<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقاومت فشاري خاك تثبیت شده با مواد پتروشیمی (اپوکسی رزین)

 

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت . خاك ماسه اي . اپوکسی رزین . آزمایش فشاري تک محوري

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , خاك ماسه اي , اپوکسی رزین , آزمایش فشاري تک محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 96
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز رفتارسنجی تنش کرنش خاك ماسه اي Toyoura با استفاده از مدل رفتاري Sand Unified

خلاصه
تا مدتهاي زیادي تحلیل و تعیین رفتار توزیع تنش و کرنشِ خاکهاي قرار گرفته در زیر سازههاي ژئوتکنیکی بر پایه قانون هوك که رفتار را خطیو الاستیک فرض مینمود، استوار بود تا اینکه پس از معرفی مدلهاي الاستیک غیرخطی، گامی نوین در جهت استفاده از مدلهاي رفتاري در پیشبینی رفتار خاکها برداشته شد. مدلهاي رفتاري اغلب پایه و اساس بسیاري از تحلیلهاي عددي به شمار می رود.براي این منظور یکی از جدید -استفاده شده و براساس مبانی ارائه شده در این مدل، رفتار خاك Unified sand ترین مدلهاي رفتاري پیشنهادي در زمینه رفتار ماسهها یعنی مدلماسهاي در شرایط آزمایشگاهی سه محوري مورد بررسی قرار گرفته است. سپس کارآیی این مدل در پیشبینی دقیقتر رفتار خاك مورد سنجش ومقایسه قرار گرفته و با انتخاب آن به عنوان مدل مبناء، سعی در بهتر نمودن پیشبینی هاي حاصل از آن شده است. براي این منظور ضعف این مدلدر انتخاب پارامترهاي ثا بت اولیه و استفاده از قانون جریان وابسته مورد بررسی قرار گرفته و با تغییر در فرمولبندي این مدل براساس قانون جریان غیروابسته، بهبود نتایج شبیه سازي رفتار خاك ماسه اي با استفاده از این مدل رفتاري در شرایط مختلف آزمایشگاهی حاصل گردیده است.

کلمات کلیدي:

مدل رفتاري . خاك ماسه اي . Unified Sand .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل رفتاري , خاك ماسه اي , Unified Sand , ,
:: بازدید از این مطلب : 350
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز رفتارسنجی تنش کرنش خاك ماسه اي Nevada با استفاده از مدل رفتاري Sand Unified

خلاصه
تا مدتهاي زیادي تحلیل و تعیین رفتار توزیع تنش و کرنشِ خاکهاي قرار گرفته در زیر سازههاي ژئوتکنیکی بر پایه قانون هوك که رفتار را خطیو الاستیک فرض مینمود، استوار بود تا اینکه پس از معرفی مدلهاي الاستیک غیرخطی، گامی نوین در جهت استفاده از مدلهاي رفتاري در پیشبینی رفتار خاکها برداشته شد. مدلهاي رفتاري اغلب پایه و اساس بسیاري از تحلیلهاي عددي به شمار می رود.براي این منظور یکی از جدید -استفاده شده و براساس مبانی ارائه شده در این مدل، رفتار خاك Unified sand ترین مدلهاي رفتاري پیشنهادي در زمینه رفتار ماسهها یعنی مدلماسهاي در شرایط آزمایشگاهی سه محوري مورد بررسی قرار گرفته است. سپس کارآیی این مدل در پیشبینی دقیقتر رفتار خاك مورد سنجش ومقایسه قرار گرفته و با انتخاب آن به عنوان مدل مبناء، سعی در بهتر نمودن پیشبینی هاي حاصل از آن شده است. براي این منظور ضعف این مدلدر انتخاب پارامترهاي ثا بت اولیه و استفاده از قانون جریان وابسته مورد بررسی قرار گرفته و با تغییر در فرمولبندي این مدل براساس قانون جریان غیروابسته، بهبود نتایج شبیه سازي رفتار خاك ماسه اي با استفاده از این مدل رفتاري در شرایط مختلف آزمایشگاهی حاصل گردیده است.

کلمات کلیدي:

مدل رفتاري . خاك ماسه اي . Unified Sand .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل رفتاري , خاك ماسه اي , Unified Sand , ,
:: بازدید از این مطلب : 364
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز رفتارسنجی تنش کرنش خاك ماسه اي Sacramento River با استفاده از مدل رفتاري unified sand

خلاصه
تا مدتهاي زیادي تحلیل و تعیین رفتار توزیع تنش و کرنشِ خاکهاي قرار گرفته در زیر سازههاي ژئوتکنیکی بر پایه قانون هوك که رفتار را خطیو الاستیک فرض مینمود، استوار بود تا اینکه پس از معرفی مدلهاي الاستیک غیرخطی، گامی نوین در جهت استفاده از مدلهاي رفتاري در پیشبینی رفتار خاکها برداشته شد. مدلهاي رفتاري اغلب پایه و اساس بسیاري از تحلیلهاي عددي به شمار می رود.براي این منظور یکی از جدید -استفاده شده و براساس مبانی ارائه شده در این مدل، رفتار خاك Unified sand ترین مدلهاي رفتاري پیشنهادي در زمینه رفتار ماسهها یعنی مدلماسهاي در شرایط آزمایشگاهی سه محوري مورد بررسی قرار گرفته است. سپس کارآیی این مدل در پیشبینی دقیقتر رفتار خاك مورد سنجش ومقایسه قرار گرفته و با انتخاب آن به عنوان مدل مبناء، سعی در بهتر نمودن پیشبینی هاي حاصل از آن شده است. براي این منظور ضعف این مدلدر انتخاب پارامترهاي ثا بت اولیه و استفاده از قانون جریان وابسته مورد بررسی قرار گرفته و با تغییر در فرمولبندي این مدل براساس قانون جریانغیروابسته، بهبود نتایج شبیه سازي رفتار خاك ماسه اي با استفاده از این مدل رفتاري در شرایط مختلف آزمایشگاهی حاصل گردیده است.

کلمات کلیدي:

مدل رفتاري . خاك ماسه اي . Unified Sand.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل رفتاري , خاك ماسه اي , Unified Sand , ,
:: بازدید از این مطلب : 281
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي ظرفيت باربري اسپادكنها در شرايط بارگذاري استاتيكي در خاكهاي ماسه اي

خلاصه
يكي از انواع پيهاي مورد استفاده در سازه هاي دريايي فراساحلي، اسپادكن ها ميباشند. به دليل پيچيدگي بارهاي وارده بر سازه هايدريايي فراساحلي، مطالعه بر روي مقدار ظرفيت باربري اين گونه از پي ها همچنان يكي از موضوعات چالش برانگيز در حيطهمهندسي ژئوتكنيك دريايي ميباشد. در اين تحقيق، ظرفيت باربري پي هاي اسپادكن قرار گرفته در خاكهاي ماسه اي با انجاممورد بررسي قرار گرفته و اثر عمق قرار گيري پي و مقدار زاويه اصطكاك (FLAC2D مدلسازي عددي (با استفاده از نرم افزارداخلي خاك بر ميزان ظرفيت برابري اسپادكنها مطالعه شده است. با توجه به نتايج به دست آمده، يك ضريب اصلاحي نيز بر اساسپارامترهاي فوق الذكر ارائه شده كه با استفاده از آن ميتوان ظرفيت باربري اسپادكن ها را به مقدار به دست آمده از رابطه هنسن در تعيين ظرفيت باربري پي هاي متداول، مرتبط ساخت.


كلمات كليدي:

ظرفيت باربري . اسپادكن . خاك ماسه اي . مدلسازي عددي . رابطه اصلاح شده هنسن

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفيت باربري , اسپادكن , خاك ماسه اي , مدلسازي عددي , رابطه اصلاح شده هنسن ,
:: بازدید از این مطلب : 582
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 15 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي عملكرد سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا روي رفتار ديوارهاي خاكي

خلاصه
با توجه به رشد روز افزون ساخت و سازهاي شهري و لزوم اجراي گودبرداري هاي عميق، پايدارسازي ايمن ديواره گودبرداري ها، اهميت زيادي پيداكرده است. از جمله روش هاي متداول جهت پايدارسازي ايمن جداره هاي خاكي، مي توان به ميخ كوبي جداره و نيز احداث ديواره شمعي درجا درپيرامون محل گودبرداري اشاره كرد. در اين ميان، احداث ديواره شمعي درجا پيش از آغاز عمليات گودبرداري و ميخ كوبي جداره در طي مراحلاين عمليات، به عنوان اقدامي موثر جهت افزايش پايداري جداره به شمار آمده و منجر به تشكيل سيستمي تركيبي شده كه در مقايسه با به كارگيريضمن ارزيابي ،Plaxis 2D سيستم ميخ كوبي به تنهايي ايمن تر مي باشد. در اين تحقيق، با شبيه سازي هاي عددي اجزاي محدود توسط نرم افزارعملكرد سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا در پايدارسازي و كاهش جابه جايي هاي جداره گودبرداري در خاك ماسه اي، تأثيرپارامترهاي موثر ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا چون طول ميخ ها و طول گيرداري ديواره شمعي درجا نيز بر روي اين عملكرد، مورد مطالعه قرارگرفته است. نتايج حاصل از اين مطالعه دو بعدي، نشان از عملكرد مناسب سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا در پايدارسازي و كاهش جابه جايي هاي جداره گودبرداري خصوصا با افزايش طول ميخ ها و طول گيرداري ديواره شمعي تا حدي مشخص دارد.


كلمات كليدي:

ميخ كوبي خاك . ديواره شمعي درجا . پايدارسازي گودبرداري . خاك ماسه اي . روش اجزاي محدود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميخ كوبي خاك , ديواره شمعي درجا , پايدارسازي گودبرداري , خاك ماسه اي , روش اجزاي محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي ظرفيت باربري اسپادكنها در شرايط بارگذاري استاتيكي در خاكهاي ماسه اي

خلاصه
يكي از انواع پيهاي مورد استفاده در سازه هاي دريايي فراساحلي، اسپادكن ها ميباشند. به دليل پيچيدگي بارهاي وارده بر سازه هاي دريايي فراساحلي، مطالعه بر روي مقدار ظرفيت باربري اين گونه از پي ها همچنان يكي از موضوعات چالش برانگيز در حيطه مهندسي ژئوتكنيك دريايي ميباشد. در اين تحقيق، ظرفيت باربري پي هاي اسپادكن قرار گرفته در خاكهاي ماسه اي با انجام مورد بررسي قرار گرفته و اثر عمق قرار گيري پي و مقدار زاويه اصطكاك (FLAC2D مدلسازي عددي (با استفاده از نرم افزار داخلي خاك بر ميزان ظرفيت برابري اسپادكنها مطالعه شده است. با توجه به نتايج به دست آمده، يك ضريب اصلاحي نيز بر اساس پارامترهاي فوق الذكر ارائه شده كه با استفاده از آن ميتوان ظرفيت باربري اسپادكن ها را به مقدار به دست آمده از رابطه هنسن در تعيين ظرفيت باربري پي هاي متداول، مرتبط ساخت.


كلمات كليدي:

ظرفيت باربري . اسپادكن . خاك ماسه اي . مدلسازي عددي . رابطه اصلاح شده هنسن

نویسندگان :

امير اكبري گركاني ، آرش غفار

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفيت باربري , اسپادكن , خاك ماسه اي , مدلسازي عددي , رابطه اصلاح شده هنسن ,
:: بازدید از این مطلب : 355
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي عملكرد سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا روي رفتار ديوارهاي خاكي

خلاصه
با توجه به رشد روز افزون ساخت و سازهاي شهري و لزوم اجراي گودبرداري هاي عميق، پايدارسازي ايمن ديواره گودبرداري ها، اهميت زيادي پيدا كرده است. از جمله روش هاي متداول جهت پايدارسازي ايمن جداره هاي خاكي، مي توان به ميخ كوبي جداره و نيز احداث ديواره شمعي درجا در پيرامون محل گودبرداري اشاره كرد. در اين ميان، احداث ديواره شمعي درجا پيش از آغاز عمليات گودبرداري و ميخ كوبي جداره در طي مراحل اين عمليات، به عنوان اقدامي موثر جهت افزايش پايداري جداره به شمار آمده و منجر به تشكيل سيستمي تركيبي شده كه در مقايسه با به كارگيري ضمن ارزيابي ،Plaxis 2D سيستم ميخ كوبي به تنهايي ايمن تر مي باشد. در اين تحقيق، با شبيه سازي هاي عددي اجزاي محدود توسط نرم افزار  عملكرد سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا در پايدارسازي و كاهش جابه جايي هاي جداره گودبرداري در خاك ماسه اي، تأثير   پارامترهاي موثر ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا چون طول ميخ ها و طول گيرداري ديواره شمعي درجا نيز بر روي اين عملكرد، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين مطالعه دو بعدي، نشان از عملكرد مناسب سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا در پايدارسازي و كاهش جابه جايي هاي جداره گودبرداري خصوصا با افزايش طول ميخ ها و طول گيرداري ديواره شمعي تا حدي مشخص دارد.


كلمات كليدي:

ميخ كوبي خاك . ديواره شمعي درجا . پايدارسازي گودبرداري . خاك ماسه اي . روش اجزاي محدود

نویسندگان :

شيرين مرادي ، سيد مهدي حسيني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميخ كوبي خاك , ديواره شمعي درجا , پايدارسازي گودبرداري , خاك ماسه اي , روش اجزاي محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 738
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه نشست ریز شمع ها در خاك هاي ماسه اي به روش هاي عددي، تئوري و آزمایش هاي میدانی

خلاصه
300 (اطلاق می گردد که غالباً با تسلیح فولادي سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه می mm ریز شمع به شمع هایی با قطر کوچک )کمتر از باشند و علاوه بر آنکه به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل میکند، بدلیل تزریق دوغاب سیمان، سبب بهبود مشخصات مکانیکی خاك اطراف نیز میگردد. مطالعات انجام یافته به صورت تجربی، در جهت دقیق ترنمودن روابط مربوط به ظرفیت باربري ریز شمعها بسیار محدودمی باشند. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب ریز شمع ها، تعدادي از آنها تحت آزمایش بارگذاري قرار گرفت و نتایج این آزمایشها به صورت نمودار بار به تغییر مکان تهیه گردید که باتوجه به آنها می توان، سختی و ظرفیت باربري نهایی ریز شمع را بدست آورد. ظرفیت باربري نهایی به کمک روابط موجود در تفسیر دیاگرام بار – تغییر مکان، تعیین شده است وبدین ترتیب اثر تغییر پارامتر هاي مختلف بر روي ظرفیت باربري و نشست نهایی ریز شمع بررسی شد. از طرفی به منظور مطالعات آماري، چند مورد مطالعاتی گوناگون از ریز شمع با توجه به روش اجراي آنها جمع آوري گردید و با مقایسۀ بین ظرفیت باربري نهائی بدست آمده از نتایج واقعی و روابط موجود، عوامل تاثیر گذار بر ظرفیت باربري نهائی ریز شمع به گونه اي دقیق تر ارائه گردید.


کلمات کلیدي:

نشست، ریزشمع، خاك ماسه اي، آزمایش میدانی

نویسندگان :

حسین نعیمائی روحانی ، سید محمد فرید آستانه ، مهران اصفهانی زاده سخی لنگرود ، امیرمحمودزاده

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , ریزشمع , خاك ماسه اي , آزمایش میدانی ,
:: بازدید از این مطلب : 1037
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز عددي پاسخ پی نواري مسلح شده با ژئوگرید در خاك ماسهاي

در تحقیق حاضر با استفاده از نرمافزار FLAC به بررسی اثرات مسلح کنندگی در خاك ماسهاي متوسط و تعیین پارامترهاي بهینهي طراحی در زیر یک شالودهي نواري پرداخته شده است. پس از صحت سنجی مدلسازي انجام داده شده، به بررسی پارامترهاي مختلفی مانند، اثر فاصلهي اولین لایهي ژئوگرید از شالوده، فاصله بهینه بین لایهها، طول بهینه لایهي ژئوگرید و تعداد لایههاي مسلح کننده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد  1عرض پی هم عمق بهینه براي قرار دادن اولین لایه مسلح کننده و هم فاصله بهینه بین لایههاي ژئوگرید / فاصلهي 3 میباشد. همچنین طول بهینه لایهي مسلح کننده 3 برابر عرض شالوده به دست آمد واستفاده بیشتر از 2 لایه ژئوگرید در این حالت غیر اقتصادي خواهد بود.


کلمات کلیدي:

ژئوگرید، ظرفیت باربري، خاك ماسه اي،آنالیز عددي

نویسندگان :

محمد مهدي احمدي (دکتراي ژئوتکنیک ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

عباس پوردیلمی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

امید قاسمی فرع (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , ظرفیت باربري , خاك ماسه اي , آنالیز عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 1506
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه