<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی آرایش چیدمان شمع ها در مدلسازی و آنالیز سه بعدی سیستم فونداسیون شمع بررسی آرایش چیدمان شمع ها در مدلسازی و آنالیز سه بعدی سیستم فونداسیون شمع

خلاصه
تاكنون سازه های زیادی بروی خاک های نرم رسي بنا نهاده شده است كه برای كنترل نشست نا متقارن آن ها از فونداسیون های گسترده استفادهگردیده است. همچنین به علت خصوصیات فیزیکي خاک های نرم رسي، استفاده از شمع كمک بسیار شایاني بر كاهش نشست های ناشي از بارسازه خواهد داشت. در این تحقیق به كمک مدلسازی سه بعدی سیستم فونداسیون-شمع- سازه در نرم افزار میداس، به بررسي نشست های ناشي ازبار سازه و همچنین تاثیر نحوه چیدمان و خصوصیات فیزیکي شمع ها بر نشست سیستم فونداسیون-شمع-سازه پرداخته شده است. در این تحقیقنشان داده شده است كه افزایش تعداد شمع ها سبب كاهش نشست سیستم شده اما از یه تعدادی به بعد اثر افزایش تعداد شمع ها بر كاهش نشستسیستم بسیار ناچیز خواهد شد و همچنین نحوه آرایش و قرار گیری شمع ها بر نشست سیستم بسیار تاثیرگزار مي باشد.


کلمات کلیدی:

شمع . سازه . آنالیز سه بعدی . روش های عددی . اندرکنش شمع و سازه . المان محدود

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , سازه , آنالیز سه بعدی , روش های عددی , اندرکنش شمع و سازه , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر جداگرهای پایه ای الاستومریک بر رفتار مدل های سه بعدی سازه ای فولادی تا سیستم مهارتندی هم محور

 

 

 

کلمات کلیدی :

سازه . جداسازی پایه . جداگر الاستومریک . میراگر سربی . تحلیل دینامیکی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه , جداسازی پایه , جداگر الاستومریک , میراگر سربی , تحلیل دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 384
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر جداسازهای لرزه ای فعال برروی سازه ها تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور

 

 

 

کلمات کلیدی :

جداساز لرزه ای فعال . سازه . زلزله . حوزه نزدیک . حوزه دور

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جداساز لرزه ای فعال , سازه , زلزله , حوزه نزدیک , حوزه دور ,
:: بازدید از این مطلب : 523
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازي هیدرولیکی اثرات اجراي سازه ها بر مورفولوژي رودخانه هاي درون شهري توسط نرم افزار HEC-RAS (مطالعه موردي رودخانه کن)

خلاصه
تقاطع رودخانه کن با چندین بزرگراه، پارك، پل و دیواره هاي هدایت کننده جریان موجب تغییر بستر و هندسه و به تبع آن تغییر هیدرولیک رودخانه گشته است. این تغییرات، خطري براي شهر تهران محسوب می گردد. ازاینرو در این مقاله شبیه سازي هیدرولیکی اثرات اجراي این سازه ها انجام و رفتار هیدرولیکی رودخانه در بازه هاي مختلف بررسی شده و HEC-RAS بر بخش درون شهري رودخانه کن با استفاده از مدل 4 تغییرات بستر، ساحل کناري رودخانه و پدیده هاي خاص هیدرولیکی آن در سیلاب با دوره بازگشت مختلف بدست آمده است. آبشستگی فراوان پایین دست پل آزادراه تهران -کرج و بزرگراه فتح، کنترل تراز سطح آب با دیواره هاي موجود در بخشی از بازه مورد نظر، استاندارد نبودن طراحی 50و 100 ساله و تاثیر وجود سیل برگردان ، مناطق تفرجگاهی و عدم کفایت ظرفیت کانال اصلی رودخانه در مناطق کانالیزه شده براي سیلاب 25 غرب بر آبشستگی پایین دست پل ها در نتایج قابل مشاهده است.

کلید واژهها :

رودخانه درون شهري، مورفولوژي، هیدرولیک، سازه . HEC-RAS

نویسندگان :

مریم ابهري رشت آبادي ، اویس ترابی ، مسعود تجریشی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رودخانه درون شهري , مورفولوژي , هیدرولیک , سازه , HEC-RAS ,
:: بازدید از این مطلب : 495
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اندرکنش خاك- پی- سازه در تحلیل لرزه اي استاتیکی ساختمان ها

خلاصه
عموماً در تحلیل لرزه اي سازه ها با تکیه گاه صلب از اثرات اندرکنش خاك- پی- سازه و تاثیر آن بر روي تغییرمکان طبقات و نیروهاي داخلی چشم پوشی می شود. نوع خاك وانعطاف پذیري پی از جمله عواملی می باشند که می توانند تا حدودي نتایج تحلیل استاتیکی سازه را تحت تاثیر قرار داده و اندرکنش خاك- پی- سازه را ایجاب نمایند. در این راستا مطالعاتی توسط محققین براي تعیین این اثرات انجام شده است. در این مقاله نیز در جهت بررسی این نتایج سعی شده است تاثیر نوع خاك در روند تحلیل لرزه اي مورد توجه قرار گیرد. براي این منظور از مدل هاي سه بعدي 8و 12 طبقه در مجاورت سه نوع خاك نرم، متوسط و سخت استفاده شده است. مدل ها با استفاده از روش استاتیکی ، ساختمان هاي فولادي 4 تحلیل شده، و سپس با ارائه جداول و نمودارها ، تغییرمکان Abaqus معادل در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن اثر اندرکنش به کمک نرم افزار طبقات و نیروي محوري ستون ها مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد اندرکنش خاك- پی- سازه بر روي تغییرمکان طبقه اول تاثیر چشمگیرتري نسبت به سایر طبقات دارد و با افزایش ارتفاع سازه این تاثیر، تا طبقه آخر ادامه می یابد.


کلمات کلیدي:

اندرکنش خاك - پی – سازه، تحلیل استاتیکی معادل

نویسندگان :

وحید رضا کلات جاري ، علی نقی زاده ، رضا نادري ، محمدحسین طالبپور

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاك , پی , سازه , تحلیل استاتیکی معادل ,
:: بازدید از این مطلب : 785
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل دینامیکی طیفی مدل سه بعدي خاك- پی- سازه

خلاصه
در تحلیل و طراحی سازه ها با تکیه گاه گیردار معمولاً از اثر اندرکنش بین پی و خاك و عدم صلبیت کامل پاي ستون صرف نظر می شود. این عمل هنگام طراحی سازه هاي مهم مهندسان را نسبت به قابلیت اعتماد سیستم هنگام زلزله دچار ابهام می کند؛ چراکه لایه خاك به عنوان یک واسط بین سازه و بستر سنگی می باشد و می تواند از یک طرف باعث تغییر در نیروهاي پدید آمده در سازه و از طرف دیگر به عنوان تکیه گاه باعث تغییر در ماهیت نیروهاي وارده شود. لذا اهمیت مطالعه براي شناخت اثرات ناشی از اندرکنش خاك و سازه هنگام زلزله، غیرقابل انکار است. در این مقاله در راستاي رسیدن به این هدف رفتار دو سازه فولادي 4 و 12 طبقه برروي سه نوع خاك نرم، متوسط و سخت مورد بررسی قرار با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی، آنالیز شده اند. نتایج بدست آمده براي ،Abaqus گرفته است. مدل ها به صورت سه بعدي توسط نرم افزار تغییرمکان طبقات و نیروي محوري ستون ها نشان می دهد اثرات اندرکنش خاك- پی- سازه در خاك هاي سخت قابل چشم پوشی است و براي ساختمان هاي واقع بر خاك هاي نرم به ویژه ساختمان هاي بلند غیرقابل اغماض می باشد.

کلمات کلیدي:

اندرکنش خاك- پی- سازه، تحلیل دینامیکی طیفی

نویسندگان :

وحید رضا کلات جاري ، علی نقی زاده ، رضا نادري ، محمدحسین طالبپور

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاك , پی , سازه , تحلیل دینامیکی طیفی ,
:: بازدید از این مطلب : 1120
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی تاثیر حفاری تونل های شهری به روش NATM برسازه های اطراف مطالعه موردی تونل امداد مشهد

تحلیل و بررسی تاثیر حفاری تونل های شهری به روش NATM برسازه های اطراف مطالعه موردی تونل امداد مشهد

کلمات کلیدی :

تونل ، NATM ،مدلسازی عددی ، نشست ، اندرکنش تونل ، خاک ، سازه

نویسندگان :

 

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , NATM , مدلسازی عددی , نشست , اندرکنش تونل , خاک , سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 757
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر رفتار خمیري بر روي اندرکنش لرزه اي خاك- میکروپایل ها- سازه

خلاصه
این مقاله شامل تحلیل اثر رفتار خمیري خاك بر روي پاسخ لرزه اي میکروپایل ها است. تحلیل با استفاده از مدلسازي اجزاء محدود در دامنه زمانی انجام شده است. رفتار خاك با استفاده از معیار موهر- کلمب ناپیوسته توضیح داده می شود. میکروپایل ها و روسازه به صورت المان هاي تیر مانند مدلسازي می شوند. شرایط مرزي به گونه اي به کار رفته که اطمینان حاصل شود که انتقال امواج از طریق مرزهاي جانبی به بدنه فرضی خاك صورت گیرد. تحلیل ها براي بار هارمونیک انجام شده اند. بنابراین تحلیلها، رفتار خمیري می تواند داراي تأثیر چشم گیري بر روي پاسخ لرزه اي سیستم هاي خاك- میکروپایل ها- سازه باشد.


کلمات کلیدي:

رفتار خمیري، لرزه اي، سازه، میکروپایل ها، اجزاء محدود

نویسندگان :

سید مهدي رادقی مهرجو ، مهیار عربانی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار خمیري , لرزه اي , سازه , میکروپایل ها , اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1176
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاك هاي مناطق شرقی دشت مشهد (مطالعه موردي، پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4( التیمور))

خلاصه
پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور، یکی از طرحهاي عمرانی کشور است که به منظور تصفیه فاضلاب شهري مناطق شرقی شهر مشهد، در حال احداث است. به منظور ارزیابی مقدماتی از شرایط زیر سطحی و مخاطرات احتمالی محل اجراي فاز اول این پروژه، اقدام به حفر 9 گمانه اکتشافی گردید. بر مبناي نتایج حاصل از حفاري ها، مطالعات سطح الارضی و آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی ، همچنین مطالعه تحقیقات مرتبط انجام گرفته در مناطق شرقی دشت مشهد، خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی محل ساختگاه این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این امر است که رسوبات محل اجراي طرح، عمدتا ریز دانه با مقاومت برشی بالا می باشند. همچنین وجود خاك هاي گچی ، عبور گسل از نزدیکی ساختگاه و وجود لایه هاي خاك با پتانسیل تورم متوسط ، از مخاطرات طبیعی هستند که باید در طراحی سازه به آنها توجه نمود.


کلمات کلیدي:

تصفیه خانه فاضلاب، دشت مشهد، ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، سازه

نویسندگان :

سعید محمدي ، غلامرضا لشکري پور ، روح الله محمد ولی سامانی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تصفیه خانه فاضلاب , دشت مشهد , ژئوتکنیک , زمین شناسی مهندسی , سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 1013
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه پارامتریک رفتار شالوده هاي رادیه – شمع در خاك رسی

خلاصه
پی رادیه – شمع سازه اي مرکب از اجزاء شمع، شالوده گسترده و خاك می باشد که در ساختمان هاي بلند و سنگین به کار می روند. در مواردي که پی گسترده ظرفیت باربري کافی براي حمل بارهاي روسازه را دارا می باشد، استفاده از گروه شمع در زیر آن سبب بهبود عملکرد و کنترل با در نظر گرفتن اثرات Plaxis 3D foundation نشست هاي میانگین و تفاضلی می شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار اجزا محدود اندرکنش بین اجزا، مطالعه اي در زمینه رفتار این پی مرکب در خاك رسی انجام شده است. در نهایت با بررسی گزینه هاي مختلف طراحی، سیستم شالوده پیشنهادي این روش ارائه شد.

کلمات کلیدي:

شالوده رادیه – شمع، اندرکنش خاك – سازه، خاك رسی ،PLAXIS

نویسندگان :

عباسعلی تقوي قلعه سري ، عسکر جانعلیزاده چوب بستی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شالوده رادیه , شمع , اندرکنش خاك , سازه , خاك رسی , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 935
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه