<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تکنیک نوین تعریض تونل، بدون ایجاد اختلال در ترافیک موجود

چکیده
با توجه به افزایش تعداد ماشین آلات در دهه اخیر، در کشورهای مختلف، نیاز به افزایش ظرفیت ترافیک در جاد هها و خطوط را هآهن،به یک نیاز مبرم و ضروری تبدی لشده است. برای تعریض جاد هها و افزایش خطوط ریلی، در مناطق کوهستانی که راههای ارتباطی، ازتونل استفاده شده است، تعریض تونل با رو شهای سنتی، مشکلات عدیده اجتماعی )انسداد ترافیک( و اقتصادی )لزوم ساخت وساز راهبه صورت جایگزین موقت برای برقراری ترافیک موجود( به وجود آورد. لذا در جهت برطرف کردن مشکلات فوق الذکر، در سالهایاخیر، روشی نوین، برای تعریض تونل ها، بدون ایجاد اختلال و ریسک، در ترافیک موجود و بدون نیاز به ایجاد راه جایگزین موقت،ابدا عشده است. به کارگیری این متد نوین در چند پروژه در کشور ایتالیا، نشان داده است که به کارگیری این روش نوین، هم زمان با رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی، با ایمنی بالا و سرع تبالا، امکان تعریض تونل های قدیمی را فراهم نموده است.


کلمات کلیدی:

تکنیک نوین . تونلسازی . محیط های سست . ایمنی . تعریض تونل . کاهش زمان و هزینه اجرایی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تکنیک نوین , تونلسازی , محیط های سست , ایمنی , تعریض تونل , کاهش زمان و هزینه اجرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 692
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تجزیه و تحليل قابليت اطمينان سيستم هيدروليک ماشين حفاري تونل

چكيده
برآورد قابلیت اطمینان نقش مهمی در تکامل عملکرد سیستم یا تجهیزات برعهده دارد. پیش بینی قابلیت اطمینان برای هر نوع ازماشینآلات، همانند برنامهریزی تعمیر و نگهداری، برنامهریزی تولید، ارزیابی قابلیت اطمینان، تشخیص خرابی در سیستم تولید وارزیابی خطر ضروری است. عملکرد سیستم بستگی به قابلیت اطمینان ماشینآلات مورد استفاده، محیط کار، تعمیر و نگهداری،فرایند عملکرد و مهارتهای تخصصی اپراتورها، و غیره دارد. کارآیی سیستمهای هیدرولیك برای سهولت انتقال نیرو، موجب گسترشروز افزون این سیستمها شده است . از سیستمهای هیدرولیك در خطوط تولید مدرن، صنایع سبك و سنگین و ماشینآلات متحرکاستفاده میشود.هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان عملیاتی سیستم هیدرولیك ماشین حفاری تونل میباشد. مطالعه با استفاده ازدادههای خرابی و تعمیر سیستم هیدرولیك در تونل خط 2 متروی تبریز انجام شده است. این تجزیه و تحلیل یك روش برایشناسایی زیر سیستمها یا اجزای حیاتی و حساس سیستم هیدرولیك که نیاز به توجه بیشتری برای بهبود دارند توسعه داده است. بهمنظور تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیك، از بین روشهای متداول، روش تحلیل آماری بدلیل جامعیت و قابلیتهایبالا انتخاب شد. در این روش زمانهای بین خرابی به عنوان متغیرهایتصادفی استفاده میشوند. برای تشخیص نوع دادهها دو مرحلهآزمون روی دادهها انجام میگیرد. در مرحله اول دادهها برای وجود یا عدم وجود روند مورد ارزیابی قرار میگیرند. در صورت وجودروند در دادهها، از فرآیند پواسون ناهمگن )قانون توان( استفاده میشود. در صورت عدم وجود روند در دادهها برای مدلسازی این نوعدادهها از فرآیند تجدیدشونده و آمار کلاسیك استفاده میشود.در نهایت بررسی قابلیت اطمینان برای تمامی زیر سیستمها انجام شده و به کل سیستم تعمیم داده میشود تا مشخص شود کدام زیرسیستم از نظر قابلیت اطمینان بحرانی بوده و باید توجه بیشتری به آن شود. طبق نتایج به دست آمده مشخص گردید که زیرسیستم H.B.W  با 83 درصد، بحرانیترین / فراوانی 08 زیرسیستم و زیرسیستم 38 درصد / فشار روغن با 30 کل خرابیها، بهترین شرایط رادارد. همچنین قابلیت اطمینان کل سیستم هیدرولیك پس از طی 08 ساعت عملیات پیوسته تقریبا به نزدیکی صفر میرسد. همچنین در 28 ساعت کارکرد اولیه دستگاه 08 درصد از قابلیت اطمینان دستگاه کاسته میشود که مقدار قابل توجهی است.


واژه هاي کليدي:

قابلیت اطمینان . سیستم هیدرولیك . تونلسازی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابلیت اطمینان , سیستم هیدرولیك , تونلسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 454
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب ماشين حفاری تونل در محيط های خاکی با روش منطق فازی

چكيده
در پروژههای احداث تونل در محیطهای خاکی ، انتخاب ماشین حفاری مناسب از مهمترین بخشهای پروژه است که موفقیت آمیز بودن پروژه راتا حد زیادی تضمین میکند. برای تعیین نوع ماشین حفاری در محیطهای خاکی ، باید عوامل مهمی چون نفوذپذیری ، دانهبندی ، درصد عبوریاز سرندهای مختلف و چسبندگی ، مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل قرار گیرند. این تجزیه و تحلیل باید به صورتی دقیق و کامل انجام شود تا از بروزمشکلاتی چون گیر کردن ماشین حفاری در زیرزمین ، خسارتهای مالی پروژه ، نشست زیاد در سطح محیط شهری و ... جلوگیری شود. جهتانتخاب ماشین حفاری برای احداث تونل ، روشهای مختلفی تاکنون مورد استفاده متخصصان و مدیران پروژهها قرار گرفته است. برای مثال درهمین زمینه تهیه جداول، ارائه گزارشات زمینشناسی، بررسی دقیق محل حفاری و شناخت کل مسیر حفاری به وسیله گمانههای اکتشافی ، ازجمله اقدامات انجام شده در سالهای اخیر استهمچنین استفاده از نرمافزارهای مکانیک سنگی و نرمافزارهای ژئوتکنیکی نیز جز مراحل طراحیپروژههای حفاری در زمینهای خاکی است. تحلیل خروجی این نرمافزارها سرانجام به انتخاب ماشین حفاری ، طراحی نگهداری و نحوهی اجرا آنمیانجامد. در این مقاله سعی بر این است که روش انتخاب ماشین حفاری بر اساس منطق فازی شرح داده شود. پارامترها و میزان تاثیر هریک ازآنها به صورت فازی مورد بررسی قرار میگیرند. یک برنامه شبیهسازی نیز در محیط متلب بر همین اساس نوشته شده است که کاربران وطراحان میتوانند با وارد کردن پارامترهای ورودی که همان مشخصات خاک است ، ماشین حفاری مناسب شرایط زمین را انتخاب کنند. درخروجی برنامه سه نوع ماشین حفاری زمینهای خاکی ، فشار تعادلی زمین) EPB ( ، دوغابی ) Slurry ( و هوا فشرده ) Compressed Air ( امتیازدهی شده و درصد موفقیت آمیز بودن هر یک را در پروژه بیان میکند. از ویژگیهای این روش، تطبیق ماشین حفاری انتخاب شده در پروژههای موفق با ماشین حفاری معرفی شده توسط روش منطق فازی میباشد.


واژه های کليدی:

انتخاب ماشین حفاری . محیطهای خاکی . تونلسازی . منطق فازی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انتخاب ماشین حفاری , محیطهای خاکی , تونلسازی , منطق فازی ,
:: بازدید از این مطلب : 574
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مخاطرات احداث قطعه دوم تونل امام زاده هاشم از دیدگاه مكانيک سنگی

چكيده
تونلسازی در محیطهایهای سنگی معمولاً با چالشهای مختلفی مواجه میباشد که هریک میتوانند تاثیر قابل توجهی بر روندتونلسازی داشته باشند. بخشی از این چالشهاازدیدگاه مکانیک سنگی قابل بحث و بررسی میباشند و بر حسب روش حفاری تونل،تونلسازی مکانیزهیا تونلسازی سنتی، میتواند شامل موارد مختلفی شود. شناخت و درک صحیح مخاطرات پیش روی روندتونلسازی نظیر مچاله شوندگی، ریزش، آماس و ناپایداری سینهکار، پیش از مواجه شدن با آن، امکان فراهم سازی تمهیدات موردنیاز و به تبع آن مدیریت مناسبترمخاطرهرافراهممیسازد. بدلیل انعطافپذیری کمتر حفاری مکانیزه، تعیین مخاطرات مربوط به اینروش از اهمیت بیشتری نسبت به تونلسازی سنتی برخوردار است. چراکه بروز هرگونه مخاطره ممکن است پیامدهای قابلملاحظهای از لحاظ زمان و هزینه بر پروژه داشته باشد. در همین راستا در مقاله حاضر مخاطرات تونلسازی مکانیزه قطعه دوم تونلامامزاده هاشم از دیدگاه مکانیک سنگی با استفاده از روشهای مختلف تجربی، تحلیلی و عددی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاست. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در محدودههای گسله احتمال وقوع مخاطراتی نظیر مچاله شوندگی، قابلیت کفشک زنی، ناپایداری جبهه کار و هجوم گل وجود دارد.


واژههای کليدی:

تونلسازی . حفاری مکانیزه . مخاطرات مکانیک سنگی . مچاله شوندگی . ترکش سنگ

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلسازی , حفاری مکانیزه , مخاطرات مکانیک سنگی , مچاله شوندگی , ترکش سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 605
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی روشهای تعیین ریسک نشست ناشی از تونلسازی در محیط های شهری

چكیده
گسترش روز افزون حفاری زیرسطحی در محیط های شهری به لحاظ محدودیت فضای کاربری و همچنین عدم نظارت کافی امکان ایجادنشست و آسیب به سازههای سطحی میگردد که تاکنون این امر باعث ایجاد خسارات فراوانی گردیده است. در مطالعات پیش و حین ساخت درزمینه تحلیل ریسک نشست تاکنون روشهای مختلفی از جمله استفاده از روشهای دورسنجی و معیارهای تجزیه و تحلیل کیفی و کمی ریسکمورد بررسی قرار گرفته است. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است مقایسه دو روش تحلیل ریسک نشست با استفاده از GIS واستفاده از روش محاسبات بر اساس مدلسازی عددی میباشد .دراستفاده از روش سیستم اطلاعات جغرافیایی، تشکیل بانک اطلاعاتی ساختمانها و تعیین پروفیل در نرمافزارهای سیستم اطلاعاتجغرافیایی و در محاسبات با استفاده از روش عددی با استفاده از نرمافزار Bentley Geostructural محاسبات مرتبط صورت پذیرفته است. اماتاکنون این دو روش مورد ارزیابی و مقایسه قرار نگرفته است و آنالیز نشست و ردهبندی ریسک با این دو روش صورت پذیرفته است .پروفیل نشست در روش اول با استفاده از نرمافزار Plaxis محاسبه شده و سپس با استفاده از بانک اطلاعاتی در نرمافزار ARCGIS پیادهسازیشده است اما در روش دوم با استفاده از روشهای تحلیلی مانند Ground loss و سپس انالیز آن با تلفیق هندسه مشخصات ساختمان و تونلریسک نشست مرتبط با ساختمانهای پروژه مشخص گردیده است.نتایج این بررسی نشان میدهد که استفاده از روشهای عددی توصیف کمی و دقیقتری از تعیین ریسک نشست و در نتیجه کلاس اسیب به ساختمان مشخص میگردد همچنین میتوان هر قسمت از ساختمان را که دچار اسیب میگردد طبقه بندی نمود.


واژههای کلیدی:

ریسک نشست . سیستم اطلاعات جغرافیایی . روش نیمه تجربی . محیط شهری . تونلسازی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریسک نشست , سیستم اطلاعات جغرافیایی , روش نیمه تجربی , محیط شهری , تونلسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 478
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تکنیک نوین تعریض تونل، بدون ایجاد اختلال در ترافیک موجود

چکیده
با توجه به افزایش تعداد ماشین آلات در دهه اخیر، در کشورهای مختلف، نیاز به افزایش ظرفیت ترافیک در جاد هها و خطوط را هآهن،به یک نیاز مبرم و ضروری تبدی لشده است. برای تعریض جاد هها و افزایش خطوط ریلی، در مناطق کوهستانی که راههای ارتباطی، ازتونل استفاده شده است، تعریض تونل با رو شهای سنتی، مشکلات عدیده اجتماعی )انسداد ترافیک( و اقتصادی )لزوم ساخت وساز راهبه صورت جایگزین موقت برای برقراری ترافیک موجود( به وجود آورد. لذا در جهت برطرف کردن مشکلات فوق الذکر، در سال هایاخیر، روشی نوین، برای تعریض تونل ها، بدون ایجاد اختلال و ریسک، در ترافیک موجود و بدون نیاز به ایجاد راه جایگزین موقت،ابدا عشده است. به کارگیری این متد نوین در چند پروژه در کشور ایتالیا، نشان داده است که به کارگیری این روش نوین، هم زمان بارفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی، با ایمنی بالا و سرع تبالا، امکان تعریض تونل های قدیمی را فراهم نموده است.


کلمات کلیدی:

تکنیک نوین . تونلسازی . محیط های سست . ایمنی . تعریض تونل . کاهش زمان و هزینه اجرایی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تکنیک نوین , تونلسازی , محیط های سست , ایمنی , تعریض تونل , کاهش زمان و هزینه اجرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 519
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تجزیه و تحليل قابليت اطمينان سيستم هيدروليک ماشين حفاري تونل

چكيده
برآورد قابلیت اطمینان نقش مهمی در تکامل عملکرد سیستم یا تجهیزات برعهده دارد. پیش بینی قابلیت اطمینان برای هر نوع ازماشینآلات، همانند برنامهریزی تعمیر و نگهداری، برنامهریزی تولید، ارزیابی قابلیت اطمینان، تشخیص خرابی در سیستم تولید وارزیابی خطر ضروری است. عملکرد سیستم بستگی به قابلیت اطمینان ماشینآلات مورد استفاده،محیط کار، تعمیر و نگهداری،فرایند عملکرد و مهارتهای تخصصی اپراتورها، و غیره دارد. کارآیی سیستمهای هیدرولیك برای سهولت انتقال نیرو، موجب گسترشروز افزون این سیستمها شده است . از سیستمهای هیدرولیك در خطوط تولید مدرن، صنایع سبك و سنگین و ماشینآلات متحرکاستفاده میشود.هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیلقابلیت اطمینان عملیاتی سیستم هیدرولیك ماشین حفاری تونل میباشد. مطالعه با استفاده ازدادههای خرابی و تعمیر سیستم هیدرولیك در تونل خط 2 متروی تبریز انجام شده است. این تجزیه و تحلیل یك روش برایشناسایی زیر سیستمها یا اجزای حیاتی و حساس سیستم هیدرولیك که نیاز به توجه بیشتری برای بهبود دارند توسعه داده است. بهمنظور تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیك، از بین روشهای متداول، روش تحلیل آماری بدلیل جامعیت و قابلیتهایبالا انتخاب شد. در این روش زمانهای بین خرابی به عنوان متغیرهای تصادفی استفاده میشوند. برای تشخیص نوع دادهها دو مرحلهآزمون روی دادهها انجام میگیرد. در مرحله اول دادهها برای وجود یا عدم وجود روند مورد ارزیابی قرار میگیرند. در صورت وجودروند در دادهها، از فرآیند پواسون ناهمگن )قانون توان( استفاده میشود. در صورت عدم وجود روند در دادهها برای مدلسازی این نوعدادهها از فرآیند تجدیدشونده و آمار کلاسیك استفاده میشود.در نهایت بررسی قابلیت اطمینان برای تمامی زیر سیستمها انجام شده و به کل سیستم تعمیم داده میشود تا مشخص شود کدام زیرسیستم از نظر قابلیت اطمینانبحرانی بوده و باید توجه بیشتری به آن شود. طبق نتایج به دست آمده مشخص گردید که زیرسیستم H.B.W  با 83 درصد، بحرانیترین / فراوانی 08 زیرسیستم و زیرسیستم 38 درصد / فشار روغن با 30 کل خرابیها، بهترین شرایط رادارد. همچنین قابلیت اطمینان کل سیستم هیدرولیك پس از طی 08 ساعت عملیات پیوسته تقریبا به نزدیکی صفر میرسد. همچنین در 28 ساعت کارکرد اولیه دستگاه 08 درصد از قابلیت اطمینان دستگاه کاسته میشود که مقدار قابل توجهی است.


واژه هاي کليدي:

قابلیت اطمینان . سیستم هیدرولیك . تونلسازی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابلیت اطمینان , سیستم هیدرولیك , تونلسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 564
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر برنامهریزی، اجرا و پایش تونلسازی NATM در پروژه خط 6 متروی تهران

چکیده
 31 کیلومتر از جنوب شرق تهران در محدوده دولتآباد شروع میشود و با عبور از مرکز شهر به سمت / خط 6 متروی تهران با طول 2 و ( EPB- TBM) 10 کیلومتر ابتدایی این مسیر با دستگاه حفار تمام مقطع / شمال غرب در محدوده سولقان خاتمه مییابد. در حدود 7 ساخته میشود. خط 6 مترو شامل 27 ایستگاه میباشد که 6 مورد از آنها ایستگاه ( NATM) 20 کیلومتر مابقی به روش سنتی / حدود 5 تقاطعی با خطوط دیگر است. با توجه به برنامهریزی ویژه احداث این خط، 37 جبههکاری برای تونل در بخش سنتی آن مورد استفاده قرار گرفته که نهایتا منجر به ثبت رکوردهایی قابل توجه، نظیر بیش از 800 متر حفاری و لاینینگ در هفته گردیده است. به منظور استفاده شده است. با توجه به اینکه خط 6 مترو تقریبا قطر تهران ( LSM) برنامهریزی و کنترل پیشرفت پروژه از روش برنامهریزی خطی را قطع میکند، معارضین سطحی و زیرسطحی متعددی در مسیر آن قرار دارد؛ بنابراین ابزار دقیق متنوعی مانند پینهای نشستسنج زمین، نقاط نشستسنج ساختمان، پینهای همگراییسنج، کشیدگیسنج عمقی و درزهسنج برای پایش رفتار زمین و عبور ایمن از محدوده معارضین به کار گرفته شده است. در این مقاله به بررسی برنامهریزی و اجرا در احداث پروژه خط 6 پرداخته میشود. همچنین اشارهای به نحوه ابزاربندی و رفتارنگاری پروژه شده است. نتایج این پژوهش قابل کاربرد در پروژههای تونلی مشابه در کلانشهرهای ایران میباشد.

کلمات کلیدی:

تونلسازی . LSM . NATM . ابزار دقیق . پروژه خط 6 متروی تهران

نویسندگان :

صادق طریق ازلی ، سید مهدی پورهاشمی  ، عماد خراسانی

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلسازی , LSM , NATM , ابزار دقیق , پروژه خط 6 متروی تهران ,
:: بازدید از این مطلب : 464
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روشهای برآورد آسیب وارده به ساختمانها در اثر تونلسازی و طبقهبندی آنها بر اساس رده ریسک ( مطالعه موردی: تونل شرقی- غربی خط هفت متروی تهران)

چکیده
 ساخت تونل در زمین نرم باعث جابجایی زمین اطراف آن خواهد شد. در نواحی شهری این جابجایی ها میتواند روی سازههای سطحی و زیرسطحی اثرگذار باشد و باعث ایجاد خسارت و آسیبهای جدی شود. لذا پیشبینی تغییر شکل ناشی از تونلسازی و برآورد آسیب ناشی از حفاری تون ل بر سازه های اطراف آن، بخش حیاتی طراحی و برنامهریزی ساخت تونل در نواحی شهری می باشد. در این مقاله به برر سی روش های برآورد آ سیب وارده به ساختمان ها و ا ستفاده از این روش ها به منظور برآورد آ سیب وارده به ساختمان های واقع در محدودهی شعاع تأثیر حفاری تونل ش رقی- غربی خط هفت متروی تهران پرداخته شد ه ا ست و بر ا ساس این برآورد آ سیب، طبقهبندی ساختمان های واقع در محدودهی شعاع تأثیر حفاری تونل مطابق با ردههای مختلف ریسک ساختمان ها انجام شد. در نهایت مطابق با این طبقهبندی، خط م شی حفاظت ساختمان ها تعیین گردید که بر این ا ساس از مجموع 281 ساختمان واقع در محدودهی قرار دارند. همچنین هفت ساختمان در B کلاس حفاظتی و 31 ساختمان در رده A شعاع تأثیر حفاری تونل، 243 ساختمان در رده کلاس حفاظتی قرار گرفتند که بدلیل عدم امکان مقاومسازی ساختمان ها و بهسازی زمین، تخلیه کامل این ساختمان ها قبل از C رده رسیدن دستگاه حفاری در دستور کار قرار گرفت.


واژههای کلیدی:

تونلسازی . نشست . آسیب وارده به ساختمان  . رده ریسک ساختمان . خط مشی حفاظت ساختمان.

نویسندگان :

محمدمهدی خجسته  ، جواد صالحآبادی  ، میریاسین رضوی

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلسازی , نشست , آسیب وارده به ساختمان , رده ریسک ساختمان , خط مشی حفاظت ساختمان , ,
:: بازدید از این مطلب : 435
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی مسیر خط 2 مترو تبریز با نگرشی ویژه به پیش بینی مشکلات حفاری مکانیزه

 

بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی مسیر خط 2 مترو تبریز با نگرشی ویژه به پیش بینی مشکلات حفاری مکانیزه

 

کلمات کلیدی :

ماشین حفاری تونل ، تونلسازی ، خط 2 مترو تبریز ، حفاری مکانیزه

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماشین حفاری تونل , تونلسازی , خط 2 مترو تبریز , حفاری مکانیزه ,
:: بازدید از این مطلب : 1189
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه