<>
نوشته شده توسط :

شبیه سازي عددي آزمایش بزرگ مقیاس آتش سوزي درون تونل با منبع سوخت واحد و چندگانه تحت تهویه طبیعی با چاه تهویه

چکیده
تونل هاي شهري یا جاده اي کوتاه با استفاده از شدت جریان ایجاد شده توسط اختلاف فشار بین دو دهانه تونل به دلیل اختلاف دمایا ارتفاع تهویه می شوند در برخی شرایط براي تونل هاي طویل با وجود بازشدگی و چاه در امتداد محور تونل امکان استفاده از تهویطبیعی وجود دارد اما به دلیل وابسته بودن راندمان این روش تهویه به شرایط محیطی نظیر دما ، شدت باد و مشخصات هندسیتونل نظیر ابعاد و آرایش باز شدگی و چاه هاي تعبیه شده، عملکرد این روش تهویه در کنترل دود و دما حین آتش سوزي در هالهاي از ابهام قرار گرفته است .در این مقاله در ابتداي تحقیق آزمایش بزرگ مقیاس آتش سوزي تحت تهویه طبیعی با چاه به ابعاد 2,6متر عرض و 12,3 متر طول در کشور چین، با استفاده از نرم افزار متن باز شبیه ساز دینامیک آتش ، درون مدلی به طول 700 متر،عرض 12,35 و ارتفاع 5,75 متر با توجه به شرایط مرزي آتش سوزي آزمایش شده ، مدل سازي و همگرایی بسیار مناسبی بین شبیهسازي و نتایج واقعی به دست آمد . درادامه با روش عددي اعتبار سنجی شده، چهار سناریوي دیگر آتش با آرایش ومنبع سوخت دو وسه گانه شامل ، آتش سوزي دو سواري با حرارت آزاد شده 5,4 مگاوات در امتداد خط مرکزي مدل به فاصله 5 متر، آتش سوزي دوسواري یکی در مرکز و دیگري در کناره دیواره منتهی به چاه تهویه با حرارت آزاد شده 5,4 مگاوات براي هر آتش با فاصله 5 متر ،،آتش سوزي هم زمان سه سواري و حرارت آزاد شده 5,4 مگاوات و فاصله 10 متر از هم و آخرین سناریو شبیه سازي آتش سوزي یکاتوبوس با حرارت آزاد شده 20 مگاوات و دو سواري با حرارت آزاد شده 5,4 مگاوات وات به فاصله 10 متر از هم جهت بررسی راندمانسیستم تهویه طبیعی با چاه در کنترل دود و دما در شرایط مختلف آتش سوزي درون تونل شبیه سازي شد. با توجه به نتایج حاصلسیستم تهویه طبیعی همراه با چاه هاي تعیبه شده در گروه هاي 5 تایی در تمام شرایط نه تنها دود و دماي خروجی از آتش را بهخوبی از تونل خارج می سازن د بلکه دماي تونل در ارتفاع 1,8 متري ، قد متوسط انسان ،کمتر از دماي 60 درجه آستانه تحملپیشنهادي استاندارد پیارك می باشد لذا کاربران و گروه امداد می توانند عملیات خود نجات و نجات را انجام دهند تنها مسئلهموجود دماي بالاي آتش در سناریو شماره 5 می باشد که ممکن است به سازه تونل آسیب وارد سازد که در آزمایش بزرگ مقیاس بررسی نشده است.

کلمات کلیدی :

آزمایش بزرگ مقیاس آتش سوزي . تهویه طبیعی با چاه . نرم افزار شبیه ساز آتش . سناریوی آتش . منبع سوخت . حرارت آزاد شده

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

 

 قیمت:99.000 ریال

پرداخت آنلاین

 

--------------------------------------------------------------------------

 

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

 

پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

 

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

 

پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

 

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

 

پک جامع آموزش نرم افزار PLAXIS 3D TUNNE

 

پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

 

پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

 

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

 

پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

 

پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

 

پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

 

پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

 

پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

 

پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

 

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)

 

پک جامع آموزش نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

 

پک جامع آموزش نرم افزار ژئواستادیو (Geostudio)

 

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی دو بعدی (PFC 2D)

 

پک جامع سنجش از دور به همراه آموزش نرم افزار ER Mapper

 

پک جامع آموزش نرم افزار دیپس (Dips)

 

پک جامع آموزش نرم افزار میکروماین (Micromine)

 

پک جامع آموزش نرم افزار تراوش سه بعدی (SEEP 3D)

 

پک جامع آموزش نرم افزار 2013 PLAXIS 3D

 

پک جامع آموزش نرم افزار جم کام ویتل (GEMCOM Whittle)

 

پک جامع آموزش نرم افزار دیپ سویل (Deep Soil)

 

پک جامع آموزش نرم افزار سورفر (Surfer)

 

پک جامع آموزش نرم افزار میداس جی تی اس (MIDAS GTS NX 2016

 

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام جمز (GEMCOM GEMS)

 

پک جامع آموزش نرم افزار سپ (SAP 2000)

 

پک جامعآموزش نرم افزار جمکام ماینکس (GEMCOM GEOVIA Minex)

 

پک جامع آموزش نرم افزار وکسلر (Voxler)

 

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیس (OpenSEES)

 

پک جامع آموزش نرم افزار ال اس داینا (LS DYNA)

 

پک جامع آموزش نرم افزار شیک (Proshake)

 

پک جامع آموزش نرم افزار ماینشد (MineSched)

 

پک جامع آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR)

 

پک جامع آموزش نرم افزار Maptek Vulcan

 

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوفایو (GEO5)

 

پک جامع آموزش نرم افزار انسافت (Ensoft Suite)

 

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوسافت (GeoSoft)

 

پک جامع آموزش نرم افزار یاد (YADE)

 

پک جامع آموزش نرم افزار ویژوالایزر سه بعدی (Visualizer 3D)

 

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیز پی ال (OpenSees PL)

 

 دانلود نرم افزار اپنسیز پی ال 2019 (OpenSees PL 2019)

 

 دانلود نرم افزار پی اف سی 6 (PFC Suite v6.00.13 x64)

 

 دانلود نرم افزار تریدک 5 (5.20.277 Itasca 3DEC)

 

دانلود نرم افزار فلگ دو بعدی 8 (Itasca FLAC - FLAC Slope 8.0.454 x64)

 

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2013 (PLAXIS 3D 2013)

 

پک جامع آموزش نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

 

دانلود نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

 

پک جامع آموزش نرم افزار انسیس (ANSYS)

 

پک جامع آموزش نرم افزار اگزاماین سه بعدی (Examine3D)

 

پک آموزش نرم افزار دیتاماین یو جی (Datamine Studio UG)

 

پک آموزش نرم افزار دیتاماین اپی (Datamine Studio OP)

 

پک آموزش نرم افزار دیتاماین آر-ام (Datamine Studio RM)

 

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 2D

 

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 3D

 

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2020 ( PLAXIS 2D CONNECT Edition 2020)

 

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2020 ( PLAXIS 3D CONNECT Edition 2020)

 

پک جامع آموزش نرم افزار راک لب (Rocscience RocLab)

 

دانلود نرم افزار ماین سایت 2019 (Minesight 15.4)

 

دانلود نرم افزار انسافت 2020 (Ensoft Suite 2020)

 

دانلود نرم افزار فاین ژئوفایو 2020 (Fine GEO5 Suite Professional Package 2020)

 

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

 

 دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

 

دانلود نرم افزار ژئواستادیو 2018 (GEO-SLOPE GeoStudio 2018 R2 v9.1.1.16749)

 

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی ورژن 6 (FLAC 3D V6)

 

پک جامع آموزش نرم افزار مادفلو (MODFLOW)

 

دانلود نرم افزار ژئوویا سورپک 2020 (GEOVIA Surpac 2020)

 

دانلود نرم افزار میداس جی تی اس ان ایکس 2021(MIDAS GTS NX 2021)

 

دانلود نرم افزار میداس جی تی اس ان ایکس 2022(MIDAS GTS NX 2022)

دانلود نرم افزار میداس سویل ورک 2020 (MIDAS SoilWorks 2020)
:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش بزرگ مقیاس آتش سوزي , تهویه طبیعی با چاه , نرم افزار شبیه ساز آتش , سناریوی آتش , منبع سوخت , حرارت آزاد شده ,
:: بازدید از این مطلب : 189
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 22 مرداد 1401 | نظرات ()

مطالب مرتبط با این پست
لیست
» دانلود مقاله بررسی روشهای تخمین ظرفیت باربری پی های سنگی
» دانلود مقاله اثر عمق براده برداري سنگ زني بر عمر خستگي قطعات سن گزده شده
» دانلود مقاله اثر فشار تزريق بر نشست تونل هاي كم عمق حفاري شده به روش مكانيزه در محيط هاي شهري
» ارزيابي پتانسيل مچاله شوندگي در تونل انتقال آب سبزكوه به سد چغاخور
» ارزیابی عملکرد دستگاه هاي حفار مکانیزه ساخت تونل در شرکت هاي قطار شهري در ایران
» دانلود مقاله ابزار بندي و رفتار نگاري در پروژه هاي ژئومكانيكي
» دانلود مقاله اجراي تونلهاي پوش و كند در محيطهاي شهري مطالعه موردي: تونل راه آهن تهران - تبريز
» دانلود مقاله ارايه روشهاي بهينه انفجار درتونلهاي كوچك مقطع با بررسي موردي تونل انتقال آب سمنان
» دانلود مقاله ارزيابي پتانسل مچاله شوندگي و تعيين اضافه حفاري بهينه براي TBM دوسپري درتونل انتقال آب
» دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل مچاله شوندگي در تونل انتقال آب گلاب با استفادهاز تحليل عددي به روش ناپي
» دانلود مقاله ارزيابي تاثير طول گام حفاري و فاصله بهينه بين جبهه كارهاي مختلف حفاري برميزان نشست سطح
» دانلود مقاله ارزيابي تاثير هندسه و وزن ساختمان برنشست سطح زمين ناشي از تونلسازي مرحله اي با استفاده
» دانلود مقاله ارزيابي تونلسازي در زمينهاي نرم و تاثير آن برنشست ساختمان هاي مجاور
» دانلود مقاله ارزيابي عملكرد پيمانكاران ساخت از طريق شناسايي عوامل بحراني موفقيت: مطالعه موردي متروي
» دانلود مقاله استفادها ز روشهاي تحليلي و عددي براي تخمين نشست سطح زمين ناشي از حفاري مكانيزه قطعه شرق
» دانلودمقاله ارزيابي نواحي مچاله شونده بحراني و تخمين بار وارده بر سيستم نگهداري در تونل انتقال آب DZ
» دانلود مقاله امكان سنجي استفاده از معادن زيرزميني متروكه به عنوان سازه هاي پدافند غيرعامل
» دانلود مقاله اندركنش سازه - خاك تحت بارگذاري لرزه اي ايستگاه مترو
» دانلود مقاله بررسي اثر اندركنش تونل و سازهبررفتار ابنيه روزميني مجاور درحين حفاري تونلها در محيط شهر
» دانلود مقاله بررسي اثر پارامترهاي هندسي برنشست سطحي حاصل از حفاري تونل درمحيطهاي شهري - مطالعه موردي
» دانلود مقاله بررسي اجراي گالري ضد ريزش بمنظورعبور ايمن از ترانشه هاي ناپايدار
» دانلود مقاله بررسي ارتباط بين نرخ تزريق عامل عمل آوري خاك با نرخ نفوذ در BPE-TBM خط 7 مترو تهران
» دانلود مقاله بررسي امكان وقوع شرايط زمينهاي خاص در تونلهاي انحراف سد بختياري
» دانلود مقاله بررسي انواع فروچاله هاي توده گچساران عنبل و روش انسداد و تحكيم آنها
» دانلود مقاله بررسي پارامترهاي موثر درانتخاب تونل تكي يا دوقلو در پروژه هاي قطار شهري مطالعه موردي: خ
» دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي زمين شناسي و خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ برراندمان رودهدر - مطال
» دانلود مقاله بررسي پتانسيل كارست در مسير تونل انتقال آب سبزكوه با استفاده از GIS,RS
» دانلود مقاله بررسي تاثير حفاري تونل خط هفت متر تهران برسيستم نگهداري ايستگاه خط يك در يك تقاطع غيرهم
» دانلود مقاله بررسي تاثير حفاري تونل متروي خط 7 برتونل فاضلاب شرق تهران
» دانلود مقاله بررسي چالشهاي اجراي تونل در محيط هاي مخلوط سنگ و خاك
» دانلود مقاله آناليز منحني مشخصه زمين با روش حل عددي و تحليلي در مطالعه موردي تونل انتقال آب دشت عباس
» دانلود مقاله اثر جبهه كار مختلط بر عملكرد ديسكهاي برشي در حفاري با TBM
» دانلود مقاله بررسي دستورالعمل طراحي جلوگيري از پديده جاكنش آبي در تونلهاي تحت فشار
» دانلود مقاله ارائه رابطه تجربي بين مقاومت فشاري تك محوره و پارامترهاي رفتاري توده سنگ مطالعه موردي :
» دانلود مقاله بررسي رفتار تابعيت زمان توده سنگ توف در سازند كرج با استفاده از دادههاي ابزار دقيق تونل
» دانلود مقاله ارائه يك رابطه تجربي در مورد تأثير شيب ناپيوستگي در مقاومت فشاري سنگ هاي درزه دار
» دانلود مقاله ارتباط ثابت سرعت انحلال پذيري (K) و ميزان كارست زائي در سنگ هاي ژيپسي (مطالعه موردي سد
» دانلود مقاله بررسي روش اجراي تزريق تماسي در تونل انتقال آب كاشان در شرايط آبدار
» دانلود مقاله ارزيابي تزريق پذيري توده سنگ ساختگاه سد خير آباد نيكشهر
» دانلود مقاله بررسي سه بعدي تاثير هندسه تونل د رمحاسبه گام پيشروي مجاز درتونلهاي نعل اسبي
» دانلود مقاله ارزيابي رابطه تزريق پذيري با نفوذپذيري در ساختگاه سد گتوند
» دانلود مقاله بررسي فني و اقتصادي استفاده از ميلگردهاي اليافي پليمري شيشه اي GFRP در پرتال ورودي و خر
» دانلود مقاله ارزيابي روش هاي مختلف برآورد مقدار زاويه شكست، زاويه اصطكاك داخلي و مقاومت چسبندگي سنگ
» دانلود مقاله بررسي كمي و كيفي معيارهاي گسيختگي سه بعدي سنگ با استفادها ز روشبهينه سازي
» دانلود مقاله ارزيابي طرح تزريق پرده آب بند سد تالوار با بررسي نمودارهاي خورند- لوژان
» دانلود مقاله بررسي گسترش ناحيه ترك خورده در اطراف مقاطع حفاري براثر انفجار و تاثير آن بر پايداري ساز
» دانلود مقاله ارزيابي ظرفيت باربري پي‌هاي سنگي درزه‌دار تحت اثر بار سدهاي بتني وزني (مطالعه موردي سد
» دانلود مقاله ارزيابي عمق بهينه پرده آب بند سد آزادي به روش هاي تحليلي و عددي
» دانلود مقاله بررسي متدولوژي اجراي سازه هاي زيرزميني به روش پيشرفته (Top-Down Method)
» دانلود مقاله ارزيابي فشار تورمي و تأثير آن بر پوشش تونل دشت ذهاب
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه