگریزهای و شنی، دو نوع ،46 ،06 ، 86 حالت متفاوت شامل پنج ارتفاع 06 پی سنگی و آبرفتی و دو شکل هسته قائم و مایل مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل مرحله پایان ساخت به صورت ساخت مرحلهای و برای سدهای 06 متری با 5 لایه و بقیه سدها با 06 لایه و تحلیل نخستین آبگیری کلیه سدها طی سه مرحله انجام گردید. نتایج حاکی بر آن است که مایل بودن هسته تاثیر مثبتی بر رفتار سد طی این دو مرحله بارگذاری ایجاد نمیکند.

کلمات کلیدی:

سدهای خاکی . هسته آسفالتی . تحلیل تنش کرنش . FLAC 2D 

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , هسته آسفالتی , تحلیل تنش کرنش , FLAC 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 801
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی پوشش های بالادستی سدهای خاکی

افزايش سريع جمعيت در دنيا و احتياجات روز افزون بشر به فراورده های ش کاورزی و دامي و نياز جامعه به منابع انرژی موجب گرديده است تا حد امکان از هر قطرة آبي استفاده صحيح و بهره برداری بعمل آ د ی. اولين قدم برای رسيدن به شرايط مطلوب فرهنگ سازی در جوامع برای مصرف بهينه از آب مي باشد و گام بعدی استفاده از تکنولوژی در مهار و استفاده از آب مي باشد. از زمانهای بسيار دور بنای سدهای خاكي به منظور كنترل و ذخيره آب معمول بوده است. . در اين مقاله انواع پوشش های سدهای خاكي كه يکي ازپركاربردترين انواع سد در ايران است مورد تجزيه وتحليل دقيق قرار گرفته است در اين راستا تکنولوژی های جديد استفاده از انواع ژئوسنتتيک ها به عنوان پوشش های بسيار مناسب نسبت به پوشش های سنتي مورد بررسي قرار گرفته است .


کلمات کلیدی:

سدهای خاکی ،پوشش شیروانی ،تخریب سد ، مصالح ژئوسنتتیک

نویسندگان :

مهردادتاج آبادی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان)

فضل اله سلطانی (استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , پوشش شیروانی , تخریب سد , مصالح ژئوسنتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1819
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی تأثیرات فنی و اقتصادی هندسه سکوها در سدهای خاکی مطالعه موردی :سد رودبال داراب

از آنجایی که در احداث سدهای خاکی، بیشترین هزینه مربوط به عملیات خاکریزی و تراکم می باشد، لذا انتخاب مقطعی با شیب مناسب و بهینه باعث کاهش حجم عملیات خاکریزی و به تبع آن صرفه جویی در هزینه و زمان انجام پروژه خواهد شد. یکی از عوامل تأثیر گذار در کاهش حجم عملیات خاکی سدها(کاهش سطح مقطع)، استفاده از سکوها (برم ها) می باشد. در این تحقیق، تأثیرات فنی و اقتصادی سکوها در سد خاکی رودبال (از نوع سنگریزه ای) در جریان نشت در پی و بدنه Geo Studio از مجموعه نرم افزار seep/w استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. بدین صورت که ابتدا با استفاده از زیر مجموعه ضریب اطمینان شیب های سد محاسبه گردید و با ضریب اطمینان حداقل مجاز مقایسه شد. نتایج slope/w سد تخمین زده شد و با استفاده از زیر مجموعه حاصل از بررسی تأثیرات هندسه سکوها در چهار حالت مختلف ( 1) اثر تعداد سکو 2( اثر عرض سکو 3) اثر تراز سکو 4( اثر ناهمسانی شیبها) نشان داد، در صورتی که شیبها از پایین به بالا افزایش یافته، عرض سکوها از پایین به بالا کاهش، تمرکز سکوها در ترازهای پایین تر وتعدادسکو چهار عدد اختیار شود، به  4% از حجم عملیات خاکریزی را کاهش / میزان 555 متر مربع در واحد سطح کاهش سطح مقطع نسبت به مدل اجرایی حاصل می گردد. این مقدار معادل 77 داده که از نظر اقتصادی قابل ملاحظه می باشد.بنابر این، توصیه میشود به تعداد و تراز اجرای سکو در سدهای خاکی به خصوص در مناطق سیل خیز توجه ویژه ای شود.

واژه های کلیدی:

سدهای خاکی، تأثیرات سکو، حجم عملیات خاکریزی، نرم افزار Geo studio

نویسندگان :

سید خلیل حقیقت (دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان)

امید طیاری (استادیار گروه مهندسی آب  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان)

مهدی مؤمنی رق آبادی (استادیار گروه مهندسی عمران  واحد علوم تحقیقات کرمان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , تأثیرات سکو , حجم عملیات خاکریزی , نرم افزار Geo studio ,
:: بازدید از این مطلب : 1460
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه