<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه الزامات روش مونتاژ TBM در فضای بسته با فضای باز

چكيده :
استفاده از تكنولوژي حفاري مكانيزه جهت حفاري تونلهاي بلند علاوه بر کاهش زمانبندي، افزايش ايمني و صرفه اقتصادي، امكان اجرايپروژههاي با ويژگيهاي گوناگون و پيچيدگيهاي خاص زمينشناسي را فراهم نموده است. در دهه اخير با توجه به توسعه اين صنعت و شروع واتمام برخي از پروژههاي مكانيزه در کشور، روش مونتاژ و دمونتاژ دستگاههاي حفاري تا حدودي بومي شده و توسط متخصصين و دست اندرکارانداخلي انجام ميگردد. در پروژه انتقال آب گلاس ) مطالعه موردي ( با توجه به طول بلند آن و شرايط زمينشناسي مسير و در راستاي خودداري ازحفاري با شيب منفي درنظر است يكي از دستگاههاي TBM در موقعيت تلاقي تونل دسترسي با محور تونل اصلي راهاندازي و شروع به حفارينمايد. در راستاي تامين زمانبندي پروژه، فرايند مونتاژ و نحوه انتقال ماشين حفار از تونل دسترسي به محل تلاقي تونل اصلي، روشهاي مختلفيمطرح ميباشد که با نگرش به ملاحظات اقتصادي و محدوديتهاي اجرايي، اين روشها، ميتوانند مورد مقايسه و امكانسنجي قرار گيرند. از جملهاين روشها انجام مونتاژ کامل دستگاه در پرتال دسترسي و انتقال آن به محل تلاقي و در نهايت شروع حفاري از اين نقطه است. در گزينه ديگرميتوان قطعات دستگاه TBM را به صورت جداگانه به محل تلاقي منتقل و با احداث مغار متناسب در اين موقعيت به مونتاژ و راهاندازي کامل وشروع حفاري اقدام نمود. هرکدام از اين روشها محدوديتها، الزامات و هزينههاي خاص خود را دارند که دراين مقاله سعي شده است که اين موارد مورد ارزيابي فني و اقتصادبي قرار گرفته و در نهايت گزينه برتر پيشنهاد گردد.


واژگان كليدی:

حفاري مكانيزه . روشهاي مونتاژ و انتقال ماشين . تونل انتقال آب گلاس

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري مكانيزه , روشهاي مونتاژ و انتقال ماشين , تونل انتقال آب گلاس ,
:: بازدید از این مطلب : 446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي مخاطرات زمين شناسي مرتبط با نوع خاك و مقايسه با وضعيت مشاهده شده در طي حفاري تونل خط 2 مترو تبريز

خلاصه
با ساخت ماشينهاي تونلزني تمام مقطع، امكان حفر تونلها تحت شرايط بسيار متفاوت زمينشناسي از سنگ سخت تا لايههايرسوبي بسيار نرم بوجود آمده است. لزوم ساخت تونلهاي مختلف با اهداف خاص، انتخاب مسيرهاي با شرايط زمينشناسي پيچيدهو دشوار را در برخي موارد اجتناب ناپذير ساخته است. شرايطي همچون مواجهه با زونهاي گسلي، زمينهاي مچاله شونده،زمينهاي سخت و ساينده، زمينهاي سست و رسدار با رفتار چسبندگي، زمين هاي با نفوذ پذيري بالا در شرايطي كه سطح آبزيرزميني بالا باشد و ... همگي جزء شرايط محدود كننده زمينشناسي و ژئوتكنيكي بوده كه نتيجه آن كاهش نرخ حفاري است.علت اصلي مواجهه با چنين شرايطي عدم شناخت كافي از شرايط پيچيده و متغير زمين بوده و براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتيلازم است تا خصوصيات زمين شناسي و ژئوتكنيكي مسير تونل بطور كلي شناخته شوند. در مطالعه حاضر مخاطرات زمين شناسيمرتبط با نوع خاك و دانه بندي آن در مسير تونل خط 2 مترو تبريز مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصله با وضعيت مشاهده شدهدر طي حفاري تونل مورد مقايسه قرار گرفته است. يافته ها نشان دهنده اين است كه مطابقت نسبي بين پيش بيني مخاطرات و رفتار زمين مشاهده شده در طي حفاري تونل وجود دارد.


كلمات كليدي:

حفاري مكانيزه . مخاطرات زمين شناسي . دانه بندي خاك . كلاگينگ . خط 2 مترو تبريز

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري مكانيزه , مخاطرات زمين شناسي , دانه بندي خاك , كلاگينگ , خط 2 مترو تبريز ,
:: بازدید از این مطلب : 405
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي مخاطرات زمين شناسي مرتبط با نوع خاك و مقايسه با وضعيت مشاهده شده در طي حفاري تونل خط 2 مترو تبريز

خلاصه
با ساخت ماشينهاي تونلزني تمام مقطع، امكان حفر تونلها تحت شرايط بسيار متفاوت زمينشناسي از سنگ سخت تا لايههاي رسوبي بسيار نرم بوجود آمده است. لزوم ساخت تونلهاي مختلف با اهداف خاص، انتخاب مسيرهاي با شرايط زمينشناسي پيچيده و دشوار را در برخي موارد اجتناب ناپذير ساخته است. شرايطي همچون مواجهه با زونهاي گسلي، زمينهاي مچاله شونده، زمينهاي سخت و ساينده، زمينهاي سست و رسدار با رفتار چسبندگي، زمين هاي با نفوذ پذيري بالا در شرايطي كه سطح آب زيرزميني بالا باشد و ... همگي جزء شرايط محدود كننده زمينشناسي و ژئوتكنيكي بوده كه نتيجه آن كاهش نرخ حفاري است. علت اصلي مواجهه با چنين شرايطي عدم شناخت كافي از شرايط پيچيده و متغير زمين بوده و براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي لازم است تا خصوصيات زمين شناسي و ژئوتكنيكي مسير تونل بطور كلي شناخته شوند. در مطالعه حاضر مخاطرات زمين شناسي مرتبط با نوع خاك و دانه بندي آن در مسير تونل خط 2 مترو تبريز مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصله با وضعيت مشاهده شده در طي حفاري تونل مورد مقايسه قرار گرفته است. يافته ها نشان دهنده اين است كه مطابقت نسبي بين پيش بيني مخاطرات و رفتار زمين مشاهده شده در طي حفاري تونل وجود دارد.


كلمات كليدي:

حفاري مكانيزه . مخاطرات زمين شناسي . دانه بندي خاك . كلاگينگ . خط 2 مترو تبريز 

نویسندگان :

محمدرضا باغبان گل پسند ، منوچهر دوستي ، بهروز حيدري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري مكانيزه , مخاطرات زمين شناسي , دانه بندي خاك , كلاگينگ , خط 2 مترو تبريز ,
:: بازدید از این مطلب : 345
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمين نفوذ TBM با استفاده از شبكه عصبي انتشار برگشتي

چكيده
مورد توجه و استفاده مكرر قرار گرفته اس ت . در اين روش TBM امروزه استفاده از روش حفاري مكانيزه توسط ماشين حف ا ري تونل عليرغم مزاياي فراوان از جمله سرعت اجراء و صرفه اقتصاد ي ، لازم است قبل از شروع عمليات اجرايي پيش بيني هاي خاصي در مورد در حفاري امري ضروري به نظر مي رسد. بررسي TBM نحوه عملكرد و سرعت پيشروي آن انجام گيرد. بدين منظور تخمين سرعت نفوذ در هر پروژه نقش اساسي دار د . روابط تجربي متعددي توسط محققان جهت تخمين سرعت نفوذ ماشينهاي TBM عملكرد و سرعت نفوذ حفاري مكانيزه ارائه شده اس ت . از جمله پارامترهاي موثر در ميزان سرعت نفوذ مي توان به ويژگيهاي توده سنگ، پا ر امترهاي ماشين و  شرايط زمين شناسي مسير تونل اشاره كر د . در اين تحقيق با استفاده از يك شبكه عصبي انتشار برگشتي در جهت تخمين سرعت استفاده NTH اقدام مي شود. جهت آموزش اين شبكه عصبي از اطلاعات زمين شناسي تونل قمرود و همچنين مدل TBM پيشروي مي شود. پس از آموزش ش ب كه عصبي، با استفاده از آن م ي توان ميزان سرعت نفوذ در تونل را تحت هر شرايطي بدست آور د . از مزاياي اين روش صرفه جويي در وقت و هزينه است. اين تخمين به منظور تعيين زمان دقيق تكميل پروژه مي باشد.

كلمات كليدي:

حفاري مكانيزه، شبكه عصبي انتشار برگشتي، تونل انتقال آب قمرود، سرعت نفوذ TBM . مدل NTH

نویسندگان :

محمد حيدري ;حسين احمدوند

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري مكانيزه , شبكه عصبي انتشار برگشتي , تونل انتقال آب قمرود , سرعت نفوذ TBM , مدل NTH ,
:: بازدید از این مطلب : 457
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

نحوه انتخاب ماشين حفر تونل در پروژه قطعه اول تونل انتقال آب كرج

تونل انتقال آب كرج به طول تقريبي 30 كيلومتر به منظور انتقال 16 متر مكعب آب در ثانيه از سد امير كبير به تصفيه خانه شماره 6 طراحي شده است . طراحي و احداث قطعه اول تونل انتقال آب كرج حد فاصل تصفيه خانه شماره 6 واقع در اراضي كن ET تا اراضي K’ بطول 15980 متر و شيب 0/13 درصد مي باشد . با توجه به طول زياد تونل و محدوديت زماني 70 ماهه براي پروژه و با عنايت به نرخهاي پايين تونلسازي با روشهاي سنتي، استفاده از روشهاي حفر مكانيزه تونل امري اجتناب پذير است . در اين مقاله با توجه به شرايط زمين شناسي مسير تونل و مقايسه مزايا و معايب و سرعت حفاري انواع ماشينها، ماشين تونلزني سپري تلسكوپي D.S.TBM براي اجراي قطعه اول تونل كرج انتخاب شده است .

 

كلمات كليدي:

حفاري مكانيزه، رودهدر،انتخاب ماشين، TBM،RQD

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري مكانيزه , رودهدر , انتخاب ماشين , TBM , RQD ,
:: بازدید از این مطلب : 1278
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

نقش مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك درتونلسازي مكانيزه در شرايط دشوار زمين شناسي

با افزايش نيازهاي جوامع بشري به ابرسازه هاي مهندسي تقاضا براي ساخت سازه هاي زيرزميني بزرگ مانند تونلهاي بلند انتقال آبهاي بين حوزه اي ، تونلهاي جاده اي و ريلي طويل، تونلهاي جمع آوري آبهاي سطحي و ... در زمينهاي نامناسب نيز رو به افزايش است اگرچه پيشرفت تكنولوژي و افزايش دانش تونلسازي سبب شده است روشهاي نوين و كارآمدي براي حفر تونلها و فضاهاي زيرزميني بزرگ حتي در شرايط نامناسب زمين شاسي ابداع شود اما همواره دستيابي به اطلاعات مناسب از شرايط زمين پيش روي تونل عامل اصلي در موفقيت ساخت سازه هاي زيرزميني در شرايط دشوار زمين شناسي خواهد بود بديهي است انتخاب روش اجرا و ماشين مناسب و همچنين پيش بيني راه كاري مناسب براي گذر از شرايط دشوار منوط به انجام مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك در زمان مناسب و با كميت و كيفيت مناسب مي باشد.

 

كلمات كليدي:

زمين شناسي مهندسي، ژئوتكنيك، تونلسازي، حفاري مكانيزه، زمينهاي نامناسب

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمين شناسي مهندسي , ژئوتكنيك , تونلسازي , حفاري مكانيزه , زمينهاي نامناسب ,
:: بازدید از این مطلب : 1534
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 25 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

طراحي يك سيستم توليد و انتقال دوغاب به دستگاه حفارمكانيزه

امروزه روش حفاري مكانيزه توسط دستگاه هاي Tunnel Boring Machine )TBM در بسياري ازنقاط دنيا مرسوم است يكي از مراحل حفاري مكانيزه تزريق ملات يا دوغاب به پشت سگمنتهاي پيش ساخته مي باشد كه هم باعث كاهش نشست ناشي از حفاري شده و هم آب بندي تونل را تضمين مي كند روش معمول در تزريق ملات پشت سگمنتها استفادها ز سيستم ريلي و واگن براي انتقال به دستگاه حفاري مي باشد كه هنوز به عنوان متداولترين روش استفاده مي شود روشي كه در برخي پروژه هاي بزرگ شهري از قبيل متروي ونكوور كانادا و سائوپائولوي برزيل مورد استفاده قرارگرفته انتقال دوغاب بصورت دو جزئي از طريق لوله و سيستم پمپاژ به محل دستگاه حفاري TBM مي باشد كه اين روش نسبت به روش سنتي انتقال با واگن روش گرانتري محسوب ميشود دراين مقاله روشهاي انتقال ملات و دوغاب از طريق سيستم ريلي و از طريق لوله و سيستم پمپاژ بررسي و باهم مقايسه شده و همچنين روشهاي انتقال با سيستم پمپاژ بصورت چند گزينه از نظر فني و اقتصادي باهم مقايسه شده اند.

 

كلمات كليدي:

تزريق پشت سگمنتها، روشهاي انتقال دوغاب، حفاري مكانيزه، دستگاهTBM

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 محمد خسروتاش - كارشناسي ارشد مهندسي معدن
 
 كمال الدين عدالت - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران - مكانيك خاك و پي
 
 مهران خسروتاش - كارشناس مهندسي معدن

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , اریگان , تزريق پشت سگمنتها , روشهاي انتقال دوغاب , حفاري مكانيزه , دستگاه TBM ,
:: بازدید از این مطلب : 1604
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

راهكارهاي بهبود سيستم تهويه تونل قمرود در كيلومتر 17 به منظور تامين و انتقال هواي موردنيازبه سينه كار

تونل انتقال آب قمرود قطعه 3و4 باطول بيش از 17 كيلومتر بلندترين تونلهاي اجرا شده كشور از يك دهانه ميباشد در زمان اين تحقيق حفاري تونل در كيلومتراژ 17 توسط دستگاه TBM در حال انجام بودكه با توجه به مشكلات تامين هواي تازه درمحدوده سينه كار و دستگاه حفاري TBM تلاش شد تامشكلات سيستم تهويه درتامين و انتقال هوا تازه به سينه كار توسط ابزارهاي اندازه مورد بررسي قرار گيرد دراين تحقيق بررسي وضعيت سيستم تهويه در سه قالب بررسي وضعيت تهويه و جريان هوا توسط بادبزن هاي دهشي و مكشي در Backup بررسي كيفي عملكرد بادبزن ها و لوله تهويه براساس ميزان هواي دهش شده توسط هر دستگاه بادبزن تهويه و هواي انتقال يافته به بادبزن هاي كمكي در طول تونل و بررسي وضعيت تهويه سرعت هوا درطول تونل هواي برگشتي سيستم تهويه و مقايسه آن با نتايج طراحي انجام شد تا ضمن ارزيابي عملكرد سيستم تهويه برآوردي از راندمان سيستم تهويه براساس شرايط بكارگيري بادبزن هاي تهويه دردهانه و طول تونل و اندازه گيري سرعت جريان هوا در دهانه ورودي و خروجي بادبزن هاي تهويه و درطول تونل انجام گرفته و مقايسه اي بين شرايط واقعي و مباني طراحي و طرح ارايه شده انجام گرفت.

 

كلمات كليدي:

تونل بلند قمرود، حفاري مكانيزه، مشكلات تهويه، بهبود سيستم تهويه

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 حميدرضا عليزاده  - كارشناسي ارشد معدن شركت مهندسين مشاور هندسه پارس
 
 علي جليلي  - موسسه رهاب

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل بلند قمرود , حفاري مكانيزه , مشكلات تهويه , بهبود سيستم تهويه ,
:: بازدید از این مطلب : 1848
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

چگونگي انتخاب ماشين حفاري براساس مشخصات ژئوتكنيكي مسير درتونلهاي شهري مطالعه موردي خط 7 متروي تهران

با توجه به گسترش روش حفاري مكانيزه در ايران لزوم انتخاب صحيح ماشين حفار از جمله مهمترين موارد تاثير گذار برپيشرويپروژه هاي تونلي در محيط هاي شهري مي باشد زيرا اين عامل تاثير زيادي برعملكردماشين استهلاك ابزارهاي برشي عوارض جانبي در سطح زمين همچون پديده نشست و بالازدگي و هزينه هاي ناشي از اين موارد دارد از جمله اين پروژه ها مي توان به پروژه خط 7 متروي تهران اشاره كرد كه بطول 27 كيلومترجز طولاني ترين خطوط مترو در شهر تهران محسوب مي شود با توجه به مسير طولاني پروژه و عوامل ژئوتكنيكي مسير تونل و همچنين عبور قسمتي از پروژه از زيربافت شهري و برخورد با خطوط 1 ، 2 ، 3 و 4و 6 مترو روش حفاري مكانيزه از نوع متعادل كننده فشار زمين EPB انتخاب گرديد.

 

كلمات كليدي:

مترو، تونل، حفاري مكانيزه ، EPB، عوامل ژئوتكنيكي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 زهير صداقتي - دانشجوي كارشناسي رشته مهندسي معدن
 
 ميثم رجبي  - عضو هيئت علمي گروه مهندسي معدن دانشگاه صنعتي بيرجند
 
 مصطفي عماد  - مدير دانش فني پروژه خط 7 متروي تهران

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مترو , تونل , حفاري مكانيزه , EPB , عوامل ژئوتكنيكي ,
:: بازدید از این مطلب : 1787
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير شرايط توده سنگ برتوقفات TBM در تونل انتقال آب كرج

يكي از مسائل مهم در حفاري مكانيزه پيش بيني نرخ پيشروي TBM بوده كه اين كار مستلزم تخمين نرخ نفوذ و ضريب بهره وري TBMاست شناخت عوامل تاثير گذار بربهره وري از اين نظر حائز اهميت است كه به وسيله آن مي توان تخمين دقيق تري از زمان هاي توقف و حفاري و در نتيجه هزينه هاي اجرايي را بدست آورد شرايط نامطلوب توده سنگ يكي از علل مهم كاهش بهره وري بوده كه از آن جمله مي توان به وقوع ريزش ناپايداري، درزه و شكاف نامساعد در توده سنگ وجود آب زيرزميني، وجود مصالح حفاري چسبنده و سينه كار مختلط اشاره نمود دراين مقاله ابتدا تاثير شرايط مختلف توده سنگ بربهره وري مورد بحث قرارگرفته و نحوه تاثير آنها بر توقفات حفاري بررسي شده است. در ادامه تاثير شرايط زمين و پارامترهاي توده سنگ بر ضريب بهره وري TBM و بروز تاخيرات حفاري در قطعه اول تونل انتقال آب كرج مورد بررسي قرارگرفته است.

 

كلمات كليدي:

تونل ، حفاري مكانيزه، ضريب بهره وري، نرخ پيشروي، توده سنگ

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 اميد فروغ  - دانشجوي دكتري مهندسي معدن
 سيدرحمان ترابي  - عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شاهرود
 احمد رمضان زاده - عضو هيئت علمي دانشگاه شاهرود
 Saffet Yagiz- Pamukkale University, Turkey

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , حفاري مكانيزه , ضريب بهره وري , نرخ پيشروي , توده سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 2181
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه