<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

به کارگیری روش مجموعه های تصادفی برای بررسی عدم قطعیت در تحلیل اجزای محدود گودبرداری ها

خلاصه
زمین دارای پدیدههای ناشناختهای ميباشد و موجب عدم قطعیتهای زیادی در پروژههای گودبرداری ميشود. برای درنظر گرفتن عدم قطعیتها در پروژههایعمراني، دو روش احتمالاتي و قطعیتي استفاده ميشود،همانند استفاده از ضریب اطمینان در روش قطعیتي. امروزه استفاده از روش قطعي بسیار فراگیر شده استولي آنالیز احتمالاتي کمتر به صورت کاربردی در پروژههای گودبرداری مورد استفاده قرار ميگیرد.در این مقاله یکي از آنالیزهای احتمالاتي به نام مجموعههایتصادفي برای تحلیل اجزای محدود (RS-FEM) درپروژههای گودبرداری و برای یک مطالعه موردی مربوط به پروژه ایران زمین انجام شده است، این روشدر مهندسي ژئوتکنیک کمتر استفاده شده ولي از ویژگي های ممتاز آن این است که در شرایطي که اطلاعات آماری محدودی در دسترس است از این روشاستفاده ميشود. نتایج خروجي مانند تغییر مکان افقي تاج دیوارهی گود،که در پروژههای گودبرداری خطرات جدی را برای امنیت پروژهها به همراه دارد، بااندازهگیریهای میداني مقایسه شده و به حد پایین جوابهای تحلیل اجزا محدود نزدیکتر بوده است. یکي از اهداف اصلي این مقاله معرفي روش مجموعههای تصادفي برای استفاده کاربردی در پروژه های گودبرداری است.


كلمات كلیدي:

عدم قطعیت . مجموعه هاي تصادفی . آنالیز حساسیت . گودبرداري عمیق

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عدم قطعیت , مجموعه هاي تصادفی , آنالیز حساسیت , گودبرداري عمیق ,
:: بازدید از این مطلب : 341
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت حداکثرسرعت لحظه ای تونل های انحراف آب سد نرماب مینودشت با استفاده از روش عددی المان مجزا

چكیده
هدف از این تحقیق آنالیز حساسیت حداکثرسرعت لحظهای ) Peak Particle Velocity) درتحلیل پایداری تونل انحراف آب سد نرمابمیباشد. در این زمینه روشهای تجربی که بیشتر بر اساس آزمایشات انجام شده در طی کار صورت گرفته، روش بررسی با ابزار دقیق یاسنسورهای میکرو دیجیتال که در پس سینهکار نصب شده میتوان میزان حداکثر سرعت ذره ای را در کسرری از اانیره طر کررد .همچنین با استفاده از تکنولوژی های جدید و بکارگیری دوربینها میتوان نیز به نوعی میزان سررعت ذره ای را محاسر ه کررد . روشپرکاربرد دیگری که در این زمینه بسیار استفاده میشود روشهای عددی میباشند که با توجه به محدودیتهای موجود و آنچه در اختیارماست از روش عددی المان مجزا استفاده شده است. بدین منظور بااستفاده از نرمافزار UDEC که بر پایه روش محاس اتی اجزای مجزابرای مدلسازی محی های ناپیوسته بنا شده است، به تعیین PPV در اار وجود دسته درزههای مختلف پرداخته شده است. در این پروژه باواردکردن مشخصات سنگ بکرو درزههای موجود منطقه به بررسی سطح انفجار درون تودهسنگ بر اساس حداکثر سرعت ذره ای PPVپرداخته شده است. جهت ارزیابی اعت ار دادههای ورودی در حل عددی، یکسری پردازش داده صورت گرفته است. در نهایت تاایر مدولتغییرشکل پذیری که از مهمترین دادههای ورودی جهت تحلیل رفتاری تودهسنگ میباشد و زاویه اصطکاک داخلی سطوح ناپیوستگی و زاویه دسته درزه غالب روی مقادیر PPV بررسی شده است.


واژه های کلیدی:

تحلیل پایداری . شتاب گرانش زمین . تحلیل عددی . آنالیز حساسیت

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , شتاب گرانش زمین , تحلیل عددی , آنالیز حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 623
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه الگوریتم پیش بینی تصادفات جاده های دوخطه و مدل رگرسیون انتخاب شده در برخی جاده های دوخطه استان گیلان

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

الگوریتم پیش بینی تصادفات جاده های دوخطه . مدل پواسون . پارامترهای طرح هندسی . آنالیز حساسیت

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الگوریتم پیش بینی تصادفات جاده های دوخطه , مدل پواسون , پارامترهای طرح هندسی , آنالیز حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 517
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آنالیز حساسیّت ابعاد شبکه بندی در محاسبۀ مناسب پارامترهای جریان بر روی حوضچه آرامش با استفاده از نرم افزار

خلاصه
در بررسی های عددی جریان آب بر روی حوضچه های آرامش انتخاب شبکه بندی مناسب دارای اهمیت بسزایی می باشد. در این میانشبکه بندی های مناسب ، دقت محاسبات را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند. در مدل های ریاضی عددی برای مدنظر قرار دادن مسائلاختلاط دو فاز آب و هوا، نیز اندازه و نوع شبکه بندی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در صورت استفاده از شبکه بندی نامناسب، بین نتایجبدست آمده از روش عددی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی اختلاف فاحشی به وجود می آید. در این مقاله با استفاده از نرم افزار فلوئنت، تأثیرشبکه بندی های مختلف در محاسبۀ مناسب پارامترهای جریان بر روی حوضچه آرامش مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده ازروشهای عددی و نرم افزار فلوئنت، عملکرد پارامترهای جریان بر روی حوضچه های آرامش در تعیین ابعاد مناسب شبکه بندی مورد استفاده قراربه منظور مدلسازی تنش های رینولدز )RSM( گرفته است. از معادلات ناویر استوکس به منظور حل میدان جریان، از مدل آشفتگی تنش رینولدزبه منظور تعیین پروفیل سطح آب استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در صورت استفاده از شبکه بندی )VOF( و از روش حجم سیال0/0095 متر، به مقدار قابل توجهی در وقت و در هزینه صرفه جویی خواهد شد. دقت روش عددی انجام شده با استفاده از روش تحلیل آزمونمورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به موارد مطرح شده و تحقیقی که برای آنالیز حساسیت روی )SPSS( آماری توسط نرم افزار اس.پی.اس.اسدارای دقت مناسب و RSM 0 و با مدل آشفتگی تنش رینولدز / شبکه بندی در این مقاله انجام شده در این حوضچه آرامش شبکه با سایز 0095 خوبی می باشد.


کلمات کلیدی:

حوضچه آرامش . نرم افزار فلوئنت . معادلات ناویر استوکس . مدل آشفتگی تنش رینولدز . آنالیز حساسیت

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوضچه آرامش , نرم افزار فلوئنت , معادلات ناویر استوکس , مدل آشفتگی تنش رینولدز , آنالیز حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 573
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت در اجرای دیوار و پرده آب بند نسبت به دیوار آب بند تا بستر ناتراوا

چکیده
امروزه احداث سدهای بزرگ به خصوص سدهای خاکی با توجه به برنامه زمان بندی، مسائل اجرایی، مالی، زمانی و تحریم ها در زمان مشخص میسر نمی باشد. آنالیز حساسیت به عنوان روشی موثر در حین اجرای کار، می تواند بسیاری از این مشکلات را بهبود بخشیده و در کاهش هزینه و زمان اثر بخش باشد. مطمئنا آنچه در احداث سدها حائز اهمیت است تداخل جبهه های کاری و اثربخشی آن ها بر روی یکدیگر است که می توان با مدیریت ارزش و تغییر در الگوی روش های ساخت و انجام آنالیزهای متعدد به این امر دست یافت. به همین منظور در تحقیق حاضر با انجام آنالیز حساسیت در اجرای سیستم دیوار و پرده آببند سد خاکی نرگسی و تبدیل آن به دیوار آببند تا بستر ناتراوا و با توجه به تداخل عملیات اجرایی گذشته و پیش رو، هزینه های کنونی پروژه ثابت و زمان اجرای آن تا 25 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع نه تنها باعث کاهش هزینه های آتی و زمان اجرای پروژه شده است بلکه باعث افزایش ضریب ایمنی کارگاه در برابر خطرات جانی و مالی ناشی از اجرای طرح ماقبل آن نیز خواهد بود.

کلمات کلیدی :

آنالیز حساسیت . دیوار آببند . پرده آببند . هزینه . زمان

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز حساسیت , دیوار آببند , پرده آببند , هزینه , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 753
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقایسه ای کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در مدل تحلیل منطقه ای سیلاب

خلاصه
برآورد دبی اوج سیلاب برای حوضه های فاقد ایستگاه در طراحی سازه های آبی از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مهمترین روش های برآورد دبی اوج سیلاب در مناطق فاقد آمار روش تحلیل منطقه ای ) مدل بندی ( سیلاب می باشد. مدل بندی سیلاب بر اساس رابطه علت و معلولی و برقراری رابطه ریاضی بین سیلاب و عوامل تولید آن، مورد تایید بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این تحقیق از قابلیت شبکه های مفهومی ) شبکه های عصبی مصنوعی( در شبیه سازی مشخصات فیزیوگرافیک و هیدرولوژیک حوضه آبریز جهت مدلسازی و پیش بینی دبی سیلاب حوضه استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل با نتایج روش رگرسیون که یکی از رایج ترین روش های مدل بندی منطقه ای سیلاب می باشد، مقایسه شدند . مطالعه موردی بر روی حوضه آبریز قزل اوزن سفیدرود، یکی از مهمترین حوضه های آبریز کشور و دارای رودخانه های پر آب و مهم، انجام گرفت. معماری مختلف شبکه های عصبی مصنوعی برای آموزش و تست شبکه مورد استفاده قرار گرفت و نتایج شبکه های ساخته شده با این توابع با هم مقایسه و بهترین شبکه پیش بینی سیلاب برای دبی با دوره بازگشت مختلف ارائه می شود. نتایج نشان دهنده دقت شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا میباشد. در انتها برای تعیین درجه اهمیت پارامترهای ورودی شبکه از آنالیز حساسیت استفاده شد و تاثیر ورودی های کم اثر شامل زمان تمرکز و طول آبراهه در خروجی شبکه مشخص شد . مقایسه نتایج حاصل نشان دهنده دقت بیشتر مدل سیستم شبکه عصبی در مقایسه باروش رگرسیون دارد.


واژه های کلیدی :

تحلیل منطقه ای سیلاب، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ، رگرسیون خطی، دبی اوج سیلاب، آنالیز حساسیت

نویسندگان :

هدیه فیاض بخش ، محمد رضا کاویانپور ، مهرنوش هدایتی زاده

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل منطقه ای سیلاب , شبکه عصبی مصنوعی (ANN) , رگرسیون خطی , دبی اوج سیلاب , آنالیز حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 448
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت برروی تعداد ناحیه بندی های موثر بر واسنجی هدایت هیدرولیکی منابع آب زیرزمینی دشت زرقان در استان فارس

آنالیز حساسیت برروی تعداد ناحیه بندی های موثر بر واسنجی هدایت هیدرولیکی منابع آب زیرزمینی دشت زرقان در استان فارس

کلمات کلیدی :

آنالیز حساسیت . هدایت هیدرولیکی . PMWIN . آب زیرزمینی

نویسندگان :

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز حساسیت , هدایت هیدرولیکی , PMWIN , آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 725
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداري دینامیکی گود برداري هاي میخ کوبی شده به روش عددي و آنالیز حساسیت پارامتر هاي اساسی

خلاصه
امروزه یکی از مسائل مهم در پروژه ها، پایدار سازي شیب هاي خاکی و همچنین نگهداري و حفاظت از دیوارهاي گود برداري جهت انجام پروژه هاي مختلف می باشد. یکی از روش هاي مورد استفاده در این زمینه، میخ کوبی خاك می باشد که جهت پایداري سازي و نگهداري سازه هاي خاکی طراحی شده تا توسط المان هاي کششی تغییر مکان سازه ها را محدود نماید. المان هاي کششی می توان طوري طراحی نمود تا در شرایط بارهاي دینامیکی پایداري سازه راتامین نماید. در مقاله حاظر، با استفاده از روش تفاضل محدود مدل عددي دو بعدي بیان کننده محیط شیب خاکی و میخ هاي پایدار کننده به همراه گروت تزریقی بسط داده شده است. اثر پارامتر هاي مختلف میخ کوبی از جمله قطر، طول و فاصله بین میل گرد ها، زاویه میخ ها نسبت به افق و همچنین اثر پارامتر هاي دینامیکی مانند فرکانس سازه ، فرکانس ودامنه یک موج سینوسی در مدت زمان ثابت در کف مدل مورد برسی قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

پایداري شیب، میخ کوبی، بار گذاري دینامیکی، تفاضل محدود، آنالیز حساسیت

نویسندگان :

مهدي گل چوبی دیوا ، کاظم برخورداري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداري شیب , میخ کوبی , بار گذاري دینامیکی , تفاضل محدود , آنالیز حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 577
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار تصفیهخانهي فاضلاب شهري: آنالیز حساسیت

خلاصه
فاضلاب به عنوان یکی از پسماندهاي زندگی شهري، نیازمند مدیریت مناسب است تا از ایجاد آلودگیهاي محیط زیست جلوگیري شود. براي مدیریت مناسب، شناخت برنامه مدیریتیِ به کار رفته ضروري است. به این ترتیب، رفتار فرایند قابل پیشبینی خواهد بود و برنامهریزي براي مقابله با اتفاقات ناخواسته ممکن میگردد. به این منظور در این مقاله مدلی که بر اساس رفتار یک تصفیهخانه فاضلاب شهري تهیه شده است و فرایند تصفیه بیولوژیکی آن توسعه داده شده، مد نظر قرار گرفته است. این مدل که با تغییرات اکسیژن خواهی بیوشیمیایی مواجه میشود، با استفاده از آنالیز حساسیت مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف از این مطالعه تعیین پارامترهاي مؤثر و تأثیر فرایند پیشنهادي جهت ارزیابی ارتقاي کیفیت تصفیه بیولوژیکی، تعیین گردند. نتایج نشان میدهد به کار بردن فرایند پیشنهادي باعث بهبود عملکرد تصفیه بیولوژیک میگردد و در بازهي وسیعی از شرایط قابل استفاده است.


کلمات کلیدي:

مدل تصفیهخانه فاضلاب، آنالیز حساسیت، فرایند ارتقاء دهن

نویسندگان :

هدیه میربابایی ، عباس افشار

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل تصفیهخانه فاضلاب , آنالیز حساسیت , فرایند ارتقاء دهن ,
:: بازدید از این مطلب : 590
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

عیبیابی سازهها با استفاده از تکرار روش پایدارسازي تیخونوف

خلاصه
با توجه به اینکه وجود عیب و خرابی جزئی در سازه منشأ وقوع خرابی کلی و تهدیدي در رفتار سازهها محسوب میشود، عیبیابی سازهها یکی از ضروريترین زمینههاي تحقیقاتی بنظر میرسد. عیبیابی سازهها با دو روش محلی و کلی صورت میگیرد. با توجه به افزایش ابعاد سازهها و مشکلات موجود، استفاده از روشهاي کلی که مبتنی بر رفتار سازه میباشند، مرسوم شدهاند. وجود خرابی در سازه موجب تغییر در مشخصات فیزیکی سازه و به طبع آن، تغییر در پاسخهاي ناشی از تحریک سازه میگردد. با مقایسه این پاسخها با پاسخهاي سازه سالم و آنالیز آنها، میتوان محل خرابی و میزان خرابی در اعضاي سازه را بدست آورد. پاسخهاي شتاب سازه براحتی توسط شتابسنجها قابل ثبت میباشند، از این رو بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. در عین حال شتابسنجها و وسایل انجام آزمایش داراي خطا در اندازهگیري میباشند. وجود این خطاها در حل مسئله مشکل ایجاد میکند. یکی از راهحلهاي کم کردن اثر این خطاها استفاده از روشهاي ریاضی پایدارسازي در حل معکوس میباشد. روشهاي متعددي براي پایدارسازي حل معکوس بیان شده است. یکی از بهترین این روشها، پایدارسازي تیخونوف میباشد که در این مقاله مدنظر قرار گرفته است. ضمناً براي عیبیابی سازه از آنالیز حساسیت استفاده شده است. خرابی بصورت کاهش مدول الاستیسیته اعضاي سازه در نظر گرفته شده است. ایده اصلی در این مقاله حل مکرر مسئله با خطاهاي تصادفی و تصمیمگیري براساس مجموع آنها میباشد. این ایده علاوه بر اینکه نتایج خوبی در بر دارد، عدم شناخت خطا در اندازهگیري را توسط استفاده مکرر از چندین خطا در نظر میگیرد. در آزمایشگاه این ایده با جابجایی حسگرها و تکرار اندازهگیري عملی میشود. براي بررسی صحت ادعاهاي مطرح شده، خرپاي دوبعدي سیویک عضوي از مراجع انتخاب شده و خطاي تصادفی در سطوح متفاوت در پاسخهاي آن اعمال شده است. سازه در نظرگرفته شده تحت بار دینامیکی و حسگرگذاري مشابه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که ایده مطرح شده محل و شدت خرابی را بویژه در سطوح خطاي بالا بخوبی نشان میدهد.


کلمات کلیدي:

عیبیابی سازهها، پایدارسازي تیخونوف، آنالیز حساسیت، حل معکوس، خطا

نویسندگان :

حمزه کاراموزیان ، سید صادق ناصرعلوي ، عیسی سلاجقه

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عیبیابی سازهها , پایدارسازي تیخونوف , آنالیز حساسیت , حل معکوس , خطا ,
:: بازدید از این مطلب : 800
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه