<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی سطح خطرپذیری لرزه ای قابهای خمشی فولادی طراحی شده با ویرایش سوم آیین نامه ایران

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سطح حداقل خطرپذیری . ریسک . خطر لرزه ای . زلزله . ویرایش سوم آیین نامه طراحی لرزه ای ایران

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سطح حداقل خطرپذیری , ریسک , خطر لرزه ای , زلزله , ویرایش سوم آیین نامه طراحی لرزه ای ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 352
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل ريسك لرزه اي سدهاي خاكي (مطالعه موردي سد چاه نیمه)

خلاصه
امروزه آب به عنوان یکی از ارکان توسعه یک کشور بوده و مدیریت صحیح منابع آب امری حیاتی به شمار می آید. از میان سازه های آبی مختلفدر یک طرح مدیریت منابع آب ، سدها با توجه به ابعاد و حجم سرمایه ای که برای احداث آنها صرف می شود، از اهمیت به سزایی برخوردار هستند.زلزله در طول تاریخ سرمنشاء بسیاری از خرابی ها و تلفات انسانی قابل توجه بوده است و همواره نگرانی های زیادی در خصوص تخریب سازه هایعظیمی چون سدها ، به واسطه زیانهای مالی و جانی قابل توجه ناشی از آن و نیز رها شدن کنترل نشده آب به سمت شهرها و روستاهای متمرکز درپایین دست آن وجود داشته است.در این تحقیق به بررسی انواع تحلیل ریسک های لرزه ای مورد استفاده در سدها پرداخته شده است و تحلیل ریسک کیفی و نیمه کمی برای سد چاهنیمه زابل با توجه به تحلیل خطر زلزله محل مورد نظر به دست آمده است و در دسته بندی ریسک متوسط قرار می گیرد. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان راهنمایی برای انجام تحلیل و ارزیابی ریسک لرزه ای سدها مورد استفاده قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

ریسک . خطر زلزله . سد چاه نیمه

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریسک , خطر زلزله , سد چاه نیمه ,
:: بازدید از این مطلب : 581
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ناسازگاری اجرای پروژه به روش EPC در پروژههای دارای ناشناختههای زیاد ( مطالعه موردی: سازههای زیرزمینی متروی تهران)

چکیده
 چرخه حیات سازههای زیرزمینی همواره آبستن مشکلات عدیده ای است که بخش عمدهای از این معضلات در زمان بهرهبرداری از سازههای مذکور بروز مینماید. مقابله با این مشکلات که عمدتاً ناشی از ضعف 4 است گاهاً بسیار طاقت فرسا بوده و هزینههای هنگفتی را ( PDS) در شرایط قراردادی و نظام اجرایی پروژهها جهت نگهداری و تعمیرات سازههای زیرزمینی به متولیان بهرهبرداری تحمیل میکند و بدین ترتیب دستیابی به اهداف استراتژیک پروژه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین انتخاب نوع مناسب نظام اجرایی پروژههای زیرزمینی از منظر ویژگیهایی همچون میزان نظارت و دخالت کارفرما و بهرهبردار پروژه تا حد زیادی میتواند رافع این نقاط ضعف باشد. بهرهبرداری از تونلهای مترو به عنوان یکی از سازههای زیرزمینی حائز اهمیت که تأثیر بسزایی در زندگی شهری و نظام اجتماعی کلانشهرها میگذارد، همواره متأثر از شرایط قراردادی و نظام اجتماعی پروژه است. از این رو مطالعه تطبیقی نظام اجرایی پروژههای احداث خطوط متروی تهران ( نشریه با ویژگیهای منحصر بفرد ( FIDIC) 5 فیدیک EPC طرح و ساخت صنعتی 5490 ) و مفاهیم قرارداد همسان پروژههای مذکور مدنظر قرار گرفت تا چالشها و مشکلات رؤیت شده در زمان بهرهبرداری از این سازههای زیرزمینی از منظر شرایط قراردادی و نظام اجتماعی پروژه، ریشهیابی گردد. نتایج بررسیها مؤید آن است که EPC برای اجرای پروژههای دارای ناشناختههای زیاد، نامناسب بوده و نهتنها اهداف تعریف شده EPC روش در راستای قطعیت زمان و هزینه پروژه و افزایش سرعت آن محقق نشده، بلکه موجبات تطویل زمان، افزایش هزینه و کاهش کیفیت پروژه فراهم گردیده است.

کلمات کلیدی :

PDS . EPC . ریسک . سازههای زیرزمینی

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , PDS , EPC , ریسک , سازههای زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 464
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریسک طرح آبرسانی غدیر با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره

خلاصه
هر نوع توسعه با هر درجهای از کمیت یا کیفیت، آثار زیست محیطی ویژه ای را به دنبال دارد. دخل و تصرف انسان در محیط طبیعی لزوماً به معنای ایجاد تغییرات در شکل طبیعی و اولیه محیط است. تداوم عمل انسان در تغییر شرایط طبیعی، نهایتاً می تواند توازن های موجود محیط را بر هم زده و زنجیره ای از پیامدهای ناخواسته یا پیش بینی نشده را در بر داشته باشد. طرح آبرسانی غدیر با هدف انتقال آب شرب از مخزن سد دز شهرستانهای شوش، سوسنگرد، اهواز، شادگان، آبادان و خرمشهر، در استان خوزستان آغاز شده است و مانند سایر پروژه های خدماتی و توسعهای در مراحل ساخت و بهره برداری، داری ریسک های احتمالی خواهد و TOPSIS بود. بنابراین در مقاله تلاش شده است با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک تصمیم گیری گروهی ( دلفی) ریسک های حائز اهمیت در فاز ساخت و بهره برداری، SAW شناسایی و اولویت بندی شده تا براساس درجه اهمیت هر ریسک، راهکارهای کاهش، ارائه شود. به این منظور ابتدا با بررسی تشریح فنی پروژه و فعالیت ها و ریز فعالیت های طرح، ریسک های احتمالی در دوران ساخت و بهره بردای مشخص گردید. سپس با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری گروهی ریسک های شناسایی شده غربال گری شده تا ریسک های حائز اهمیت مشخص شوند. نهایتاً به منظور تعیین اولویت هر ریسک از معیارهای شدت، احتمال کشف، احتمال وقوع و درجه اهمیت در تکنیک تصمیم گیری چند معیاره بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد، جداشدن کانال هوارسان به داخل تونل، خاموش شدن توربین جت هواساز، برق 0 ، در اولویت اول تا چهارم ریسک های / 0 و 829 / 90 ،0/ 947 ،0/ گرفتگی و سقوط ار ارتفاع به ترتیب با 988 حائز اهمیت، شناخته شده اند.

کلمات کلیدی :

ریسک . تصمیم گیری چند معیاره . غدیر . TOPSIS . SAW  

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریسک , تصمیم گیری چند معیاره , غدیر , TOPSIS , SAW ,
:: بازدید از این مطلب : 797
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناسایی و ارزیابی ریسکهای تونل قطار شهری مشهد

چکیده
 پروژهها در شرایط بدون ریسک غیرممکن است. پیامد ریسکهای به وجود آمده در پروژه، اهداف پروژه را تحت تأثیر قرار میدهد و معمولاً هزینههایی را بر پروژه تحمیل میکند. پروژههای شهری بعلت درگیر بودن در فضای شهر از اهمیت بسیاربالایی برخوردار بوده و مدیریت کردن آنها نیز بعلت پیچیدگیهای پارامترهای شهری، کاری سخت و پیچیده می باشد. با توجه به ویژگیهای خاص پروژههای عظیم شهری مانند پروژه حفر تونل قطار شهری از قبیل پیچیدگی در اجرا و مدیریت و برنامه ریزی، وجود معارضان بسیار و زیر زمینی بودن این پروژه بررسی و شناسایی ریسکهای مربوط به این پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، در پژوهش حاضر به شناسایی ریسک های حفاری تونل پروژه قطار شهری مشهد پرداخته شده است. برای دستیابی به این مهم دو تکنیک طوفان فکری و روش دلفی استفاده شدهاست و در انتها تعداد 15 پرسشنامه به کارشناسان و متخصصانی که درزمینه پروژههای خطوط حمل ونقل ریلی شهری دارای سابقه میباشند داده شد. جهت جمع بندی و ارائهی دید جامع نسبت به ریسکها از خبرگان خواسته شد تا منشأ یا دلیل اصلی به وجود آمدن هر ریسک را به طور مجزا مشخص نمایند.


واژههای کلیدی:

تونل قطار شهری . ریسک . روش دلفی . روش طوفان فکری . نشست زمین . ایمنی سازه

نویسندگان :

مجید وحدتی پور  ، رضا محمد نژاد بیدخت،  حسن نادری راد

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل قطار شهری , ریسک , روش دلفی , روش طوفان فکری , نشست زمین , ایمنی سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 475
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی کاربرد منطق فازي در مدیریت ریسک با ارائه مدل کاربردي جدید

خلاصه
با بررسی کوتاهی این مسئله قابل مشاهده است که در اکثر پروژه هاي امروز در کشور و شاید در بسیاري از کشور هاي جهان از برنامه ریزي هاي قطعی براي اجراي پروژه هاي عمرانی استفاره می شود. با توجه به میزان قابلیتاعتماد بسیار پایین برنامه ریزي قطعی و کنترل پروژه بر اساساینگونه برنامه ریزي ها که در اکثر پروژه هاي عمرانی به کار می روند، می بایست به دنبال راهی مطمئن تر براي کنترل و تعامل با عدم قطعیت ها معرفی شود تا با مهار خسارات ناشی از عدم دخیل کردن احتمالات گامی در پیشبرد و به ثمر نشستن هر چه بهینه تر اهدافپروژه ها برداشت. پروژه هاي ساخت و ساز جزء عظیم ترین و مهم ترین بخشها در صنعت بشمار می آیند و طبیعتأ مملو از ریسک هاي کوچک و بزرگی هستند که می بایست براي آنها برنامه ریزي ویژه اي داشت. مدیریت ریسک به عنوان یکی از مهم ترین بخش هاي علم مدیریت و خصوصا مدیریت پروژه، وظیفهي افزایش قابلیت اعتماد را بر عهده دارد. در این راستا شیوه هاي متعددي تاکنون ابداع و معرفی شده است. نظریه اعداد فازي و منطق فازي به عنوان مبحثی نوین با ترکیب شدن با علم مدیریت قادر خواهد بود نقش اساسی و بزرگی را در مدیریت ریسک ایفا کند. بنابراین یکی از این راه ها استفاده از منطق فازي در تحلیل ریسک پروژه هاست. این روش که از ترکیب نظریه اعداد فازي، مدیریت و مهندسی برخاسته است نتایجی متفاوت از روشهاي موجود و سنتی ( روش احتمال وقوع * میزان تاثیر ) براي مدیریت ریسکبدست می دهد. لذا و تجزیه و تحلیل و SPSS نرم افزار تحلیل آماري ،Matlab در این مقاله با جمع آوري اطلاعاتدر رابطه با مدیریت ریسک، نظریه اعداد فازي، منطق فازي، نرم افزار ترکیب آنها سعی بر ارائه مدلی مشتمل بر 7 مرحله و 20 پله (زیرمرحله) جهت استفاده در پروژه هاي عمرانی گردیده است.


کلمات کلیدي:

ریسک، منطق فازي، کنترل پروژ

نویسندگان :

سید محمد رضوي فلاحیه ، دکتر مسعود اولی پور ، دکتر عبدالکریم عباسی دزفولی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریسک , منطق فازي , کنترل پروژ ,
:: بازدید از این مطلب : 726
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی در حفاری تونل به روش شاخص آسیبپذیری و مقایسه آن با روش ماتریس ریسک حاصل از RMR

چکیده بلند فارسی
 ریسکهای ژئوتکنیکی در تونل زنی به شرایط مخاطره آمیزی گفته میشود که میتوانند تأثیر نامطلوبی بر روی ساخت و اجرای تونل گذاشته و یا حتی سبب به مخاطره انداختن جان افراد شوند. و همچنین با صدمه رسانیدن به دستگاهها، سبب ایجاد وقفه در اجرای طرح و افزایش هزینههای پروژه گردند. این مخاطرات و ریسکهای ناشی از آنها به طور مستقیم بر روی نرخ پیشروی تأثیر گذاشته و با کاهش آن طول زمان اجرای پروژه را افزایش میدهند. تحلیل ریسک شامل فرآیندهای تشخیص، اندازهگیری و کاهش ریسک ناشی از مخاطرات مورد نظر میباشد. بررسی مخاطرات زمینشناسی و ژئوتکنیکی و ریسکهای ناشی از این مخاطرات در بحثهای مربوط به طراحی و اجرای سازههای سنگی از جمله تونلها، یکی از مهمترین مواردی است که بایستی مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. در این مطالعه هدف بررسی ریسکهای زمینشناسی و ژئوتکنیکی موجود در حفاری تونل به روش مکانیزه و کم  یسازی این ریسکها میباشد. در این مورد مطالعاتی هدف بررسی ارتباط و میزان انطباق روش محاسبه شاخص آسیبپذیری و روش در ارزیابی ریسکهای RMR ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقهبندی تودهسنگ زمینشناسی و ژئوتکنیکی موجود در حفاری تونل به روش مکانیزه است. بر این اساس در این مطالعه ریسک حفاری در ناحیههای 21 تا 30 تونل نوسود به روش محاسبه شاخص آسیبپذیری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با روش ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقهبندی مقایسه شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که بین تحلیل ریسک RMR تودهسنگ حفاری به روش شاخص آسیبپذیری و روش ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقه- تشابه بالایی وجود دارد، به طوری که در ناحیههای مورد مطالعه روند RMR بندی تودهسنگ افزایش و کاهش ریسک مشابه است. و این نشان دهنده عملکرد مطلوب این سیستم طبقهبندی درارزیابی ریسک کلی ناپایداری ناشی از حفاری مکانیزه میباشد. بر اساس نتایج دو روش محاسبه ، RMR شاخص آسیبپذیری و ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقهبندی تودهسنگ 23 ، و 26 دارای کمترین مقدار ریسک میباشند، و ناحیههای 22 و 29 دارای بیشترین ، ناحیههای 21مقدار ریسک هستند.


واژه های کلیدی:

مخاطرات زمین شناسی، تحلیل ریسک، روش شاخص آسیبپذیری، روش ماتریس ، ریسک ،RMR

نویسندگان :

مجتبی ربیعی وزیری  ، وحید حسیبی  ، امیر دریایی

 

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخاطرات زمینشناسی , تحلیل ریسک , روش شاخص آسیبپذیری , روش ماتریس , ریسک , RMR ,
:: بازدید از این مطلب : 1112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل نمودن شبکه Bayesian بر اساس مقیاس Borgonovo در حفاری مکانیزه در خاک نرم و بررسی میزان احتمال از دست دادن حجم خاک در سینه کار در پروژه های مترو خط 2 مشهد و خط 2 تبریز

 

مدل نمودن شبکه Bayesian بر اساس مقیاس Borgonovo در حفاری مکانیزه در خاک نرم و بررسی میزان احتمال از دست دادن حجم خاک در سینه کار در پروژه های مترو خط 2 مشهد و خط 2 تبریز

 

کلمات کلیدی :

Borgonovo ، Bayesian ، مترو خط 2 مشهد ،مترو خط 2 تبریز ، ریسک ، احتمال ، از دست دادن حجم خاک ، حفاری

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , Borgonovo , Bayesian , مترو خط 2 مشهد , مترو خط 2 تبریز , ریسک , احتمال , از دست دادن حجم خاک , حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 1382
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و تحلیل اجرای پروژه های تونل سازی مکانیزه تحت قرارداد BOT

 

بررسی و تحلیل اجرای پروژه های تونل سازی مکانیزه تحت قرارداد BOT

 

کلمات کلیدی :

پروژه های BOT ، تونل سازی مکانیزه ، تامین مالی پروژه ای ، ریسک

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پروژه های BOT , تونل سازی مکانیزه , تامین مالی پروژه ای , ریسک ,
:: بازدید از این مطلب : 1303
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی و رتبه بندی ریسک در تونل سازی بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتب فازی (FAHP)

کلمات کلیدی :

تونل سازی ،رتبه بندی ،ریسک ، FAHP

 

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل سازی , رتبه بندی , ریسک , FAHP ,
:: بازدید از این مطلب : 890
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه