<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه عددی تاثیرمحصورشدگی سنگ برنفوذ ابزار

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شکنندگی سنگ . آزمون نفوذ پانچ . مدلسازی عددی . روش المان محدود

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شکنندگی سنگ , آزمون نفوذ پانچ , مدلسازی عددی , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 63
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی فرآیند تولید ماسه در چاه های نفت با مدلسازی عددی به روش المان محدود

خلاصه
ماسهسازی در صنعت نفت به فرآیند تولید ذرات جامد همراه سیال مخزن گفته ميشود. تخمین زده ميشود حدود 70 درصد مخازن نفت و گازجهان در مخازن ماسه سنگي كه ضعیف تحکیم یافتهاند واقع شدهاند كه پتانسیل تولید ماسه در آنها زیاد است. در این مقاله، مکانیزم تولید ماسه بااستفاده از روش المان محدود مورد بررسي قرار گرفته است. مدل پیشنهادی هر دو عمل پیشبیني آغاز ماسهسازی و تعیین حجم ماسه تولید شده رابا تركیب دو معیار گسیختگي مکانیکي و فرسایش، انجام ميدهد. فرسایش زماني اتفاق ميافتد كه نیروی درگ وارد بر سطح ذرات از چسبندگيبین سطوح دانهها بیشتر باشد، كه نتیجه آن آزاد شدن و حمل ذرات ماسه توسط سیال است. "مدل فرسایش" در تحقیق حاضر با استفاده ازنوشته شده و با نرم افزار آباكوس لینک شده Intel Visual Fortran به صورت كد با فرمت مناسب در محیط Umeshmotion زیربرنامهدر )Arbitrary Lagrangian-Eulerian( است. همچنین در مدلسازی تولید ماسه در پژوهش حاضر از روش لاگرانژی-اویلری انتخابينزدیکي چاه استفاده شده است. تطابق خوبي بین نتایج مدلسازی عددی و نتایج آزمایشگاهي مشاهده شده است . نتایج حاصله حاكي از آن است كه معیار ماسهسازی ارائه شده توانایي مدلسازی فرآیند ماسهسازی در شرایط مختلف را برخوردار ميباشد.

کلمات کلیدی:

تولید ماسه . روش المان محدود . روش لاگرانژی اویلری انتخابی (ALE)

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تولید ماسه , روش المان محدود , روش لاگرانژی اویلری انتخابی (ALE) ,
:: بازدید از این مطلب : 111
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی المان محدود ماکزیمم لنگر خمشی شمع هاي بتنی درجا براي مهار گودبرداري با خاک ریزدانه رسی و پیش بینی ژنتیکی آن

 

 

 

کلمات کلیدی :

روش المان محدود . شمع هاي بتنی نگهبان درجا . خاک ریزدانه رسی . برنامه نویسی ژنتیکی . حداکثر لنگر خمشی شمع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش المان محدود , شمع هاي بتنی نگهبان درجا , خاک ریزدانه رسی , برنامه نویسی ژنتیکی , حداکثر لنگر خمشی شمع ,
:: بازدید از این مطلب : 323
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه ظرفيت باربري فونداسيونهاي دايره اي و مخروطي بر روي خاك مسلح شده با ژئوگريد

خلاصه
توانايي پي پوستهاي در انتقال بارهاي قائم بزرگتر، ويژگيهاي نشست بهتر و صرفه اقتصادي بيشتر در مقايسه با فونداسيونهاي متعارف، آنها رابه جايگزين مناسبي براي همتايان مسطح خود تبديل كرده است.عملكرد لايه خاك ضعيف را ميتوان با قرار دادن مواد ژئوسنتتيك در موقعيت مناسب زير پي بهبود بخشيد. در اين مطالعه، با بررسي عددياستفاده از ژئوگريد در زير فونداسيونهاي مخروطي با ابعاد و هندسه مختلف و مقايسه با شرايط مشابه در شالودههاي مسطح، تغييرات ظرفيتباريري و نشست مقايسه شده اند. از آنجايي كه راهحلهاي تحليلي براي بررسي تنشها در زير پيهاي پوستهاي بسيار پيچيده است، تحقيق حاضر باانجام شده است. انواع مدلها از پي پوستهاي مخروطي به منظور PLAXIS استفاده از آناليز عددي به روش المان محدود و به كمك نرمافزارتعيين تاثير ابعاد پي و نوع خاك بر ظرفيت باربري و نشست پيهاي پوستهاي مخروطي و همتايان مسطح آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج ارائهشده نشان مي دهد كه هرچند به طور كلي استفاده از ژئوگريد موجب افزايش ظرفيت باربري و كاهش نشست پي ميشود اما اين بهبود شرايط در شالودههاي پوستهاي آشكارتر بوده و با توجه به خصوصيات پي مخروطي متفاوت است.


كلمات كليدي:

پي پوستهاي مخروطي . ژئوگريد . ظرفيت باربري . نشست پي . روش المان محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پي پوستهاي مخروطي , ژئوگريد , ظرفيت باربري , نشست پي , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 556
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اندرکنش تونل شرقی غربی خط 7 مترو شهر تهران با شمعهاي پل بزرگراه امام علی

چكيده
با گسترش شهرها و افزایش استفاده از فضاهای زیرسطحی جهت حل مسائل ترافیکی مانند احداث تونلهای شهری، قطار شهری وزیرگذر در معابر پر تردد به همراه انتقال شبکههای خدماتی و تاسیسات شهری به ترازهای زیرسطحی شهرها طبیعتاً در مراحلمختلف احداث آنها می بایست از مجاورت سازه های ساخته شده و یا در حال احداث مختلفی عبور کرد. در چنین پروژه هایی ارزیابیاندرکنش بین تونل مترو و سازه های خاص موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت عبور ایمن از مجاورت آنها از اهمیت زیادیبرخوردار است. علت این موضوع ابعاد قابل توجه تونل مترو تونلهای شهری در مقایسه با کاربریهای دیگر زیرسطحی از قبیل تونل-های تاسیسات و خدمات شهری است. تونل خط 7 یکی از سازه های خاص و با اهمیت قرار گرفته در مسیر خط 7 متروی تهران پلامام علی است. قطعه شرقی غربی تونل خط 7 متروی تهران خط 7 متروی تهران از شهرك امیرالمومنین در شرق تهران شروع –شده و پس از عبور از بزرگراه بسیج و امتداد یافتن در طول بزرگراه شهید محلاتی و اتصال به میدان قیام و گسترش آن در امتدادخیابان مولوی و هلال احمر به بزرگراه نواب صفوی متصل میشود. این تونل در مسیر حرکت خود در محل تقاطع بزرگراه آیت ا...محلاتی و بزرگراه امام علی از زیر پل امام علی عبور می کند. مقطع مجموعه پلهای بزرگراه امام علی در ناحیه تقاطع در مجموع بر21 و 11 متری طرح و اجرا شده است. با توجه ، سه شمع متکی است. این شمعها با توجه به بارگذاری طراحی پل به طولهای 21به اینکه تونل و پل مذکور امتدادی تقریباً عمود بر یکدیگر دارند تونل مترو از زیر هر 3 ردیف شمع پل عبور خواهد نمود.جهت بررسی اندرکنش تونل خط 7 متروی تهران و پل بزرگراه امام علی، با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی، اثر حفر تونل متروبر سه ردیف شمع پل، بررسی شد. از نتایج حاصل از این بررسی می توان به این موارد اشاره کرد: ) 2( با توجه به شرایط سربار و سطحآب زیرزمینی حداقل فشار سینه کار kPa ( 284 bar 2/8 ( می باشد. ) 1( مقدار حداقل و حداکثر نشست شمع ها به ترتیب برابر c2/0 و cm 1/8 تعیین شد. ) 3( پوششسگمنتی تونل متروی خط 7 توانایی تحمل نیروهای ایجاد در محدوده عبور از مجاورتشمع های پل امام علی را خواهد داشت.


واژه هاي کليدي:

اندرکنش شمع و تونل . روش المان محدود . مدلسازی سه بعدی .

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش شمع و تونل , روش المان محدود , مدلسازی سه بعدی , ,
:: بازدید از این مطلب : 369
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی و تحليل آسيب سنگ هاي حول فضاهاي زیرزمينی ناشی از حفاري با استفاده از کددو بعدي RFPA

چكيده
با عمیق تر و بزرگ شدن سازه های زیرزمینی در سنگ، تنش اعمالی، موجب ایجاد و گسترش ناحیه تخریب در اطراف سازه می شود.سنگ های در برگیرنده اطراف سازه ، در صورت اعمال تنش های القایی زیاد، رفتار غیر الاستیک، از خود بروز داده و تغییرشکل هایبازگشت ناپذیر بوجود خواهد آمد. آسیب همراه با ایجاد، رشد و انتشار ریزترکها در سنگ آغاز میشود. سپس چنانچه طول این ریزترک هابه حد بحرانی برسد ریزترک ها به هم پیوسته و ترک های محلی ایجاد می شود. شناخت رفتار غیر الاستیک سنگ تخریب شده و دربرگیرنده سازه های سنگی به ویژه پس از مقاومت حداکثرآنها، برای تحلیل پایداری لازم میباشد. در تونلها شروع ترک خوردگی اولیه بهعنوان یک نتیجه ناشی از نبود تنش های جانبی و بارگذاری توسط تمرکز تنشهای مماسی میباشد ، اما با افزایش تنش های جانبی شروعفرآیند آسیب از دیواره بوده و با گذشت زمان و افزایش بیشتر مقدار تنش های جانبی، گسیختگی از نوع نسبتا برشی حاکم می شود. درنتیجه ترک ها به صورت موازی با دیواره به فرم اسلبهای سنگ رشد کرده و اگر هیچ درزهای در سنگ وجود نداشته باشد مانند گرانیتپدیده آسیب ناشی از تنش زمانی که دیواره سنگ تحت باری فراتر از مقاومت فشاری قرار بگیرد رخ میدهد. شروع، تجمع و رشد ترک هایناشی از تنش یا شکست در سنگها باعث تخریب سنگ میشود. در این پژوهش سعی شده است تا تخریب سنگ گرانیت حول فضایزیرزمینی با مقاطع دایره ای با استفاده از کد RFPA مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. یک مدل واقعی از تونل با مقطع دایره ای در مدل70 و 00 مگاپاسکال نیروی برشی، مورد بررسی قرار ، 1 و 77 و فشار جانبی 0 ، سازی استفاده گردید سپس با ضرایب مختلف ناهمگنی 3گرفته است و نتایج قابل توجهی در خصوص نقش فشار جانبی در نوع گسیختگی حاصل شده است که با میزان افزایش فشار جانبی شکل گسترش ترک از حالت عمودی به حالت افقی تغییر شکل پیدا کرده و باعث گسیختگی ناگهانی می گردد.


واژه هاي کليدي:

کد RFPA . فرآیند گسیختگی . مقطع دایره ای . فضای زیرزمینی . روش المان محدود

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کد RFPA , فرآیند گسیختگی , مقطع دایره ای , فضای زیرزمینی , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اندرکنش تونل شرقی غربی خط 7 مترو شهر تهران با شمعهاي پل بزرگراه امام علی

چكيده
با گسترش شهرها و افزایش استفاده از فضاهای زیرسطحی جهت حل مسائل ترافیکی مانند احداث تونلهای شهری، قطار شهری وزیرگذر در معابر پر تردد به همراه انتقال شبکههای خدماتی و تاسیسات شهری به ترازهای زیرسطحی شهرها طبیعتاً در مراحلمختلف احداث آنها می بایست از مجاورت سازه های ساخته شده و یا در حال احداث مختلفی عبور کرد. در چنین پروژه هایی ارزیابیاندرکنش بین تونل مترو و سازه های خاص موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت عبور ایمن از مجاورت آنها از اهمیت زیادیبرخوردار است. علت این موضوع ابعاد قابل توجه تونل مترو تونلهای شهری در مقایسه با کاربریهای دیگر زیرسطحی از قبیل تونل-های تاسیسات و خدمات شهری است. تونل خط 7 یکی از سازه های خاص و با اهمیت قرار گرفته در مسیر خط 7 متروی تهران پلامام علی است. قطعه شرقی غربی تونل خط 7 متروی تهران خط 7 متروی تهران از شهرك امیرالمومنین در شرق تهران شروع –شده و پس از عبور از بزرگراه بسیج و امتداد یافتن در طول بزرگراه شهید محلاتی و اتصال به میدان قیام و گسترش آن در امتدادخیابان مولوی و هلال احمر به بزرگراه نواب صفوی متصل میشود. این تونل در مسیر حرکت خود در محل تقاطع بزرگراه آیت ا...محلاتی و بزرگراه امام علی از زیر پل امام علی عبور می کند. مقطع مجموعه پلهای بزرگراه امام علی در ناحیه تقاطع در مجموع بر21 و 11 متری طرح و اجرا شده است. با توجه ، سه شمع متکی است. این شمعها با توجه به بارگذاری طراحی پل به طولهای 21به اینکه تونل و پل مذکور امتدادی تقریباً عمود بر یکدیگر دارند تونل مترو از زیر هر 3 ردیف شمع پل عبور خواهد نمود.جهت بررسی اندرکنش تونل خط 7 متروی تهران و پل بزرگراه امام علی، با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی، اثر حفر تونل متروبر سه ردیف شمع پل، بررسی شد. از نتایج حاصل از این بررسی می توان به این موارد اشاره کرد: ) 2( با توجه به شرایط سربار و سطحآب زیرزمینی حداقل فشار سینه کار kPa ( 284 bar 2/8 ( می باشد. ) 1( مقدار حداقل و حداکثر نشست شمع ها به ترتیب برابر cm0/2 و cm 1/8 تعیین شد. ) 3( پوشش سگمنتی تونل متروی خط 7 توانایی تحمل نیروهای ایجاد در محدوده عبور از مجاورتشمع های پل امام علی را خواهد داشت.


واژه هاي کليدي:

اندرکنش شمع و تونل . روش المان محدود . مدلسازی سه بعدی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش شمع و تونل , روش المان محدود , مدلسازی سه بعدی ,
:: بازدید از این مطلب : 442
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی و تحليل آسيب سنگ هاي حول فضاهاي زیرزمينی ناشی از حفاري با استفاده از کددو بعدي RFPA

چكيده
با عمیق تر و بزرگ شدن سازه های زیرزمینی در سنگ، تنش اعمالی، موجب ایجاد و گسترش ناحیه تخریب در اطراف سازه می شود.سنگ های در برگیرنده اطراف سازه ، در صورت اعمال تنش های القایی زیاد، رفتار غیر الاستیک، از خود بروز داده و تغییرشکل هایبازگشت ناپذیر بوجود خواهد آمد. آسیب همراه با ایجاد، رشد و انتشار ریزترکها در سنگ آغاز میشود. سپس چنانچه طول این ریزترک هابه حد بحرانی برسد ریزترک ها به هم پیوسته و ترک های محلی ایجاد می شود. شناخت رفتار غیر الاستیک سنگ تخریب شده و دربرگیرنده سازه های سنگی به ویژه پس از مقاومت حداکثرآنها، برای تحلیل پایداری لازم میباشد. در تونلها شروع ترک خوردگی اولیه بهعنوان یک نتیجه ناشی از نبود تنش های جانبی و بارگذاری توسط تمرکز تنشهای مماسی میباشد ، اما با افزایش تنش های جانبی شروعفرآیند آسیب از دیواره بوده و با گذشت زمان و افزایش بیشتر مقدار تنش های جانبی، گسیختگی از نوع نسبتا برشی حاکم می شود. درنتیجه ترک ها به صورت موازی با دیواره به فرم اسلبهای سنگ رشد کرده و اگر هیچ درزهای در سنگ وجود نداشته باشد مانند گرانیتپدیده آسیب ناشی از تنش زمانی که دیواره سنگ تحت باری فراتر از مقاومت فشاری قرار بگیرد رخ میدهد. شروع، تجمع و رشد ترک هایناشی از تنش یا شکست در سنگها باعث تخریب سنگ میشود. در این پژوهش سعی شده است تا تخریب سنگ گرانیت حول فضایزیرزمینی با مقاطع دایره ای با استفاده از کد RFPA مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. یک مدل واقعی از تونل با مقطع دایره ای در مدل70 و 00 مگاپاسکال نیروی برشی، مورد بررسی قرار ، 1 و 77 و فشار جانبی 0 ، سازی استفاده گردید سپس با ضرایب مختلف ناهمگنی 3گرفته است و نتایج قابل توجهی در خصوص نقش فشار جانبی در نوع گسیختگی حاصل شده است که با میزان افزایش فشار جانبی شکلگسترش ترک از حالت عمودی به حالت افقی تغییر شکل پیدا کرده و باعث گسیختگی ناگهانی می گردد.


واژه هاي کليدي :

کد RFPA . فرآیند گسیختگی . مقطع دایره ای . فضای زیرزمینی . روش المان محدود

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کد RFPA , فرآیند گسیختگی , مقطع دایره ای , فضای زیرزمینی , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر حفاري تونل هاي دوقلو بر نيروهاي داخلي شمع هاي مجاور

خلاصه
يكي از عوامل اصلي توسعه حمل و نقل شهري، ساخت و گسترش تونل ها ي شهري است. مهمترين مسأله اي كه قبل از ساخت اين تونل ها بايد در نظر گرفته شود، اثراتمحتمل ساخت آنها بر سازه هاي زيرزميني مجاور مي باش د. از جمله اين سازه ها مي توان به شمع هاي موجود در منطقه اشاره نمود . حفاري تونل ها سبب ايجاد تغييرمكانجديد و تغيير نيروهاي داخلي در اين شمع ها مي شود. اين تغييرات بعضا مي تواند سبب خرابي هاي وسيعي در منطقه گردد. لذا بررسي اثرات حفاري تونل ها بر شمع ها ،بسيار حائز اهميت است . با توجه به آنكه وجود شمع ها در مدل سازي نمي تواند به صورت دو بعدي در نظر گرفته شود، مدل سازي هايي با استفاده از روش المان محدودسه بعدي انجام مي گيرد . در اين مدل سازي ها سعي مي شود شرايط حفاري تونل ها بصورت واقعي در نظر گرفته شود . براي اين منظور دو تونل دايره اي مطابقحفاري مي گردند، در نظر گرفته مي شوند . شايان ذكر است در اين تحليل ها (TBM) مشخصات عمومي تونل هاي دو قلوي مترو كه عموما توسط دستگاه هاي حفارفاصله زماني بين حفاري تونل ها نيز در نظر گرفته مي شود تا نتايج به حالت واقعي نزديك تر ش ود. در نهايت با استفاده از نتايج حاصل از تحليل ها، به ارزيابي نيروها وتغييرشكل هاي ايجاد شده در تونل ها و محيط اطراف پرداخته مي شود.


واژه هاي كليدي :

تونل هاي دوقلو . شمع . روش المان محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل هاي دوقلو , شمع , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 623
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي دقت شرايط مرزي موجود در مسائل انتشار امواج در محيط الاستوديناميك و معرفي شرط مرزي لايه كاملاً جاذب (PML) به عنوان شرط مرزي دوردست

خلاصه
حل مسائل انتشار امواج در محيط نيمه بينهايت با استفاده از روش المان محدود نياز به شرط مرزي دوردست مناسب دارد. محققين زيادي شرايط مرزي مختلفي را براياين مرز ارائه كرده اند كه هركدام مزايا و معايبي دارند. علاوه براين روشهاي عددي مثل روش المان نامحدود و المان مرزي براي مدلسازي دقيق تر اين نوع مسائل توسعهشرط مرزي جديدي است كه ابتدا در حوزه الكترومغناطيس ارائه شد و سپس به علت مزاياي وسيعش در ساير شاخه هاي (PML) يافته اند. شرط مرزي لايه كاملاً جاذب معرفي شده و سپس براي يك مسئله ساده ، اين شرط مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در اين مقاله ابتدا شرط مرزي PML مهندسي نيز مد نظر قرار گرفت.

كلمات كليدي:

شرط مرزي دوردست . لايه كاملاٌ جاذب (PML) . روش المان محدود . محيط نيمه بينهايت .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شرط مرزي دوردست , لايه كاملاٌ جاذب (PML) , روش المان محدود , محيط نيمه بينهايت , ,
:: بازدید از این مطلب : 342
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 مرداد 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه