<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي اثر عمق نفوذ و ضخامت ديوار آب بند بر میزان دبي نشتي از پي سد خاكي سیلوه

خلاصه
از مهمترین مسائل در ساخت سدهای خاكي، جلوگيری از فرار و نفوذ آب ذخيره شده در پشت سدها از طریق پي و بدنه سد ميباشد كه درصورت وقوع این امر، امكان ایجاد شناوری و حركت ذرات خاك وجود خواهد داشت. یكي از عمدهترین روشهای آببندی در سدهای خاكي،ميباشد كه با توجه به خصوصيات شكلپذیری آن، ميتواند در برابر بارهای جانبي مثل زلزله و (cut off wall) استفاده از دیوارهای آببندهمچنين بارهای حاصل از نشست سد، خاصيت آببندی خود را حفظ نماید. حال با در نظر گرفتن حجم عظيم عمليات آببندی و مسائل اقتصادیمربوط به آن، ميتوان با بررسي حالات مختلف دیوار آببند، حالتي را بدست آورد كه درعينحال هم وظيفه اصلي خود یعني آببندی را انجامداده و همچنين از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه باشد. لذا در این تحقيق با بررسي تأثير ضخامت و عمق نفوذ دیوار آببند سعي در بدست آوردرابطه بين این پارامترها با ميزان دبي نشتي خواهيم كرد. بدین منظور 9 عمق و همچنين 7 ضخامت مختلف برای دیوار آببند در نظر گرفته شد.نتایج نشانگر این مسئله بود كه با افزایش عمق دیوار آببند، ميزان دبي نشتي همواره كاهش ميیابد ولي با افزایش ضخامت دیوارآببند بيش از یک حدی تغيير چنداني در ميزان دبي نشتي ایجاد نميشود.


کلمات کلیدی:

دبی نشتی . سد خاکی سیلوه . دیوار آببند . عمق نفوذ . ضخامت

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دبی نشتی , سد خاکی سیلوه , دیوار آببند , عمق نفوذ , ضخامت ,
:: بازدید از این مطلب : 624
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر مشخصات مصالح و موقعیت قرارگیری دیوار آب بند بر میزان دبي نشتي از پي سد خاكي سیلوه

خلاصه
تراوش و جریان آب در خاک یکی از مهمترین مسائل و عوامل مؤثر در طراحی سدهای خاکی میباشد. روشهای مختلفی برای کنترل تراوش ازفونداسیون سدها وجود دارد. یکی از روشهای کنترل تراوش استفاده از دیوار آببند بتن پلاستیک میباشد. دیوار آببند دیواری است بانفوذپذیری پایین که در زیر سد ساخته میشود و تا لایه نفوذناپذیر زیر سد ادامه مییابد. حال با در نظر گرفتن حجم عظیم عملیات آببندی و مسائل اقتصادی مربوط به آن، میتوان با بررسی حالات مختلف دیوار آببند، حالتی را بدست آورد که درعینحال هم وظیفه اصلی خودیعنی آببندی را انجام داده و همچنین از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه باشد. لذا در این تحقیق با بررسی تأثیر مشخصات مصالح و موقعیتقرارگیری دیوار آببند سعی در بدست آوردن رابطه بین این پارامترها با میزان دبی نشتی خواهیم کرد. بدین منظور 01 موقعیت و همچنین 7 مصالحمختلف برای دیوار آببند در نظر گرفته شد. نتایج نشانگر این مسئله بود که با کاهش نفوذپذیری دیوار آببند، دبی نشتی کاهش مییابد و هرچهدیوار آببند به آکس سد نزدیکتر میشود، دبی نشتی افزایش مییابد.


کلمات کلیدی:

دبی نشتی . سد خاکی سیلوه . دیوار آببند . موقعیت قرارگیری . مشخصات مصالح

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دبی نشتی , سد خاکی سیلوه , دیوار آببند , موقعیت قرارگیری , مشخصات مصالح ,
:: بازدید از این مطلب : 366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت در اجرای دیوار و پرده آب بند نسبت به دیوار آب بند تا بستر ناتراوا

چکیده
امروزه احداث سدهای بزرگ به خصوص سدهای خاکی با توجه به برنامه زمان بندی، مسائل اجرایی، مالی، زمانی و تحریم ها در زمان مشخص میسر نمی باشد. آنالیز حساسیت به عنوان روشی موثر در حین اجرای کار، می تواند بسیاری از این مشکلات را بهبود بخشیده و در کاهش هزینه و زمان اثر بخش باشد. مطمئنا آنچه در احداث سدها حائز اهمیت است تداخل جبهه های کاری و اثربخشی آن ها بر روی یکدیگر است که می توان با مدیریت ارزش و تغییر در الگوی روش های ساخت و انجام آنالیزهای متعدد به این امر دست یافت. به همین منظور در تحقیق حاضر با انجام آنالیز حساسیت در اجرای سیستم دیوار و پرده آببند سد خاکی نرگسی و تبدیل آن به دیوار آببند تا بستر ناتراوا و با توجه به تداخل عملیات اجرایی گذشته و پیش رو، هزینه های کنونی پروژه ثابت و زمان اجرای آن تا 25 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع نه تنها باعث کاهش هزینه های آتی و زمان اجرای پروژه شده است بلکه باعث افزایش ضریب ایمنی کارگاه در برابر خطرات جانی و مالی ناشی از اجرای طرح ماقبل آن نیز خواهد بود.

کلمات کلیدی :

آنالیز حساسیت . دیوار آببند . پرده آببند . هزینه . زمان

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز حساسیت , دیوار آببند , پرده آببند , هزینه , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 754
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

المان درزه و کاربرد آن در بررسي اندرکنش ديوار آببند و پي سدهاي خاکي

روش های مختلفي برای آببندكردن سدها وجود دارد . در صورتي كه ارتفاع سد و در نتيجه گراديان هيدروليکي بالا باشد نياز به مصالحي داريم كه در برابر فرسايش ، مقاومت و دوام كافي داشته باشد در اين شرايط ، بهترين روش استفاده از ديوارهای آببند بتن پلاستيکي مي باشد . برای طرح مناسب ديوار آببند بتن پلاستيکنيازمند بررسي دقيقتر اندركنش بين ديوار آببند، پي مجاور و بدنه سد مي باشد. از آنجائيکه در موقع حفاری ديوار آببند از گل بنونيتي برای جلوگيری از ريزش استفاده مي كنند لذا كيک بنتونيتي باعث ايجاد يک ناپيوستگي بين ديوار آببند و پي اطراف ميشود و برای درک صحيح از اندركنش ديوار آببند و پي اطراف نياز به مدل كردن اين ناپيوستگي مي باشد.يکي از بهترين روشها برای مدلسازياستفاده ازروشهای عددی و روش المانهای محدود اس و ت در سالهای اخير المانهای مختلفي برای مدلسازی ناپيوستنگي ها در روش المانهای محدود ارايه شده است.در اين مقاله با استفاده از روش المانهای محدود برنامه ای با استفاده از سابروتينهای كتب مختلف و كد نويسي كامل المان درزه تهيه شده ويک مقطع عمومي سد بر اساس مشخصات مصالح سد كرخه تحليل و آناليز مي شود و نتايج آناليزپديده فرو رفتن ديوار آببند در هسته رسي را بخاطر وجود ناپيوستگي بخوبي نشان ميدهد كه در آناليزهای معمول بخاطر عدم مدل نمودن ناپيوستگي نشان داده نميشود اين در حاليست كه يکي از نقاط ضعف سدهای خاكي همين نقطه بوده و باعث از بين رفتن سدهای زيادی شده است. در اين راستا برای المان بندی مقطع سداز المان های ايزوپارامتريک 8 گرهي و محل اتصال ديوار آببند به پي مجاور از المان درزه 6 گرهي گودمن استفاده شده و رفتار مصالح سد بصورت غيرخطي با معيار مور- كولمب بدر نظر گرفته شده است .


کلمات کلیدی:

المان درزه گودمن، المان محدود، دیوار آببند، اندرکنش، سد خاکی

نویسندگان :

مسعود اولی پور (دکتری عمران- ژئوتکنیک- دانشگاه شهید چمران اهواز)

دانش ستاری (دانشجوی دکتری عمران- ژئوتکنیک- دانشگاه تبریز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , المان درزه گودمن , المان محدود , دیوار آببند , اندرکنش , سد خاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1241
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر میزان عمق نفوذ دیوار آببند بتن پلاستیک در هستهی رسی سد مخزنی عنبران

بدليل اختلاف سختي ديوار آببند و هسته و هم چنين تمركز گراديان هيدروليکي در محل اتّصال ديوار آببند به هستهي رسي، عملکرد مناسب اين اتّصال از اهميّت بسياری برخوردار است. ميزان عمق نفوذ مناسب ديوار در هستهي رسي علاوه بر كنترل تراوش ، مانع بروز فرسايش در اين ناحيه خواهد شد. سد مخزني خاكي عنبران با ارتفاع 33 متر و طول تاج 523 متر در فاصلهی 10 كيلومتری شهر نمين، از توابع استان اردبيل در حال احداث ميباشد. در اين تحقيق هدف بررسي تأثير ميزان عمق نفوذ مدل گرديده و ميزان تراوش از زير سد، فشار آب حفرهای و Geo Studio ديوار آببند بتن پلاستيک در داخل هستهي رسي مي باشد كه با استفاده از نرمافزار 2007 گراديان هيدروليکي در محل اتّصال ديوار و هسته و همچنين نحوهي تشکيل ناحيهي خميری در ارتفاع ديوار ارزيابي گرديده و در پايان نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

گرادیان هیدرولیکی، عمق نفوذ، دیوار آببند، بتن پلاستیک، سد عنبران

نویسندگان :

بهزاد شکوری (دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

میرعلی محمدی (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

محمد مناف پور (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گرادیان هیدرولیکی , عمق نفوذ , دیوار آببند , بتن پلاستیک , سد عنبران ,
:: بازدید از این مطلب : 1459
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی آببندی هسته رسی سدهای خاکی با عمق نفوذ بهينه دیوار آببند بتن پلاستيک با استفاده از نرمافزار FLAC FLAC FLAC (مطالعه موردی: سد عنبران نمين)

یکي از مواردی كه برای طرح هر سيستم آببندی و بهخصوص دیوار آببند بتن پلاستيک در سدهای خاكي باید مورد توجه قرار گيرد، اتصال آن با بدنهی سد است. در این تحقيق به ارزیابي تأثير عمق نفوذ دیوار آببند بتن پلاستيک در داخل هستهی رسي پرداخته شده است . برای این 2 و 1 متر در نظر گرفته شده و مدلسازی و تحليل با استفاده از نرمافزار ،0 ، منظور سد عنبران با طول نفوذهای مختلف شامل عمق نفوذهای 1 FLAC صورت گرفته است. سد خاكي عنبران با ارتفاع 11 متر و طول تاج 321 متر در فاصلهی 01 كيلومتری شهر نمين، از توابع استان اردبيل در حال احداث ميباشد. هدف این تحقيق، تعيين عمق نفوذ بهينه سد ميباشد كه برای این منظور تنش، تغيير مکان، فشار آب حفرهای، ميزان تراوش و گرادیان هيدروليکي در محل اتصال دیوار و هسته در ارتفاع دیوار ارزیابي شده و آنگاه نتایج حاصل مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است. بررسي نتایج نشان ميدهد كه حداكثر تنش قائم و افقي و حداكثر تغيير مکان قائم و افقي در محلهای اتصال دیوار به هسته و پي آبرفتي یا سنگ بستر رخ ميدهد و این مسأله بدليل وقوع تمركز تنش شدید در محل اتصال دو ماده ميباشد و بر طبق بررسي انجام شده ناشي از اختلاف فاحش مدول الاستيسيته و ضریب پواسون دو ماده است. همچنين عمق نفوذ 2 متر از لحاظ عملکرد و از لحاظ اقتصادی، عمق نفوذ حداكثر بهينه ميباشد.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، عمق نفوذ، دیوار آببند، بتن پلاستیک، نرم افزار FLAC ، سد عنبران

نویسندگان :

بهزاد شکوری (کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

و میرعلی محمدی (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه و مؤسسة آموزش عالی علم و فن ارومیه)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , عمق نفوذ , دیوار آببند , بتن پلاستیک , نرم افزار FLAC , سد عنبران ,
:: بازدید از این مطلب : 1168
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه