<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر عرض پله و زاویه دیواره بر عملكرد دیوارهاي دو پله اي مسلح شده با ژئوگرید

خلاصه
دیوارهاي خاك مسلح ژئوگریدي بدلیل شرایط هندسي و از طرفي ارزان بودن مصالح نسبت به انواع دیگر دیوارها، توانسته اند به مقدار زیاديمشکل پایدار سازي در مناطق با خاك ضعیف را حل كنند، اما اگر اجراي دیوار خاك مسلح با ارتفاع بالا مد نظر باشد، ابعاد دیوار بسیار بزرگ وحجم عملیات خاكي بسیار زیاد مي گردد، از آن رو با تبدیل دیوار از مقطع یکپارچه به دیوار طبقاتي مي توان ابعاد دیوار را كاهش داد، به اینترتیب علاوه بر افزایش ضریب اطمینان پایداري و كاهش تغییر شکل تاج دیوار، میتوان حجم عملیات خاكبرداري و خاكریزي، مقدار ژئوگریدمصرفي در بدنه دیوار و در نهایت هزینه اجرا كاهش ميیابد. امروزه مزیت هاي دیوارهاي مسلح طبقاتي، نسبت به دیوارهاي یکپارچه، مهندسین رابه سوي طراحي این دیوارها هدایت كرده است. در این تحقیق اثر عرض پله و زاویه دیواره بر عملکرد دیوارهاي دو پله اي ژئوگریدي بررسيگردیده است. بدین منظور از تحلیل استاتیکي با استفاده از نرم افزار پلاكسیس كمک گرفته شده است و نتایج این مطالعات عددي، با نتایجمطالعات تجربي و عددي صورت گرفته مقایسه شده و بیانگر این مطلب است كه مطالعات عددي صورت گرفته در این تحقیق تطابق مناسبي بانتایج تجربي و عددي دارد. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و مقایسه نتایج با یکدیگر نتیجه گیري مي گردد كه افزایش فاصله افقي در پله هاو كاهش زاویه دیوار باعث افزایش پایداري دیوار خاك مسلح و كاهش نیروي كششي بسیج شده و همچنین كاهش تغییر مکان افقي حداكثر درهر دو دیواره بالایي و پایین میشود كه این امر ثابت میکند هر دو دیواره بر روي یکدیگر تاثیر متقابل میگذارند اگرچه دستورالعمل ادارهفقط به تاثیر دیوار بالایي  ، (FHWA) بزرگراههاي آمریکا به عنوان سربار بر روي دیوار پایین مي پردازد.


کلمات کلیدی:

دیوار مسلح طبقاتی . ژئوگرید . تحلیل استاتیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار مسلح طبقاتی , ژئوگرید , تحلیل استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 85
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل استاتیکی تونل های دایره ای و نعل اسبی اصلاح شده

خلاصه
با توجه به تاثیر شکل هندسی دهانه ی تونل بر میزان پایداری آن در این مقاله به تحلیل استاتیکی تونل های دایره ای و نیز تونل های نعل اسبی اصلاحشده ) Mouth profile ( در سه حالت تونل چند شعاعی با اسپن معادل با قطر، تونل چند شعاعی با ارتفاع دهانه ای برابر با قطر و تونل چند شعاعی باسطح مقطعی معادل با سطح مقطع تونل دایره ای نظیر پرداخته شده است و در پایان نتایج حاصله با یکدیگر مورد قیاس قرار گرفته اند. بدین منظور بااستفاده از نرم افزار المان محدود Plaxis 2D v.8.5 ، جا به جایی ها و تنش های افقی و قائم در 8 نقطه از محیط تونل) به تناوب زاویه ی 54 درجه(و همچنین در نقطه ی نظیر تاج تونل در سطح زمین به ازای تونل های مختلف محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. جهت یکسان سازی شرایط، سایرپارامتر های مورد بررسی از قبیل ارتفاع روباره، مشخصات خاک و نگه دارنده ی تونل ثابت فرض شده و همچنین فاصله ی کف تونل تا انتهای مدلبرابر با قطر تونل مورد بررسی در نظر گرفته شده است. از جا به جایی های صورت گرفته حین حفاری تونل صرف نظر شده و تنها جا به جایی های بعداز حفر تونل لحاظ شده است. تونل ها به صورت تک و در محیط خشک، بدون حضور آب های زیر زمینی مدل شده اند. مدل رفتاری خاک ها موهر- کولمب می باشد.


کلمات کلیدی :

شکل هندسی . تونل . تحلیل استاتیکی . المان محدود . موهر - کولمب

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شکل هندسی , تونل , تحلیل استاتیکی , المان محدود , موهر - کولمب ,
:: بازدید از این مطلب : 417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل های استاتیکی تنش و تغییر شکل بدنه سد داریان و مقایسه آن با مقادیر واقعی حاصل از ابسار دقیق برای ارزیابی عملکرد سد

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد داریان . تحلیل استاتیکی . رفتار نگاری . نرم افزار Flac2D

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد داریان , تحلیل استاتیکی , رفتار نگاری , نرم افزار Flac2D ,
:: بازدید از این مطلب : 591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی استاتیکی تئوريك و نرم افزاري ديواره گود پايدارسازي شده توسط گروه شمع در قیاس با روش میخ كوبی

چکیده
در این مقاله پروژه گود نرگس 2 در شهر مشهد مورد تحليل و بررسي قرارگرفته است. ابتدا به کمک روشهای تئوریک و نرمافزار FLAC3Dجامعترین نرم افزارسهبعدی به روش تفاضل محدود مدل سازی جهت تحليل و آناليز استاتيکي دیواره گود مسلح شده با شمع انجام و با روش ميخ-کوبي مقایسه شد. مطالعه کاملي بر روی تفاوتهای دو روش پایدارسازی و نحوه عملکرد هر یک در حين و پس از بارگذاری در این تحقيق انجامشده است. نتایج تحليل استاتيکي دیواره گود مسلح شده با شمع و نتایج تحليل استاتيکي دیواره گود مسلح شده با روش ميخکوبي قياس شده ومورد ارزیابي قرار گرفته است. عملکرد هر کدام از روش های پایدارسازی شده فوق در حالت استاتيکي با یکدیگر قياس شده و در انتها روشي کهعملکرد بهتری را در حين بارگذاری استاتيکي خواهد داشت معرفي شده است . همچنين دراین تحقيق به بررسي هزینه اقتصادی دو روش جهت پایداری گودپرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

تحلیل استاتیکی . نرگس . میخ گذاری . شمع . FLAC3D .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل استاتیکی , نرگس , میخ گذاری , شمع , FLAC3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 421
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییر مکان افقی و ممان خمشی شمع در بارگذاري دینامیکی با استفاده از نرم افزار ANSYS

چکیده
با گسترش تکنولوژي، پروژه هاي گسترده و وسیعی طراحی و اجرا می شوند . اجرايپیهاي عمیق در شرایط وجود نیروه اي قابل ملاحظه قائم و عدم وجود خاك مناسب درمجاورت سطح زمین اجتناب ناپذیر می باشد، که در شرایط بروز زلزله و تاثیر بار نامنظمدینامیکی ناشی از آن موضوع بصورت بحرانی مطرح می گردد . در این پژوهش سعی شدهاست با مدلسازي نمونه هاي متفاوت از پی عمیق که در آن مشخص ات هندسی شمع منفرد وگروه، نوع خاك اطراف، تراز آب زیر زمینی، لایه بندي خاك و مشخصات مرزهاي مدل،متغیر منظور گردیده و با اعمال یک نیروي ثابت استاتیکی، همزمان تحت تأثیر زلزله قراربه انجام رسیده است . نت ایج ANSYS گرفته و تحلیل دینامیکی آن با استفاده از نرم افزاربدست آمده در خصوص مقادیر تغییر مکان افقی شمع و ممان خمشی موثر جداره شمع ها بایگدیگر مقایسه شده است.

 

کلمات کلیدي:

زلزله . شمع . تحلیل استاتیکی . نرم افزار ANSYS . میراگر.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , شمع , تحلیل استاتیکی , نرم افزار ANSYS , میراگر , ,
:: بازدید از این مطلب : 517
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر انتخاب روش هاي تحلیل و طراحی در کاه ش وزن ساختمان هاي فولادي با سیستم قاب خمشی

 

 

 

 

کلمات کلیدي:

ساختمان فولادي . تحلیل استاتیکی . تحلیل دینامیکی . تنش مجاز . ضرایب بار و مقاومت

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختمان فولادي , تحلیل استاتیکی , تحلیل دینامیکی , تنش مجاز , ضرایب بار و مقاومت ,
:: بازدید از این مطلب : 353
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آنالیزهاي تراوش، استاتیکی و دینامیکی سد خاکی بش قارداش

خلاصه
سد خاکی بش قارداش بر روي رودخانه فیروزه به منظور ذخیره و نگهداري آب رودخانه براي تأمین آب کشاورزي منطقه، و نیز تأمین آب پارك تفریحی بش قارداش و روستاهاي اطراف، دراستان خراسان شمالی شهرستان بجنورد واقع گردیده است. در این مقاله به ارائه بسیار مختصر نتایج محاسبات تحلیلهاي تراوش، استاتیکی و دینامیکی سد خاکی بش قارداش پرداخته شده است، و رفتار سد در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته است. روش تحلیل شبه استاتیکی، با یک نیروي ثابت اضافی معرف نیروي زلزله انجام میگیرد. و تحلیل دینامیکی عمدتا بر اساس تحلیل تنش و تحلیل تغییر مکان استوار میباشد که معمولاً به کمک روشهاي اجزاء محدود انجام میگیرد. در این تحلیل، براي بررسی پایداري سد در حالت زلزله حداکثر محتمل از پاسخ تاریخچه زمانی تغییرات شتاب در پی و بدنه سد و نیروهاي ناشی از آن در یک تحلیل بر اساس روش المان محدود، به کمک برنامه Geo-studio از جعبه نرم افزاري ، Quakeاستفاده شده است.

کلید واژه ها :

تحلیل تراوش، تحلیل استاتیکی، تحلیل دینامیکی، اجزاء محدود، برنامه Quake

نویسندگان :

رقیه غلامیان آزاد، عباسعلی قزل سوفلو ، محمد گیوه چی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل تراوش , تحلیل استاتیکی , تحلیل دینامیکی , اجزاء محدود , برنامه Quake ,
:: بازدید از این مطلب : 474
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روشهاي آیین نامهاي تحلیل مسیر جایگزین در ارزیابی مقاومت ساختمانها در برابر خرابی پیشرونده

خلاصه
به گسترش زنجیروار خرابی موضعی اولیه از یک المان به المان دیگر که نهایتا موجب فروپاشی کل سازه و یا قسمت بزرگ نامتناسبی از آن می گردد خرابی پیشرونده گفته میشود [ 1]. مطالعات نشان میدهد که حدود 20 % از خرابیهاي سیستمهاي سازهاي در سالهاي اخیر به علت پدیده خرابی پیشرونده بوده است و آییننامههاي مختلفی براي ارزیابی آن تدوین شده است. ما بین روشهاي مختلف طراحی مقاوم در برابر خرابی پیشرونده، روش مسیر جایگزین از مقبولیت بیشتري برخوردار می باشد، در این مقاله ضمن معرفی کامل این روش به تشریح و مقایسه نحوه UFC و GSA بکارگیري روش تحلیل مسیر جایگزین در آییننامههاي پرداخته شده است.


کلمات کلیدي:

خرابی پیشرونده، روش مسیر جایگزین، تحلیل استاتیکی، تحلیل دینامیکی

نویسندگان :

شیما جلیلی قشلاق ، محمدرضا شیدایی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرابی پیشرونده , روش مسیر جایگزین , تحلیل استاتیکی , تحلیل دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1038
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی توزیع نشست قائم شالوده توربین بادی به روش تحلیل عددی

استفاده از تور ی بن های بادی برای تو ی لد انرژی الکتریکي با استفاده از باد بعنوان یک منبع پاک و تجدیدپذیر انرژی، امروزه توجه زیادی را به خود جلب نموده است. شالوده یک تور یبن بادی از چنان حسا ی ستي برخوردار است كه اگر درست رفتار نکند یا بعبارت دیگر اگر نیازهای طراحي را برآورد نکند، توریبن بادی پایداری خود را از دست داده، برجک سقوط كرده و خدمت رسانی (تو ی لد انرژی) تور یبن پایان میيابد. در مطالعه حاضر رفتار شالوده یک تور یبن بادی سطحی واقع در خشکی به ارتفاع 80 متر و با ظر ی فت تو ی لد 2 مگاوات ساعت واقع بر سه نوع خاک مختلف (ماسه متراكم، ماسه رس دار و رس سخت) در بارگذار ی حالت حدی نهایي كه توسط كارخانه سازنده ارائه شده است، با استفاده از تحل یل عددی به بصورت یک مدل سه بعدی مورد بررسی قرار داده شده و نشست در ز یر شالوده را در خاک ABAQUS روش اجزا محدود به كمک نرم افزار های مختلف مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت.


کلمات کلیدی:

توربین بادی، شالوده،نشست قائم، تحلیل استاتیکی، روش اجزا محدو د.

نویسندگان :

حامد کاشی (کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ، دانشگاه صنعت آب و برق)

احمد رضا محبوبی اردکانی (دانشیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق)

محمد صافی (استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توربین بادی , شالوده , نشست قائم , تحلیل استاتیکی , روش اجزا محدو د ,
:: بازدید از این مطلب : 1386
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی روش های مختلف تعادل حدی تحلیل پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی برای سد خاکی سنگریزه ای قشلاق علیا(مطالعه ی موردی)

تحليل پایداری شيب های سد های خاكي یکي ازكنترل های مهم درحين طراحي و مقداردهي به شيب ها ی بالادست وپایين دست بدنه ی این نوع ازسدهاست. براساس ضرایب اطمينان بدست آمده درحين تحليل پایداری شيب های خاكي ، مي توان درخصوص مناسب بودن شيب هاومشخصات تخصيص یافته ی مقاومتي مصالح انتخابي ، قضاوت نمود. دراین مقاله نتایج تحليل های روش های مختلف تعادل حدی هماننداسپنسر، سارما، یانبو، بيشاپ ، مورگان اشترن - پرایس ، روش عمومي تعادل حدی، لوِ - كارافياث و... و هم چنين نتایج این روش ها برای تحليل های پایداری شيب استاتيکي و شبه استاتيکي برروی سد خاكي قشلاق علياآورده شده است. درپایان مقاله به ارزیابي نتایج كلي حاصل ازروش های مختلف پرداخته شده است. نتایج تحليل های مختلف نشان مي دهد كه روش های تعادل حدی تحليل پایداری استاتيکي ، نتایج بسيارنزدیکي نسبت به هم دارندودرحالت تحليل پایداری شبه استاتيکي نتایج روش های تعادل حدی تفاوت هایي با هم دارند.هم چنين دراین مقاله به رابطه ی تعادل حدی عمومي وفرمول بندی های موجودبرای خاک های اشباع وغيراشباع پرداخته شده است.فهرست مراجع مقاله، اطلاعات دقيقي ازتاریخچه ی محاسباتي روش های تعادل حدی باارجاع به منابع اصلي انتشارروش ها بدست مي دهد.


کلمات کلیدی:

روش های تعادل حدی ،خاک اشباع وغیراشباع ،تحلیل استاتیکی ، تحلیل شبه استاتیکی ، سدخاکی

نویسندگان :

یزدان شمس ملکی (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه)

حسن شرفی (استادیارگروه مهندسی عمران، دانشکده ی فنی مهندسی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش های تعادل حدی , خاک اشباع وغیراشباع , تحلیل استاتیکی , تحلیل شبه استاتیکی , سدخاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1583
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه