<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کالیبراسیون اندازه گیری جابجایی توسط ورارسان تفاضل متغیر خطی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

جابجایی . کالیبراسیون . ورارسان تفاضل متغیر خطی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جابجایی , کالیبراسیون , ورارسان تفاضل متغیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 68
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامتریک تاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از روش تحلیل معادل خطی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شتاب ورودي . جابجایی . لایه بندي پروفیل خاك . ضخامت لایه . موقعیت لایه

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شتاب ورودي , جابجایی , لایه بندي پروفیل خاك , ضخامت لایه , موقعیت لایه ,
:: بازدید از این مطلب : 456
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایداری شیروانی با نصب گروه ریز شمع فولادی و بتنی با استفاده از نرم افزار پلکسیس

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پایداری شیروانی . گروه میکروپایل . ضریب اطمینان . جابجایی . پلکسیس

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیروانی , گروه میکروپایل , ضریب اطمینان , جابجایی , پلکسیس ,
:: بازدید از این مطلب : 615
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محاسبه حداقل فشار سینه کار در حفاری تونل به روش EPB و TBM (مطالعه موردی تونل انتقال آب دز به قمرود)

چکیده

با پیشرفت علم تونل سازی، استفاده از ماشین های حفار مکانیزه به دلیل مزایای قابل توجه آنها افزایش یافته است. در کشور ما نیز در بسیاری از پروژه های تونل سازی از این دستگاهها استفاده می شود. در تونل انتقال در قطعه اول و دستگاه حفار EPB آب دز به قمرود با توجه به خصوصیات ژئومکانیکی لایه ها از دستگاه حفار فشاری معادل به EPB در قطعه سوم و چهارم استفاده شده است. از آنجایی که در حفاری با ماشین TBM جبهه ی کار وارد می شود لازم است که مقدار آن با توجه به وضعیت جبهه ی کار و به حداقل رساندن مقادیر به تحلیل عددی میزان فشار وارد بر FLAC3D جابجایی تعیین شود. در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار جبهه کار پرداخته شد و مقادیر فشار محاسبه گردید سپس با انجام مطالعات پارامتریک نسبت به صحت بررسی وضعیت پایداری تونل با استفاده از ، TBM سنجی نتایج اقدام شد. در حفاری با ماشین سپر تلسکوپی سطوح خطر ساکورایی انجام شد و نتایج نشان داد که تونل پس از حفاری نیز، در وضعیت پایدار قرار دارد. در مشخض شد که به دلیل خصوصیات TBM و EPB انتها با مقایسه ی مقادیر جابجایی بدست آمده با دو روش ژئومکانیکی ضعیف تونل، در قطعه اول، مقادیر جابجایی بیشتر میباشد، که دلالت بر انتخاب صحیح نوع ماشین حفاری دارد.

کلمات کلیدی :

 EPB . TBM . فشار جبهه ی کار . حفاری مکانیزه . جابجایی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , EPB , TBM , فشار جبهه ی کار , حفاری مکانیزه , جابجایی ,
:: بازدید از این مطلب : 537
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزه اي تونلهاي نزدیک گسل و روشهاي پیشگیري از شکست

خلاصه
سازه هاي زیرزمینی از سازه هاي اساسی در شبکه حمل و نقل و انتقال آب سد ها به شمار می روند و با افزایش جمعیت به تعداد این سازه ها نیز افزوده می شود.به طور کلی می توان گفت که این سازه ها به علت مدفون بودن در خاك عملکرد لرزه اي بهتري را نسبت به سازه هاي سطحی از خود نشان می دهند.در طی زمین لرزه هاي اخیر برخی از سازه هاي زیرزمینی از قبیل تونل انتقال آب و حمل و نقل دچار آسیب هاي نسبتاً شدیديشده اند. به منظور درك رفتار تونل در زمان زلزله مطالعات گسترده اي در زمینه حوادث رخ داده به صورت مطالعات موردي انجام گرفته است.  طبقه بندي بر اساس نوع شکست ها،علل وقوع شکست ها و همچنین به منظور طراحی لرزه اي تونل ها جهت بهبود سیستم در مواجه با چنین عواملی صورت گرفته است. اگرچه مطالعات موردي بر روي تونل هاي آسیب دیده در اثر جابجایی صفحات گسل که در زیر زمین احداث شده اند نشان می دهد که در زلزله هاي شدید نمی توان از بروز آسیب هاي جدي به این سازه ها جلوگیري کرد ولی می توان با ارائه راهکارهایی این خسارت ها را به حداقل رساند. نحوه طراحی تونل که توسط گسل هاي نزدیک آن قطع خواهد شد به عواملی همچون بزرگاي زلزله و جابجایی حاصل از آن بستگی دارد. با توجه به اینکه تونل سازه اي خطی بوده و در طی مسیر خود عبور از گسل را تجربه خواهد کرد و شرط تامین کاربري این سازه ها در مواقع بحرانی همچون زلزله در شهر ضروري است بنابراین باید با ایجاد نقاط نرم و انعطاف پذیر در طول مسیر و یا در محل برخورد این سازه ها با گسل ها بتوان تغییر شکل ها و شکستگی هاي احتمالی را در مناطقی متمرکز کرد تا در صورت وقوع زلزله بتوان در کمترین زمان عملیات ترمیم را انجام داد .با این روش در صورت بروز شکستگی یا جابجایی کم سیستم انتقال آب می تواند با تغییر دبی به کار خود ادامه داده و در صورت بروز جابجایی بیش از حد مجاز عملیات ترمیم و بازسازي با صرف زمان کمتر به اتمام رسد.


کلمات کلیدي :

گسل ،تونل ،زلزله ،جابجایی

نویسندگان :

الیاس بهمقام ، محمد خیام ، محمدرضا عطرچیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسل , تونل , زلزله , جابجایی ,
:: بازدید از این مطلب : 622
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز تحلیلی و عددی و تغییر مکان های ایجاد شده اطراف تونل های دایره ای براساس تئوری غیر خطی الاستوپلاستیک

 

آنالیز تحلیلی و عددی و تغییر مکان های ایجاد شده اطراف تونل های دایره ای براساس تئوری غیر خطی الاستوپلاستیک

 

کلمات کلیدی :

تنش ، جابجایی ، روش تحلیلی ، روش عددی ، تونل دایره ای

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تنش , جابجایی , روش تحلیلی , روش عددی , تونل دایره ای ,
:: بازدید از این مطلب : 1317
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود پروژه آموزش تصویری مراحل مختلف مدل سازی بار گذاری استاتیکی و سیکلی روی پی و رسم نمودار تنش بر حسب جابجایی در نرم افزار ABAQUS

دانلود پروژه آموزش تصویری مراحل مختلف مدل سازی بار گذاری استاتیکی و سیکلی روی پی و رسم نمودار تنش بر حسب جابجایی در نرم افزار ABAQUS

در این پروژه مراحل مختلف مدل سازی از ساخت part ها گرفته تا تعریف خروجی ها و تهیه و تحلیل آنها بصورت کامل و همراه با عکس از محیط نرم افزار تشریح گردیده است.

بخش های مختلف ایت پروژه به شرح زیر می باشد:

محیط Part و ساخت هندسه پی های مختلف نواری، مربع ای و دایره ای

محیط Property و تعریف مدل رفتاری مواد

محیط Assembly

محیط Step

محیط Interaction

محیط Load  و تعریف بارگذاری استاتیکی و سیکلی و بررسی اثر زمان، فرکانس، تعداد سیکل و ... در بارگذاری سیکلی

محیط Mesh

محیط Job

محیط Visualization جهت تعریف خروجی ها مد نظر

 

تعداد صفحات:38

برای دانلود نسخه word (قابل ویرایش) و نسخه PDF این پروژه به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , مطالب آموزشی , مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار آباکوس (ABAQUS) , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , پروژه , آموزش , تصویری , مراحل , مختلف , مدل سازی , بار گذاری , استاتیکی , سیکلی , پی , رسم نمودار , تنش , جابجایی , نرم افزار , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 3460
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل سه بعدی جابجایی دیواره گود در خاک اشباع با در نظر گرفتن اثر زهکش

در بسياری از پروژه های ساختماني لازم است كه زمين به صورتي گودبرداری شود كه جدارههای آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این كار ممکن است به منظور احداث زیرزمين، كانال ویا منبع آب صورت گيرد. فشار جانبي واردبر این جدارهها ناشي از رانش خاک بر اثر وزن خودو نيز سربارهایاحتمالي روی خاک كنار گود ، ميباشد . زهکشها معمولاً برای پایدارسازی شيبها در خاكهای اشباع و نيمه اشباع رسوبي استفاده ميشوند. برداشتهای آزمایش درجا نشان داده اند نفوذ آبهای ناشي از نزولات جوی تا عمق معيني در زیرزمين كه نفوذ پذیری كافي داشته باشد ادامه م يیابد، به صورتي كه بسياری از گسيختگيها درزمان بارش بارانهای شدید ایجاد شده است. در طول باران سطح آب زیرزميني بالا آمده و باعث افزایش فشار آب حفره ای، تضعيف پارامترهای مقاومت برشي و گاهي ایجاد تنش موثر منفي و سرانجام گسيختگي ميگردد. بنابرین پایين بردن سطح آب زیرزميني برای كاهش فشار آب حفرهای و افزایش پایداری با توجه به جنبههای اقتصادی بسيار مفيد و كارساز واقع گشته است. طراحي زهکشهایي كه عملکرد بهينه به لحاظ اقتصادی برای پایداری گود داشته باشند، منوط به تعين موارد بهينه پارامترهایي چون تعداد زهکش، عمق و فاصله بين زهکشها ميباشد. در این پژوهش با استفاده از تحليل سه بعدی عددی به كمک روش تفاضل محدود تاثير الگوی بهينه ابعادی ( طول زهکش و تراز از كف گود)سامانه های زهکشي بر جابجایي دیواره گود مورد بررسي قرار داده شده است.


کلمات کلیدی :

گودبرداری، جابجایی، زهکش، تفاضل محدود

نویسندگان :

محمود هاشمی (استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه اصفهان)

رسول صادقیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پیدانشگاه اصفهان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , جابجایی , زهکش , تفاضل محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1629
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددي خاکریزها تحت تاثیر حرکت گسلهاي فعال در پی آنها

با توجه به گسترش ساخت سازه هاي عظیم و کاهش عرصه هاي مناسب، ضرورت ساخت سازه ها در ساختگاه هاي مشکل دار مانند نواحی داراي گسل بیشتر حس می شود. در مناطق زلزله خیز، گسلهاي متعددي در پی سازه هایی مانند سد قابل مشاهده می باشند. در طراحی سد خاکی در ساختگاه پرخطر که گسل می تواند حرکت کند، شکاف در پی بوجود آمده و مشاورین طرح نیز با تغییراتی در ضخامت نواحی مختلف، تراکم خاك هسته و پوشش خاکریز سرآب آنرا به صورت محافظه کارانه اي طرح می کنند. در این مقاله در راستاي شناسایی پدیده گسلش و اثر آن بر سازه انجام می شود که در آن شرایط مناسب توسعه گسلش FLAC خاکریز، مدلسازي با استفاده از برنامه تفاضل محدود در خاك با استفاده از روش مدل نرم شونده لحاظ می گردد. در ابتدا توسعه گسلش در آبرفت ساده بر روي گسل بررسی شده، سپس تاثیر حرکات گسل بر یک خاکریز همگن که مستقیما بر سنگ بستر داراي گسل فعال واقع می باشد بررسی می گردد. در این میان اثر شیب گسلش و هندسه خاك در توسعه تغییرمکانها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت در مورد خرابیهاي محتمل و یا ناپایداري احتمالی در خاکریز همگن بحث می گردد.


کلمات کلیدي :

مدلسازي ، گسل فعال ، خاکریز ، جابجایی ، نرم شوندگی

نویسندگان :

رضا مهین روستا (دکتري ژئوتکنیک، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس)

سید امیر میرموید (دانشجوي کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي , گسل فعال , خاکریز , جابجایی , نرم شوندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1513
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر سربار در جابجایی دیواره گود به کمک نرم افزارFLAC3d

تحلیل عملکرد دیواره گود معمولاً در حالت دو بعدي انجام میشود، حال آنکه تحلیل دیواره گود در شرایطی که سربار سطحی در بالادست آن قرار داشته باشد مسئلهاي کاملاً سه بعدي بوده و تحلیل آن به صورت دو بعدي خالی از اشکال نیست. بررسی مقادیر تغییر شکل گوشه ناحیه گودبرداري شده تنها در تحلیلهاي سه بعدي امکانپذیر است. افزایش تنش در خاكها به مقدار بار در واحد سطحی از خاك، که پی بر روي آن قرار داده میشود بستگی دارد. چنانچه سربار اعمالی در مجاورت محلی باشد که گودبرداري در آن مد نظر است سبب ایجاد جابجایی در دیوارههاي گود خواهد شد. هر چه سربار اعمالی بیشتر باشد مقدار جابجایی دیواره گود نیز افزوده و عمق پایدار گود کاهش خواهد یافت.


کلمات کلیدي:

گودبرداري، سربار، ریزش، جابجاییFLAC3d ،

نویسندگان :

عطا رادفر (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی، دانشگاه فردوسی)

بهرام امینی (کارشناس ارشد سازه، شرکت مهندسین مشاور خدمات مهندسی خاك)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , سربار , ریزش , جابجایی , FLAC3d ,
:: بازدید از این مطلب : 1525
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه