<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزيابي آزمايشگاهي مشخصه هاي مكانيكي خاك مسلح با زوائد نخ تاير و مقايسه نتايج با برخي مدلهاي تئوري

خلاصه
در اين مقاله رفتار نوعي خاك ماسه اي مسلح با الياف پليمري نخ تاير بررسي مي شود. اين الياف جزء ضايعات كارخانه لاستيك سازي مي باشد كه دارايمقاومت كششي زياد و ماندگاري بسيار طولاني در خاك مي باشند هدف اين تحقيق ارزيابي تأثير ميزان طول و درصد الياف در رفتار تنش-كرنش وروي نمونه هاي مسلح با الياف داراي طول و درصدهاي وزني مختلف و همچنين CU مقاومت برشي خاك مي باشد. به اين منظور از آزمايش سه محوريروي بخشي از نمونه هاي مسلح استفاده شده است. همچنين نتايج بدست آمده از آزمايشهاي سه محوري و مدل تئوري رنجان با هم مقايسه CBR آزمايش شده اند. بر اساس نتايج حاصل تسليح خاك موجب افزايش مقاومت فشاري، مقاومت برشي، ظرفيت باربري و شكل پذيري نمونه ها مي شود.

كلمات كليدي:

خاك مسلح . الياف . آزمايش سه محوري . CBR . مقاومت برشي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , الياف , آزمايش سه محوري , CBR , مقاومت برشي ,
:: بازدید از این مطلب : 428
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار بتن پلاستيك در آزمايش سه محوري با استفاده از يك مدل الاستوپلاستيك

خلاصه
بتن پلاستيك مصالحي با شكل پذيري نسبتا زياد مي باشد كه براي آن مدل رفتاري مناسبي كه بتواند رفتار تنش-كرنش و كرنش حجمي-محوري مصالحبتن پلاستيك را پيش بيني نمايد به كار گرفته نشده است. در اين مطالعه با استفاده از نتايج آزمون هاي سه محوري زهكشي شده بر روي مصالح بتنپلاستيك ديوار آب بند سد سومبار، رفتار مصالح با يك مدل الاستو-پلاستيك بر پايه زاويه اصطكاك و اتساع بسيج شده در نرم افزار تفاضل محدودشبيه سازي شده است. نتايج بيانگر آن است كه تابع پيشنهاد شده براي زاويه اصطكاك بسيج شده مصالح ژئوتكنيكي، با دقت مناسبي تغييرات ،FLACتنش در برابر كرنش را پيش بيني مي نمايد اما تابع پيشنهاد شده ژئوتكنيكي براي زاويه اتساع بسيج شده (سطح پتانسيل مدل)، توانايي پيش بيني تغييراتحجمي مصالح بتن پلاستيك را با دقت و صحت كافي ندارد. بنابراين اصلاحاتي بر روي سطح پتانسيل مدل انجام شده است. نتايج حاصل از مدل اصلاح شده، سازگاري نسبتا مناسبي را با داده هاي آزمايشگاهي در زمينه كرنش هاي محوري و حجمي نشان مي دهد.


كلمات كليدي:

مدل رفتاري الاستو-پلاستيك . بتن پلاستيك . آزمايش سه محوري . سد سومبار

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل رفتاري الاستو-پلاستيك , بتن پلاستيك , آزمايش سه محوري , سد سومبار ,
:: بازدید از این مطلب : 283
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار بتن پلاستيك در آزمايش سه محوري با استفاده از يك مدل الاستوپلاستيك

خلاصه
بتن پلاستيك مصالحي با شكل پذيري نسبتا زياد مي باشد كه براي آن مدل رفتاري مناسبي كه بتواند رفتار تنش-كرنش و كرنش حجمي-محوري مصالح بتن پلاستيك را پيش بيني نمايد به كار گرفته نشده است. در اين مطالعه با استفاده از نتايج آزمون هاي سه محوري زهكشي شده بر روي مصالح بتنپلاستيك ديوار آب بند سد سومبار، رفتار مصالح با يك مدل الاستو-پلاستيك بر پايه زاويه اصطكاك و اتساع بسيج شده در نرم افزار تفاضل محدود شبيه سازي شده است. نتايج بيانگر آن است كه تابع پيشنهاد شده براي زاويه اصطكاك بسيج شده مصالح ژئوتكنيكي، با دقت مناسبي تغييرات ،FLAC تنش در برابر كرنش را پيش بيني مي نمايد اما تابع پيشنهاد شده ژئوتكنيكي براي زاويه اتساع بسيج شده (سطح پتانسيل مدل)، توانايي پيش بيني تغييراتحجمي مصالح بتن پلاستيك را با دقت و صحت كافي ندارد. بنابراين اصلاحاتي بر روي سطح پتانسيل مدل انجام شده است. نتايج حاصل از مدل اصلاحشده، سازگاري نسبتا مناسبي را با داده هاي آزمايشگاهي در زمينه كرنش هاي محوري و حجمي نشان مي دهد.


كلمات كليدي:

مدل رفتاري الاستو پلاستيك . بتن پلاستيك . آزمايش سه محوري . سد سومبار

نویسندگان :

مسعود مهماندوست كتلر ، علي اخترپور ، مرتضي سالاري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل رفتاري الاستو پلاستيك , بتن پلاستيك , آزمايش سه محوري , سد سومبار ,
:: بازدید از این مطلب : 598
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير دانه بندي و ابعاد نمونه بر روي پارامترهاي مقاومت برشي خاك هاي درشتدانه در آزمايش سه محوري

در تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاك ها، آزمايش سه محوري يكي از كاملترين آزماي شها مي باشد كه با اين آزمايش مي توان رفتار خاك را در شرايط مختلف بررسي كرد. يكي از مهمترين مسائل تاثيرگذار در نتايج آزماي شهاي سه محوري جهت تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاك ها، ابعاد نمونه هاي تحت آزمايش مي باشد. جهت انجام آزمايش سه محوري در خاك هاي درشت دانه از محفظه هاي بزرگ استفاده مي گردد كه مستلزم استفاده از تجهيزات سه محوري بزرگ و حجم زياد خاك جهت انجام آزمايش مي باشد. در صورت استفاده از محفظه هاي كوچك جهت انجام آزمايش، بدليل كوچك بودن نمونه هاي تحت آزمايش، به مقدار نمونه كمي نياز بوده و روند انجام آزمايش ها تسريع مي گردد، در نتيجه هزينه انجام آزمايش ها نسبت به سه محوري بزرگ مقياس كاهش پيدا مي كند. در آزمايش سه محوري كوچك لازم است اصلاحاتي روي نمونه هاي مورد استفاده جهت انجام آزمايش صورت گيرد كه اين اصلاحات باعث حذف قسمتي از بخش درشت دانه خاك مي گردد و در نتايج آزمايش تأثيرگذار مي باشد. در صورت استفاده از اين نتايج بدليل پايين تر بودن پارامترهاي مقاومت برشي حاصل از آزمايش سه محوري كوچك به جاي آزمايش سه محوري بزرگ در خاك هاي درشت دانه، طراحي انجام گرفته غير اقتصادي خواهد بود. به منظور كاهش هزينه هاي انجام آزمايش ها و همچنين اقتصادي تر شدن طرح ها مي توان ضمن جايگزيني آزمايش سه محوري كوچك به جاي آزمايش سه محوري بزرگ در خاك هاي درشت دانه، نتايج بدست آمده را اصلاح كرد. در اين مقاله با انجام آزمايش هاي سه محوري بر روي نمونه هايي با ابعاد مختلف، نتايج حاصل و ارتباط بين آن ها مورد بررسي قرار گرفته است.


كلمات كليدي:

مقاومت برشي، خاك هاي درشت دانه، آزمايش سه محوري، ابعاد نمونه، دانه بندي

نویسندگان :

حميد شعبانزاده (عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

قادر باقري (دانشجوي دكتري عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان)

مهدي سرايلو (عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشي , خاك هاي درشت دانه , آزمايش سه محوري , ابعاد نمونه , دانه بندي ,
:: بازدید از این مطلب : 1502
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي پوش گسيختگي هوك براون و موهركولمب بر اساس آزمايش هاي سه محوري بر روي نمونه هاي سيمانه شده

در اين مقاله مقاومت برشي سه ماسه كربناته تزريق شده با دوغاب سيليكات سديم كه رفتاري بين خاك و سنگ پيدا مي كند به كمك دو معيار گسيختگي موهر-كولمب و هوك- براون مورد بررسي قرار مي گيرد. تحليل ها نشان مي دهند ماسه هاي تزريق شده از نظر مقاومتي مانند يك توده سنگ ضعيف عمل مي نمايند. اقتباس پارامترهاي مقاومتي پوش گسيختگي موهر كولمب برحسب پارامترهاي پوش گسيختگي هوك- براون براساس روابط همبستگي داراي اختلاف زيادي نسبت به حالت مستقيم تعيين آنها براساس رسم يك پوش خطي ميانگين بر دواير موهر حاصل از نتايج آزمايش ها مي باشد. مقادير چسبندگي و زاويه اصطكاك داخلي حاصله براساس پارامتر هاي پوش گسيختگي هوك- براون كمتر از مقادير واقعي بوده، در محدوده تنش هاي همه جانبه محدودي اعتبار داشته و داراي خطاي زيادي خواهد بود.


كلمات كليدي:

آزمايش سه محوري، پوش گسيختگي، موهر- كولمب، هوك- براون

نویسندگان :

محمود حسنلوراد (دانشكده فني دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين)

حسين صالح زاده (دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت ايران)

حبيب شاه نظري (دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت ايران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمايش سه محوري , پوش گسيختگي , موهر , كولمب , هوك , براون ,
:: بازدید از این مطلب : 1352
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه