<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی وضعیت زیرسطحی خط ریلی مترو پس از بهسازی با استفاده از روش رادار نفوذی زمین

خلاصه
رادار نفوذی زمین یک روش الکترومغناطیسي اندازه گیری عمق است كه برای بررسي های زیرسطحي كم عمق یا اشیا با ویژگي های الکتریکيمتضاد مورد استفاده قرار میگیرد. امواج الکترومغناطیسي GPR در فصول مشترک مابین مصالح با ثوابت الکتریکي غیر مشابه، انعکاس مي یابند.این روش از جمله ابزارهای تست غیر مخرب ) NDT ( محسوب شده و در مطالعات راه، راه آهن و لایه های مربوطه نظیر بالاست و آلودگي هایاحتمالي مورد استفاده قراردارد و پذیرش عام آن به عنوان روشي موثر در مهندسي راه آهن به دهه ۹0 میلادی باز مي گردد. از این روش برایمطالعات ژئوتکنیکي و كنترل كیفیت بستر و لایه های مسیرهای ریلي در كشورهای آمریکای شمالي و اروپایي بوفور استفاده شده است. كاربردرادار نفوذی زمین در زمینه ریلي در سه دسته كلي مي باشد: مطالعات بالاست، مطالعات ژئوتکنیکي بستر راه، اطمینان از كیفیت ساختاری بسترمسیرهای بدون بالاست جدید این فصول مشترک شامل فصل مشترک های تعریف شده مانند فصل مشترک بالاست، زیربالاست یا فصل مشترکهای تعریف نشده مانند وجود بي نظمي ها و عدم تجانس ها در هر لایه است. كمترین عمقي كه توسط امواج GPR مورد اكتشاف قرار مي گیرددر حدود یک سوم طول موج است و این درحالي است كه این عمق برای سایر تکنیک های غیرمخرب بازتاب موج، حدود نصف طول موج استو از این رو بدست آوردن تصاویر واضح از لایه های فوقاني با استفاده از GPR امکان پذیر مي باشد. در عمل روال كاری براساس برداشتوضعیت زیرسازی با استفاده از روش رادار نفوذی زمین، تحلیل و ارائه نتایج شامل تعیین و تفکک ضخامت لایه های روسازی و زیرسازی، تعییننقاط مسئله دار در بستر زیرسازی، همگن سازی قطعات برداشت شد و تعیین نقاط بهینه برای برداشت میداني و آزمایش های ژئوتکنیک و شناسایياولیه نقاط مسئله دار و مستعد اصلاح و ارتقا زیرسازی مي باشد. در این مقاله با استفاده از دو آنتن با فركانس 250 و 500 مگاهرتز بستر روسازی وزیرسازی یک خط مترو در داخل كشور در دو حالت قبل از بهسازی و پس از بهسازی برداشت شده است و با استفاده از فیلتر داده های خامچگونگي وضعیت زیر خط و انتخاب بهترین حالت جهت برداشت وضعیت خطوط ریلي در داخل ایران بررسي و انتخاب شده است كه در اینمقاله استفاده از برداشت خطي در طول مسیر و استفاده از دو آنتن با فركانس های متفاوت و نزدیک بهم برای عرض خط استاندارد ریلي در ایران( 14۳5 میلي متر( بهترین گزینه مي باشد و بهسازی خط موجب ارتقای كیفیت زیرسازی و كیفیت بهتر بالاست با استفاده از شاخص آلودگيبالاست شده است همچنین وضعیت دقت روش نیز در مقایسه با روش های سنتي و موجود در ایران بسیار متفاوت است و مي توان با استفاده از اینروش بسیاری از مشکلات خطوط موجود را مورد بررسي قرار داده و در خصوص نگهداری، بازسازی، بهسازی و نوسازی خطوط تصمیم گیریهای دقیق تری صورت پذیرد و باعث كاهش هزینه های رایج در خطوط ریلي گردد.


کلمات کلیدی:

بهسازی . رادار نفوذی زمین . بالاست . زیرسازی . خطوط ریلی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , رادار نفوذی زمین , بالاست , زیرسازی , خطوط ریلی ,
:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی و کنترل پایداری سد خاکی بیدواز در طول ساخت وآبگیری

چکیده
سدهاي خاكي یکي از با اهمیت ترین سازه هاي ساخت دست بشر به شمار مي روند و عدم توجهبه طرح صحیح آنها علاوه براعمال هزینه هاي هنگفت به اقتصاد پروژه، ممکن است منجر به تبعات جاني،اقتصادي و اجتماعي متعددي شود. بنابراین باید سدها را از جنبه هاي مختلف مورد بررسي و ارزیابي قرارگیرد. در این زمینه، تحلیل هاي تراوش، تحلیل هاي تنش- كرنش و تحلیل هاي پایداري شيييیرواني، ازضروري ترین برر سي هاي قابل ذكر در طراحي بدنه و پي خاكریز سدها ه ستند. در این تحقیق با تغییر درضخامت هسته و پي سد خاكي بیدواز واقع در استان خراسان به تحلیل هاي مورد نظر پرداخته خواهد شد. درتحلیل ها براي پایداري شيیرواني، هد در پایین دسيت و هد در بالا دسيت سييد به حالات بحراني آن پرداخته شده است.


کلمات کلیدي:

كنترل پایداري . سد خاكي بیدواز . تحلیل تراوش . حالت بحراني . ضخامت هسته

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كنترل پایداري , سد خاكي بیدواز , تحلیل تراوش , حالت بحراني , ضخامت هسته ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شده با پسماند جامد مدفون تجزیه نشده شهرستان فسا با دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس

خلاصه
انباشت روز افزون ضایعات جامد در خاكچال كلانشهرها از یکطرف باعث ایجاد مشکلات زیست محیطي شده است و از طرفي دیگر سببشده كه منابع بسیار مهم و اساسي مانند تولیدات نفتي به زبالههایي بيمصرف تبدیل شوند. از سوی دیگر اگر بتوان از مواد دورریز جهت تقویتخواص مکانیکي خاک استفاده كرد؛ هم از ایجاد آلودگيهای محیط زیستي ناشي از مسلحكنندههای ژئوسنتتیکي جلوگیری ميشود و هم ميتواندر تسلیح خاک صرفهجویي قابل ملاحظهای كرد. در این پژوهش خاک ریزدانه با پسماند جامد مدفون تجزیه نشده با عمر پنج سال به صورت1متر( بر ×1×1/ تصادفي مخلوط ميگردد و در جعبه ثابت با عمق یک متر متراكم ميشود. در مرحله بعد آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس) 1روی نمونهها انجام ميگردد. مقایسه پارامترهای مقاومت برشي در درصدهای وزني پسماند متفاوت و تحت حالات تنش مختلف در حالت مسلحشده و مسلح نشده نشان داد كه میزان نشست خاکهای ریزدانه مسلحشده تحت تنش یکسان افزایش یافته است.همچنین مشاهده شد كه پارامترهای مقاومت برشي شامل زاویه اصطکاک داخلي و چسبندگي در اثر تسلیح خاک بهبود یافتهاست.


کلمات کلیدی:

خاکریزدانه مسلح . پسماند جامد تجزیه نشده . برش مستقیم بزرگ مقیاس

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکریزدانه مسلح , پسماند جامد تجزیه نشده , برش مستقیم بزرگ مقیاس ,
:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی ژئوگرید در زیرسازی مسیر راه آهن بافق یزد

چکیده
امروزه ژئوگریدها در زمینه های گوناگون مهندسي از جمله مهندسي راهآهن استفاده ميشوند. تنوع زیاد هندسي و مشخصات مصالح درمحصولات ژئوگرید باعث ابهام در ارزیابي كاركرد این مصالح ميگردد، لذا تحقیقات گستردهتری در این زمینه لازم است. با توجه به رویکردجدید وزارت راه و شهرسازی، ساخت و توسعه بیش از سیزده هزار كیلومتر راهآهن در دستور كار قرار گرفته است كه تقریبا نیمي از آن در مناطقبیاباني و كویری با بستر ریزدانه قرار مي گیرد. به كارگیری ژئوگریدها با هدف بالابردن ضریب اطمینان پایداری خاكریز در برابر لغزش، نشست وهمچنین كاهش حجم عملیات خاكریزی مي تواند منجر به كاهش مدت زمان ساخت و هزینههای تمامشده پروژهها شود.در این پژوهش ابتدا آزمایشات مکانیک خاک بر روی نمونههای خاک مسیر راهآهن بافق-یزد انجام گردید، سپس مدل دوبعدی اجزا محدودمورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان مي دهد كه ژئوگرید مي تواند عملکرد مثبتي در كاهش نشست روسازی راه آهن ساخته شده بر رویبسترهای بسیار ضعیف داشته باشد. تقویت بسترهای ضعیف با لایه های ژئوگرید منجر به جلوگیری از انجام خاكبرداری ها و خاكریزی های غیرضروری ميشود كه خود به طور مستقیم باعث كاهش قیمت تمامشده )به واسطه كاهش بارگیری و حمل خاک، مصرف آب و عملیات پخش،رگلاژ و كوبیدن( و همچنین كاهش زمان مورد نیاز اجرای زیرسازی راهآهن و تخریب كمتر محیط زیست به واسطه برداشت كمتر از معادن شود.


کلمات کلیدي:

ژئوگرید . راه آهن . روسازي راه آهن . آباکوس

 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , راه آهن , روسازي راه آهن , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تثبیت خاک رس CL با افزودن نانو کربنات کلسیم

خلاصه
بسیاری از پروژههای بزرگ عمراني در ارتباط مستقیم با انواع خاکهای رسي ای هستند كه دارای نشست زیاد و ظرفیت باربری كم ميباشند، یکياز روشهای موثر برای افزایش ظرفیت باربری در این رسها استفاده از مواد افزودني ميباشد. از گذشتههای دور تثبیت خاکهای رسي با استفادهاز مصالحي نظیر سیمان، آهک، قیر و خاكستر انجام ميشود. تثبیت خاک با استفاده از مواد نانو یکي از جدیدترین راهکارهایي است كه ویژگيتثبیت شده با نانو كربنات كلسیم )نانو CL های خاک را بهبود ميبخشد. در این مقاله به منظور بررسي رفتار مکانیکي و فیزیکي خاک رس آهک(، آزمایشهای حدود اتربرگ، تراكم استاندارد و مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونهها انجام شده است. در ساخت و آماده سازی4 و 5 درصد وزني خاک استفاده شده تا میزان تغییرات به وجود آمده با افزایش درصد نانو ،۳ ،2 ، نمونهها از درصدهای مختلف نانو ذرات شامل 114 و 21 روز عمل آوری شدند. همچنین آزمایش های ،7 ، ذرات بررسي شود و در آزمایش تک محوری نمونه ها پس از ساخت به مدت 1بر روی ماده نانو آهک مصرفي انجام شدند و تركیبات شیمیایي نانو ذرات مشخص شدند. نتایج بدست آمده از مقاومت فشاری X-Ray و SEMبرای دورههای عملآوری مختلف نشان ميدهد كه درصد بهینه استفاده از نانو آهک، ۳% وزني خاک با دوره عمل آوری 21 روز، ميباشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک رس CL . نانو کربنات کلسیم . مقاومت فشاری تک محوری . تراکم استاندارد . حدود اتربرگ

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک رس CL , نانو کربنات کلسیم , مقاومت فشاری تک محوری , تراکم استاندارد , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاهش ارتعاشات ناشی از شمع کوبی های جدید بر شمع های موجود با استفاده از حائل های موج ژئوفوم

خلاصه
استفاده از روش شمع كوبي برای اجرای پي های عمیق )شمع ها( نسبت به روش های دیگر بسیار متداول تر است. فرآیند كوبش شمع باعث ایجادارتعاشاتي در زمین مي گردد كه مي تواند باعث ایجاد خسارت در سازه های مجاور گردد. یکي از راهکار های مناسب برای كاهش ارتعاشاتاستفاده از حائل های موج در برابر انتشار امواج حاصل شده از شمع كوبي مي باشد. در این تحقیق با استفاده از حفر حائل موج پرشده با ژئوفوم بهارائه راهکارهای موثرجهت كاهش ارتعاشات ناشي از شمع كوبي بر روی سازه های اطراف پرداخته شده است .نتایج نشان مي دهد كه با افزایشكاهش مي یابد.همچنین با افزایش فاصله بین دو حائل میزان حداكثر سرعت ذرات خاک )PPV( طول حائل موج میزان پیک سرعت ذرات خاکافزایش یافته در نتیجه میزان ارتعاشات ناشي از شمع كوبي بیشتر مي شود.

کلمات کلیدی:

شمع کوبی . ارتعاشات زمین . حائل موج . حداکثر سرعت ذره .  FLACسه بعدی 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع کوبی , ارتعاشات زمین , حائل موج , حداکثر سرعت ذره , FLACسه بعدی ,
:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر بهسازی خاک به کمک خرده لاستیک با ابعاد مختلف بر رفتار برشی مخلوط

خلاصه
بهسازی خاک شامل تکنیکها و روشهای گوناگون در تغییر خصوصیات خاک بوده كه در نهایت به افزایش مقاومت و تأمین رفتار خاصي ازخاک منجر ميشود. تولید روزافزون لاستیکهای فرسوده با طول عمر بالا و عدم ارائهی یک راه حل اصولي و صحیح برای دفن، بازیافت و یااستفادهی بهینه، یکي از مسائل و مشکلات به وجود آمده در سالهای اخیر ميباشد. خصوصیات مکانیکي )مقاومت كششي بالا، وزن مخصوصپایین(، دوام، عدم پوسیدگي و قیمت ناچیز لاستیکهای فرسوده، كاربرد آنها را در سازههای خاكي نظیر شیبها، دیوار حائل، بستر راهها و پيهاو غیره برای بهبود پارامترهای رفتاری خاک مطرح ميسازد. خاکهای دانهای مخلوط با خردههای لاستیک به دلیل خاصیت تراكمپذیری كنترلشده و همچنین وزن سبک آنها، بهطور گستردهای در صنعت مهندسي عمران و سازههای ژئوتکنیکي به كار گرفته شدهاند. در این مقاله به بررسيتأثیر استفاده از خرده لاستیک با ابعاد متفاوت بر روی خصوصیات مکانیکي مخلوط خاک پرداخته شده است. بدین منظور، قطعات خرده لاستیکبا ضخامت ثابت و چهار سطح مقطع مختلف و به میزان 15 % وزني به مخلوط خاک )ماسه و رس( اضافه شدند. نمونههای ساخته شده تحت آزمایش100 و 150 كیلوپاسکال( انتخاب شده و بر روی تمام نمونهها ، برش مستقیم بزرگمقیاس قرار گرفتند. برای این منظور مقادیر مختلف سربار ) 50و زاویهی )C( اعمال گردید. با افزایش كرنش تا مقدار گسیختگي، نمونهها برش خورده و پارامترهای مقاومت برشي مخلوط كه چسبندگيميباشند، تعیین شدند. با افزایش ابعاد خرده لاستیکها، مساحت سطح جانبي آنها افزایش پیدا ميكند. این امر به )Φ( اصطکاک داخلي خاکافزایش فصل مشترک و سطح تماس میان خرده لاستیکها با ذرات خاک منجر شده و در نتیجه به بهبود میزان چسبندگي و زاویهی اصطکاک200 ، میزان چسبندگي و mm داخلي مخلوط كمک ميكند. نتایج آزمایشها نشان ميدهند كه با افزایش سطح مقطع خرده لاستیکها / 18 و 7 / زاویهی اصطکاک داخلي مخلوط خاک، به ترتیب از 25 تا 22%افزایش ميیابند.


کلمات کلیدی:

بهسازی خاک . تثبیتکننده . ابعاد خرده لاستیک . رفتار برشی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , تثبیتکننده , ابعاد خرده لاستیک , رفتار برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پارمترهای دینامیکی ماسه فیروزکوه با استفاده از نتایج آزمایش ستون تشدید

خلاصه
مدول برشي حداكثر و نسبت میرایي خاک یکي از مهمترین پارامترها برای انجام طراحي لرزهای سازهها ميباشد. در این پژوهش با استفاده ازدستگاه ستون تشدید بخش مهندسي ژئوتکنیک و زیرساخت مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مدول برشي و نسبت میرایي نمونهی خاکماسه فیروزكوه در كرنشهای كوچک ) 01 / 0 - 0001 / 0 درصد( اندازهگیری شده است. ماسه فیروزكوه كه به عنوان نمونه مرجع در پروژههایتحقیقاتي محسوب ميشود، ماسه سیلیکاتي است كه به صورت مصنوعي تولید ميشود. آزمایشهای انجام شده تحت شرایط تحکیم همسان( 1=3σ/1σ (  و برای تنشهای تجکیمي ۳00 ، 500 و 700 كیلوپاسکال در حالت خشک انجام شده است. آمادهسازی نمونه به صورت ریزشخشک بوده و در تراكم نسبي 57 % انجام شده است. نتایج حاصل از آزمایشها نشان ميدهد كه با افزایش مقدار كرنش برشي مدول برشي حداكثر كاهش و مقدار نسبت میرایي افزایش ميیابد. همچنین با افزایش تنش تحکیمي مقدار مدول برشي افزایش و مقدار نسبت میرایي كاهش ميیابد.


کلمات کلیدی:

ماسه فیروزکوه . ستون تشدید . مدول برشی حداکثر . نسبت میرایی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه فیروزکوه , ستون تشدید , مدول برشی حداکثر , نسبت میرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد مدل رفتاری کرنش سخت شوندگی نرم شوندگی در مدلسازی سدهای سنگریز و مقایسه آن با مدل موهرکولمب

خلاصه
مطالعه رفتار سدهای خاكي به جهت كنترل پایداری آنها از اهمیت به سزایي برخوردار است و برای رسیدن به نتایج دقیق و مطابق با واقعیت نیاز بهبر پایه زاویه اصطکاک و اتساع بسیج شده )SS( بکارگیری مدلهای رفتاری مناسب وجود دارد. مدل رفتاری كرنش سختشوندگي/نرمشوندگيتوانایي این را دارد كه بتواند رفتاریهای پیچیده را به خوبي مدل كند. در این مقاله در ابتدا با بهبود رابطه مربوط به زاویه اتساع بسیج شده، نتایجمدلسازی عددی آزمایشهای سهمحوری به تطابق حداكثری رسانده ميشود؛ سپس با استفاده از مدل رفتاری اصلاح شده، رفتار سد مسجد سلیمانشبیه سازی عددی گردیده است. برای بررسي دقت این مدل رفتاری، مصالح و بدنه سد با مدل الاستوپلاستیک موهركولمب نیز مدلسازی گردیدهاستفاده شده است كه علاوه FLAC 2D v. و نتایج این دو مدل با نتایج ابزاردقیق نصب شده در بدنه سد مقایسه شده است. در این پژوهش از نرمافزار 7را نیز دارا ميباشد. از این محیط برای اضافه كردن روابط با تغییرات )fish( بر قابلیت آنالیز همبسته امکان كدنویسي در محیط برنامه نویسي داخليمورد نظر در برنامه بهره گرفته شده است. نتایج نشان ميدهد مدل كرنش سختشوندگي/نرمشوندگي ارائه شده، نسبت به مدل الاستوپلاستیکموهركولمب از دقت بیشتری در مدلسازی خاکها و سنگریزها برخوردار است اما عوامل دیگری مانند بارشهای جوی نیز بر رفتار تغییرشکليسدهای سنگریز موثر بوده به طوری كه اگر تاثیرات رطوبت بر سنگریزها لحاظ نشود این مدلها توانایي كافي برای مدلسازی سدهای سنگریز را دارا نميباشند.


کلمات کلیدی:

سدهای سنگریز . مدل رفتاری . تحلیل عددی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای سنگریز , مدل رفتاری , تحلیل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نشست فروریزشی پوسته سد مسجدسلیمان بر اثر بارش باران

خلاصه
سدهای سنگریزهای دارای رفتار پیچیدهای در بین انواع سدهای خاكي هستند و پیشبیني و پایش رفتار آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. سدمسجدسلیمان كه سدی با پوسته سنگریز است پیچیدگيهای رفتاری خاصي درهنگام ساخت و بعد از آن در طول دوران بهرهبرداری از خود نشانو به كارگیری مدل FLAC 2D داده است. در پژوهش حاضر در ابتدا آزمایشهای سه محوری انجام گرفته بر روی مصالح سد با استفاده از نرم افزارمدلسازی شده و بعد از حصول دقت مناسب در مدلسازی آنها، به شبیهسازی عددی بدنه سد مسجدسلیمان )SS( رفتاری سخت شوندگي/نرم شوندگيتوانسته است رفتار نمونههای سهمحوری را با دقت خوبي SS به صورت آنالیز همبسته هیدرومکانیکال پرداخته شده است. به رغم آنکه مدل رفتاریمدل كند اما در پوسته پاییندست سد بین نشست حاصل از نتایج ابزاردقیق و مدلسازی عددی اختلاف قابل توجهي وجود دارد. یکي از فاكتورهایحاكم بر رفتار سنگریزها نشست فروریزشي است كه به سبب تغییر درصد رطوبت در سنگریزها حادث ميشود. نتایج ابزاردقیق در پوسته پاییندستسد نشان ميدهد كه در زمستان ۱۹۹۹ در حین اجرای بدنه سد، بارشهای جوی نسبتا زیادی در منطقه سد مسجدسلیمان رخ داده است. از آنجا كهپوسته سد به صورت خشک كوبیده شده و از رطوبت كمي برای تراكم آن استفاده گردیده این بارشها باعث نشست فروریزشي در پوسته پاییندستاستفاده شده و نشست FLAC سد شده است. برای مدلسازی این پدیده از روش پیشنهادی مهین روستا و همکاران) ۲0۱5 ( و وارد كردن آن در نرمافزارفروریزشي سنگریز مدلسازی شده است. مقادیر نشست درون پوسته پاییندست سد كه از این روش عددی به دست آمده است با نتایج ابزاردقیقنزدیکي قابل قبولي را نشان ميدهد. در این مقاله اهمیت مدلسازی رفتار فرونشست سدهای سنگریز تحت تاثیر عوامل جوّی مورد بررسي قرار گرفتهو نشان داده شده كه شرایط آب و هوایي تاثیر قابل ملاحظهای بر رفتار تغییر شکلي سدهای سنگریز ميگذارد.


کلمات کلیدی:

سدهای سنگریز . نشست فروریزشی . مدلسازی عددی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای سنگریز , نشست فروریزشی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5441 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5441 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه