<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي روش اجزاي پيش تثبيت در اجراي ايستگاه‌هاي مترو

احداث ايستگاههاي مترو به عنوان فضاهاي زيرزميني كم عمق بزرگ مقطع در منـاطق شـهري از اهميت خاصي برخوردار مي باشد . روش حفر و پوش، به عنوان روش متداول اجراي اين فـ ضاها نيازمند اشغال موقت مناطق وسيعي در سطح شهر مي باشد . لذا در مناطق پر تردد شهري، روش حفاري چند مرحله اي مقطع از زيرزمين مي تواند به عنوان گزينه جايگزين مناسب استفاده گردد . از طرفي با نصب سيستم پيش تثبيت مناسب نظير تاق ها و شمع هاي بتنـي قبـل از حفـ اري، اجـر اي قسمتهاي بعدي ايمن تر انجام مي شود . به دليل ساختار سه بعدي ايستگاههاي مترو، فرض كرنش صفحه اي باعث عدم دقت كافي مي شود كه در نتيجه بايـ ستي مـدل ي سـه بعـد ي مـورد اسـتفاده قرارگيرد . دراين مقاله، روند اجرايي ايستگاه متروي S1 مربوط به توسعه خط يك متروي تهـران به صورت سه بعدي با نرم افزار Plaxis 3D Tunnel بررسي مي شود . براي بررسي تـاثير اجـزا ي پيش تثبيت بتني بر نتايج تحليل، ابتدا يك حالت كلي مدنظر قرار گرفته كه با تغيير مشخصات مورد ارزيابي قرار مي گيرد .

 

كلمات كليدي:

ايستگاه مترو، تحليل پايداري

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 محمدحسين صدقياني  - استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف

 

 سيدرضا طاهري  - كارشناس ارشد مهندسي ژئوتكنيك، دانشگاه صنعتي شريف

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ايستگاه مترو , تحليل پايداري ,
:: بازدید از این مطلب : 1574
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل پايداري ايستگاه 07 خط هفت متروي تهران و بررسي حوزه تاثير آن

ساخت تونل در مناطق شهري و مكانهايي با تراكم زياد همواره مورد بحث بوده و با ملاحظات خاصي صورت ميگيرد پيش بيني تغيير شكل ناشي از تونلسازي و براورد آسيب ناشي از آن بر سازه هاي اطراف بخش حياتي طراحي و برنامه ريزي ساخت تونل در نواحي شهري مي باشد بنابراين به منظور جلوگيري از خسارت برسازه هاي سطحي بايستي نشست سطح زمين با آيين نامه هاي مربوطه كنترل دراين مقاله ايستگاه O7 خط هفت متروي تهران كه درمنطقه اي تجاري مسكوني با تراكم زياد واقع شده با استفاده از نرم افزار FLAC3D مدلسازي شد روش حفاري ايستگاه زيرزميني بوده بطوريكه ابتدا يك گالري در وسط ايستگاه به منظور دسترسي و حفاري شمعهاي كناري و طاقهاي بتني ايستگاه حفاري شد. شمع ها و طاقهاي بتني براي كنترل نشست و به عنوان نگهداري موقت به فاصله داري 1/2 متر ايجاد شدند و در مرحله بعدي داخل ايستگاه حفاري شد.

 

كلمات كليدي:

مقاومت نهايي بتن، شمع و طاق بتني، نشست، تنش برشي، ايستگاه مترو

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 تقي عبدالهي  - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران
 احمد جعفري  - استاديار دانشگاه تهران
 مجتبي دادخواه  - كارشناسي ارشدمهندسي معدن

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت نهايي بتن , شمع و طاق بتني , نشست , تنش برشي , ايستگاه مترو ,
:: بازدید از این مطلب : 1683
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي فني و اقتصادي استفاده از ميلگردهاي اليافي پليمري شيشه اي GFRP در پرتال ورودي و خروجي دستگاه هاي حفاري مكانيزه TBM به ايستگاه هاي مترو مطالعه موردي ايستگاه W7 خط 7 متروي تهران

روشهاي گوناگون ساخت ايستگاه هاي زيرزميني مترو سبب شده تا طرح هاي مختلفي درهرزمينه ساده سازي فعاليت هاي عمراني و صرفه جويي در زمان و هزينه كار ابداع گردد روشهاي ساخت ايستگاه هاي مترو عمدتا شامل دو روش حفر و پوشCUT & COVER و پوش و حفر COVER & CUT مي باشند دراينمقاله روشهاي طراحي و اجراي محل اتصال تونلهاي ورودي و خروجي به ايستگاه با ديوارهاي ديافراگمي ايستگاه هاي مترو در روش پوش و حفر ارزيابي ميگردد دو روش عمده در طراحي و اجراي محل اتصال تونل به ديواره شامل روش اجراي ديواره از پايين به بالا يا روش سنتي و روش استفاده از حلقه چشمي نرم يا SOFT-EYE با استفاده از ميلگردهاي فايبرگلاسGFRP مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

 

كلمات كليدي:

ايستگاه مترو، ديوار ديافراگمي، SOFT-EYE، آرماتور GFRP، دستگاه حفاري TBM

نهمين همايش ملي تونل - 1390

نويسند‌گان:

وحيد قاسمي - كارشناس ارشد ژئوتكنيك
 محمدرضا رسولي قهرودي  - كارشناس عمران موسسه ايستاب
نيما قاسمي  - كارشناس ارشد سازه

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 
 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ايستگاه مترو , ديوار ديافراگمي , SOFT-EYE , آرماتور GFRP , دستگاه حفاري TBM ,
:: بازدید از این مطلب : 2280
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

اندركنش سازه - خاك تحت بارگذاري لرزه اي ايستگاه مترو

فضاهاي زيرزميني يكي ازاجزاي اصلي زيرساخت جامعه مدرن مي باشد فضاهاي زيرزميني كه در مناطق لرزه خيز مانند ايران به بهره برداري مي رسند علاوه بر بارهاي استاتيكي بايد بارهاي لرزه اي را نيز تحمل كنند محاسبات با فرض هاي ساده سازي حاكي از ان است كه نيروهاي ديناميكي چندين برابر نيروهاي استاتيكي است با توجه به محصور شدگي تونلها با توده عظيم خاك نيروهاي اينرسي وارد بر تونل كاهش يافته و بنابراين در اغلب موراد طراحي استاتيكي جوابگوي پايداري در برابر زلزله هاي با شدت و مدت كم مي باشد با وجود اين اين سازه ها در برابر بارهاي لرزه اي مانند زلزله هاي Kobe ، Chi-chi ، Kocaeli مصون نيستند اهميت طراحي لرزه اي براي ايستگاه هاي متروي حفر شده در خاكهاي نرم از اهميت بيشتري برخوردار است اين سازه ها اغلب در عمق كم وبا مقطع مستطيلي احداث ميشود و خصوصيات لرزه اي بسيار متفاوتي با تونلهاي دايره اي دارند

 

كلمات كليدي:

طراحي لرزه اي، ايستگاه مترو، روش المان محدود

نهمين همايش ملي تونل - 1390


نويسند‌گان:

[ محمدحسين صدقياني ] - دكتري مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف
[ محمدرضا عسگرپناه سويري ] - كارشناسي ارشد ژئوتكنيك دانشگاه صنعتي شريف
[ سعيد راسخي ] - كارشناس ارشد مهندسي راه آهن
[ علي رستمي ] - كارشناس ارشد ژئوتكنيك
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحي لرزه اي , ايستگاه مترو , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 5300
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه